De erkenning aanvragen als huisarts

Wanneer aanvragen?

 • Vanaf 3 maanden voor het einde van uw opleiding als huisarts. Tijdens uw opleiding dient u al een stageplan en jaarlijks stagerapporten in.
 • Indien u 12 maanden na het beëindigen van uw stage geen erkenningsaanvraag heeft ingediend, kan u worden uitgenodigd door de erkenningscommissie.

Wat indienen?

Stuur ons deze bewijsstukken op:

 1. Dit formulier voor de aanvraag van de erkenning: ingevuld en ondertekend.
 2. Attest inschrijving Orde der Artsen: het attest mag niet ouder zijn dan 3 maanden.
 3. Het diploma van master in de huisartsgeneeskunde (of een (voorlopig) attest van de universiteit dat u dat diploma behaald heeft), of een ander bewijsstuk dat aantoont dat u aan de algemene erkenningscriteria in verband met de theoretische opleiding voldoet.

Hoe indienen?

 

U kan uw aanvraag indienen via het e-loket. Een bijkomende verzending op papier of via mail is overbodig.

De behandeling van uw aanvraag

 1. Wij controleren of uw aanvraag administratief volledig is. Zo niet, dan sturen wij u een e-mail met een opsomming van wat nog ontbreekt en dan kan u uw dossier aanvullen.
 2. Is uw dossier volledig, dan gaat het naar de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie van uw beroep. Zij beoordelen uw dossier en geven een positief of negatief advies of vragen om extra aanvullingen. De Vlaamse minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin keurt op basis van dat advies uw erkenningsaanvraag goed of af.
 3. Bij positief advies ontvangt u na afloop van uw opleiding uw ministerieel erkenningsbesluit. Wij brengen het RIZIV hiervan op de hoogte zodat zij u een nummer als erkend huisarts kunnen opsturen.
 4. Bij een negatief advies ontvangt u dit binnen de 30 dagen via aangetekend schrijven.
 5. Na ontvangst van een negatief advies kan u beroep aantekenen bij de Hoge Raad van Geneesheer-Specialisten en Huisartsen. Stuur ons daarvoor een gemotiveerd schrijven binnen de 30 dagen na ontvangst van uw advies.
 6. Blijft ook na uw beroep het advies negatief, dan krijgt u de negatieve beslissing van de minister via aangetekende brief.
Hulp nodig?

Bel 1700, het nummer van de Vlaamse overheid, elke werkdag van 9 tot 19 uur of stuur een e-mail.

Hou uw rijksregisternummer bij de hand.

Een buitenlands diploma?

Wat u moet doen, om met een buitenlands diploma een gezondheidszorgberoep uit te oefenen, hangt af van de vraag of uw diploma van binnen of buiten de Europese Economische Ruimte komt.