De erkenning aanvragen van een titel of bekwaamheid als arts-specialist

Wanneer aanvragen?

 • Vanaf 3 maanden voor het einde van uw opleiding als arts-specialist. Tijdens uw opleiding dient u al een stageplan en jaarlijks stagerapporten in.
 • Indien u 12 maanden na het beëindigen van uw stage geen erkenningsaanvraag heeft ingediend, kan u worden uitgenodigd door de erkenningscommissie.

Wat indienen?

Stuur ons deze bewijsstukken op:

 1. Dit formulier voor de aanvraag van de erkenning: ingevuld en ondertekend.
 2. Attest inschrijving Orde der Artsen: het attest mag niet ouder zijn dan 3 maanden.
 3. Het diploma van master in de specialistische geneeskunde van het overeenkomstige specialisme, of een ander bewijsstuk dat aantoont dat u aan de algemene erkenningscriteria in verband met de theoretische opleiding voldoet.
 4. Het eindattest van de coördinerende stagemeester: in dit attest moet expliciet vermeld staan dat u het specialisme zelfstandig en op eigen verantwoordelijkheid kan uitoefenen.
 5. Eindattest per stagemeester: de eindattesten van al uw verschillende stagemeesters.
 6. Publicatie / communicatie: De algemene criteria bepalen vooreerst dat u bij het einde van uw opleiding uw competentie om een wetenschappelijke analyse uit te voeren moet aantonen door een door peers gevalideerde wetenschappelijke publicatie in een gezaghebbend medisch tijdschrift. Via deze link vindt u vervolgens de aanvullende/specifieke criteria per discipline/erkenningscommissie: overzicht specifieke criteria.

Hoe indienen?

Het e-loket is voor arts-specialisten en huisartsen niet meer beschikbaar.

U kan uw aanvraag via e-mail versturen naar artsen@vlaanderen.be. Graag uw aanvraag in 1 .pdf document versturen en uw beroep en/of specialiteit in het 'onderwerp' vermelden. Een bijkomende verzending op papier is overbodig.

De behandeling van uw aanvraag

 1. Wij controleren of uw aanvraag administratief volledig is. Zo niet, dan sturen wij u een e-mail met een opsomming van welke documenten u nog moet toevoegen en dan kan u uw dossier aanvullen.
 2. Is uw dossier volledig, dan gaat het naar de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie van uw beroep. Zij beoordelen uw dossier en geven een positief of negatief advies of vragen om extra aanvullingen. De Vlaamse minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin keurt op basis van dat advies uw erkenningsaanvraag goed of af.
 3. Bij positief advies ontvangt u na afloop van uw opleiding uw ministerieel erkenningsbesluit. Wij brengen het RIZIV hiervan op de hoogte zodat zij u een nummer als erkend huisarts of geneesheer-specialist kunnen opsturen.
 4. Bij een negatief advies ontvangt u dit binnen de 30 dagen via aangetekend schrijven.
 5. Na ontvangst van een negatief advies kan u beroep aantekenen. Stuur ons daarvoor een gemotiveerd schrijven binnen de 30 dagen na ontvangst van uw advies.
 6. Blijft ook na uw beroep het advies negatief, dan krijgt u de negatieve beslissing van de minister via aangetekende brief.

 

 

 

 

Hulp nodig?

Bel 1700, het nummer van de Vlaamse overheid, elke werkdag van 9 tot 19 uur of stuur een e-mail.

Hou uw rijksregisternummer bij de hand.

Een buitenlands diploma?

Wat u moet doen, om met een buitenlands diploma een gezondheidszorgberoep uit te oefenen, hangt af van de vraag of uw diploma van binnen of buiten de Europese Economische Ruimte komt.