Werkingssubsidies voor centra voor dagverzorging en centra voor dagopvang

Op deze pagina:

Centra voor dagverzorging
 

Voorwaarden

Centra voor dagverzorging (al dan niet met een bijkomende erkenning voor de opvang van personen die lijden aan een ernstige ziekte) ontvangen voor een bepaald jaar subsidies van Zorg en Gezondheid onder deze voorwaarden:

 • erkend zijn op 1 januari. Indien het erkenningsbesluit na 1 januari is getekend, maar de erkenning ten laatste ingaat op 1 januari, komt het centrum nog in aanmerking voor subsidiëring;
 • vóór 1 januari de erkenning aangevraagd hebben. Centra die de erkenning na 1 januari aanvragen, maar met ingang van 1 januari (met terugwerkende kracht), komen niet in aanmerking voor subsidies voor dat jaar;
 • het behalen van een minimale gemiddelde bezettingsgraad:
  • de eerste 3 subsidiejaren minstens een gemiddelde bezettingsgraad van 3;
  • vanaf het 4e subsidiejaar minstens een gemiddelde bezettingsgraad van 7 voor de gewone dagverzorgingscentra en minstens een gemiddelde bezettingsgraad van 4 voor de centra voor dagverzorging met een bijkomende erkenning voor de opvang van personen die lijden aan een ernstige ziekte.

Bovenvermelde minimale bezettingsgraden zijn vereist vanaf 2020. Tot en met 2019 was er geen minimale bezettingsgraad vereist gedurende de eerste 3 subsidiejaren en was er vanaf het 4e subsidiejaar een gemiddelde bezettingsgraad van 4 voor alle types van centra voor dagverzorging. De subsidies 2019 zullen nog worden afgerekend op basis van deze oude vereisten.

Om de bezettingsgraad aan te tonen moet men jaarlijks vóór 1 april de bezettingsgegevens indienen via het e-loket .

Vanaf 1 januari 2020 komen alle centra voor dagverzorging in aanmerking voor de subsidiëring, onafhankelijk van hun rechtsvorm. Voorheen kwamen enkel de centra voor dagverzorging uitgebaat door een openbare rechtspersoon of een rechtspersoon met vzw-statuut in aanmerking.

Hoeveel subsidies?

 • De centra voor dagverzorging krijgen jaarlijkse, vaste subsidiebedragen.
 • Het bedrag is afhankelijk van de gemiddelde bezettingsgraad (in dagen) van het werkingsjaar in kwestie. 
 • Het jaarlijkse subsidiebedrag wordt toegekend op basis van de erkenning op 1 januari van het werkingsjaar in kwestie.

De eerste 3 subsidiejaren

De centra voor dagverzorging (al dan niet met een bijkomende erkenning voor de opvang van personen die lijden aan een ernstige ziekte) ontvangen de eerste 3 jaar dat ze in aanmerking komen voor subsidiëring, het maximale subsidiebedrag, mits ze een minimale gemiddelde bezetting van 3 kunnen aantonen, zijnde 38.641,43 euro in 2020. 

Vanaf het 4e subsidiejaar

Vanaf het 4de subsidiejaar is het subsidiebedrag afhankelijk van de gerealiseerde gemiddelde bezetting (in dagen).

 • Om subsidies te krijgen, moet een centrum voor dagverzorging een gemiddelde bezettingsgraad halen van minstens 7. Tot en met 2019 was dit minstens 4. Voor centra voor dagverzorging met een bijkomende erkenning voor de opvang van personen die lijden aan een ernstige ziekte is dit nog steeds minstens 4. Dien vóór 1 april uw bezettingsgegevens in.
 • Een centrum voor dagverzorging dat een gemiddelde bezettingsgraad van minder dan 7 behaalde of een centrum voor dagverzorging met een bijkomende erkenning voor de opvang van personen die lijden aan een ernstige ziekte dat een gemiddelde bezettingsgraad van minder dan 4 behaalde, heeft geen recht op werkingssubsidies.
 • Een centrum voor dagverzorging (al dan niet met een bijkomende erkenning voor de opvang van personen die lijden aan een ernstige ziekte) dat minstens 10 behaalt, krijgt het maximale subsidiebedrag uitbetaald.

Subsidiebedragen 

Subsidiebedragen 2019 voor centra voor dagverzorging (al dan niet met een bijkomende erkenning voor de opvang van personen die lijden aan een ernstige ziekte)

Gemiddelde bezetting

≥10

≥9

≥8

≥7

≥6

≥5

≥4

Subsidiebedrag

38.641,43

36.654,16

34.666,87

32.679,60

30.692,33

28.705,06

26.717,80

Voorschot (90%) maximale subsidiebedrag

34.777,29

34.777,29

34.777,29

34.777,29

34.777,29

34.777,29

34.777,29

Saldo/terugvordering

  3.864,14

  1.876,87

   -110,42

-2.097,69

-4.084,96

-6.072,23

-8.059,49

 

Subsidiebedragen 2020 voor centra voor dagverzorging  

Gemiddelde bezetting

≥10

≥9

≥8

≥7

Subsidiebedrag

38.641,43

36.654,16

34.666,87

32.679,60

Voorschot (90%) maximale subsidiebedrag

34.777,29

34.777,29

34.777,29

34.777,29

Saldo/terugvordering

  3.864,14

  1.876,87

   -110,42

-2.097,69

 

Subsidiebedragen 2020 voor centra voor dagverzorging met een bijkomende erkenning voor de opvang van personen die lijden aan een ernstige ziekte 

Gemiddelde bezetting

≥10

≥9

≥8

≥7

≥6

≥5

≥4

Subsidiebedrag

38.641,43

36.654,16

34.666,87

32.679,60

30.692,33

28.705,06

26.717,80

Voorschot (90%) maximale subsidiebedrag

34.777,29

34.777,29

34.777,29

34.777,29

34.777,29

34.777,29

34.777,29

Saldo/terugvordering

  3.864,14

  1.876,87

   -110,42

-2.097,69

-4.084,96

-6.072,23

-8.059,49


Hoe berekenen we de gemiddelde bezetting?

Voor een centrum voor dagverzorging (al dan niet met een bijkomende erkenning voor de opvang van personen die lijden aan een ernstige ziekte) is de gemiddelde bezettingsgraad het totaal aantal gefactureerde aanwezigheidsdagen per kalenderjaar, gedeeld door het effectief aantal gerealiseerde openingsdagen.
 

Hoe betalen we de subsidie?

Het toegekende subsidiebedrag betalen we met een voorschot van 90% van het maximale subsidiebedrag. Afhankelijk van de gemiddelde bezetting in het betreffende jaar wordt het saldo van 10% al dan niet volledig uitbetaald of een deel van de voorschotten teruggevorderd.

 • Het voorschot betalen we vóór 1 juli van het jaar van de subsidie.
 • Het saldo betalen we in de loop van het kalenderjaar dat volgt op het jaar van het voorschot op basis van de ingediende bezettingsgegevens.

Terugvorderen van subsidies

Indien meer voorschotten werden uitbetaald dan het effectieve subsidiebedrag waar men op basis van de ingediende bezettingsgegevens recht op heeft, wordt het teveel aan uitbetaalde voorschotten teruggevorderd.

Ook als men niet voldoet aan de voorwaarden voor subsidies, kan Zorg en Gezondheid het voorschot terugvorderen.

Als 3 opeenvolgende werkingsjaren de uitbetaalde voorschotten werden teruggevorderd wegens het niet voldoen aan de subsidiëringsvoorwaarden, worden geen voorschotten meer uitbetaald voor het werkjaar dat volgt op die 3 werkingsjaren.

 
Centra voor dagopvang


Voorwaarden

Centra voor dagopvang ontvangen voor een bepaald jaar subsidies van Zorg en Gezondheid onder deze voorwaarden:

 • erkend zijn op 1 januari. Indien het erkenningsbesluit na 1 januari is getekend, maar de erkenning ten laatste ingaat op 1 januari, komt het centrum nog in aanmerking voor subsidiëring;
 • vóór 1 januari de erkenning aangevraagd hebben. Centra die de erkenning na 1 januari aanvragen, maar met ingang van 1 januari (met terugwerkende kracht), komen niet in aanmerking voor subsidies voor dat jaar;
 • het behalen van een minimale gemiddelde bezettingsgraad:
  • het 1e subsidiejaar minstens een gemiddelde bezettingsgraad van 0,5;
  • het 2e en het 3e subsidiejaar minstens een gemiddelde bezettingsgraad van 1;
  • vanaf het 4e subsidiejaar minstens een gemiddelde bezettingsgraad van 3.

De eerste 3 subsidiejaren ontvangt u, mits het voldoen aan de minimale bezettingsgraad, het maximale subsidiebedrag. Vanaf het vierde subsidiejaar ontvangt u het subsidiebedrag overeenstemmend met de bezetting zoals hieronder opgelijst.

Bovenvermelde minimale bezettingsgraden zijn vereist vanaf 2020. Tot en met 2019 was er geen minimale bezettingsgraad vereist gedurende de eerste 3 subsidiejaren en was er vanaf het 4e subsidiejaar een minimale gemiddelde bezettingsgraad van 4. De subsidies 2019 zullen nog worden afgerekend op basis van deze oude vereisten.

Om de bezettingsgraad aan te tonen moet men jaarlijks vóór 1 april de bezettingsgegevens indienen via het e-loket .
 

Subsidiebedragen 2019

Vanaf 2019 is er een onderscheid tussen de subsidiebedragen voor openbare centra voor dagopvang en de centra voor dagopvang uitgebaat door een vzw. Voor de voorzieningen met vzw-statuut wordt vanaf 2019, naar aanleiding van het VIA5-akkoord, de tussenkomst in de eindejaarspremie toegekend via deze werkingssubsidies.

Subsidiebedragen 2019 voor openbare centra voor dagopvang

Gemiddelde bezetting

≥10

≥9

≥8

≥7

≥6

≥5

≥4

Subsidiebedrag

 25.392,94

 24.730,50

 24.068,09

 23.405,66

 22.743,24

 22.080,81

 21.418,39

Voorschot (90%) maximale subsidiebedrag

 22.853,65

 22.853,65

 22.853,65

 22.853,65

 22.853,65

 22.853,65

 22.853,65

Saldo/terugvordering

   2.539,29

   1.876,85

   1.214,44

      552,01

    -110,41

    -772,84

 -1.435,26

 

Subsidiebedragen 2019 voor centra voor dagopvang met VZW-statuut

Gemiddelde bezetting

≥10

≥9

≥8

≥7

≥6

≥5

≥4

Subsidiebedrag

25.430,78

24.768,34

24.105,93

23.443,50

22.781,08

22.118,65

21.456,23

Voorschot (90%) maximale subsidiebedrag

22.887,70

22.887,70

22.887,70

22.887,70

22.887,70

22.887,70

22.887,70

Saldo/terugvordering

  2.543,08

  1.880,64

  1.218,23

     555,80

   -106,62

   -769,05

-1.431,47

 

Subsidiebedragen 2020

Vanaf 2020 werden de subsidiebedragen voor centra voor dagopvang gegroepeerd voor die centra met een gemiddelde bezettingsgraad van 5 en 6 en voor diegene met een gemiddelde bezettingsgraad van 3 en 4.

Om in aanmerking te komen voor het maximale subsidiebedrag moet men een gemiddelde bezettingsgraad van 7 aantonen, waar dat tot en met 2019 10 was.

De minimale bezettingsgraad is 3 vanaf 2020. Tot en met 2019 was dit 4. Dit resulteert in volgende subsidiebedragen:

Subsidiebedragen 2020 voor openbare centra voor dagopvang
 

Gemiddelde bezetting

 ≥7

<7 - ≥5

<5 - ≥3

Subsidiebedrag

 25.392,94

 23.737,74

 22.080,81

Voorschot (90%) maximale subsidiebedrag

 22.853,65

 22.853,65

 22.853,65

Saldo/terugvordering

 2.539,29

 884,09

 -772,84

 

Subsidiebedragen 2020 voor centra voor dagopvang met VZW-statuut

 

Gemiddelde bezetting

 ≥7

<7 - ≥5

<5 - ≥3

Subsidiebedrag

 25.430,78

 23.775,58

 22.118,65

Voorschot (90%) maximale subsidiebedrag

 22.887,70

 22.887,70

 22.887,70

Saldo/terugvordering

 2.543,08

 887,88

 -769,05

De subsidies 2019 worden nog afgerekend op basis van de bepalingen zoals die van toepassing waren tot en met 31 december 2019.

Hoe berekenen we de gemiddelde bezetting?

In een centrum voor dagopvang betaalt de gebruiker er per uur (prijs per uur). De gemiddelde bezettingsgraad berekenen we daarom op basis van gefactureerde uren. De gemiddelde bezettingsgraad is het totaal aantal gefactureerde uren per kalenderjaar, gedeeld door 1500.

Hoe betalen we de subsidie?

Het toegekende subsidiebedrag betalen we met een voorschot van 90% van het maximale subsidiebedrag. Afhankelijk van de gemiddelde bezetting in het betreffende jaar wordt het saldo van 10% al dan niet volledig uitbetaald of een deel van de voorschotten teruggevorderd.

 • Het voorschot betalen we vóór 1 juli van het jaar van de subsidie.

Het saldo betalen we in de loop van het kalenderjaar dat volgt op het jaar van het voorschot op basis van de ingediende bezettingsgegevens.

Terugvorderen van subsidies

Indien meer voorschotten werden uitbetaald dan het effectieve subsidiebedrag waar men op basis van de ingediende bezettingsgegevens recht op heeft, wordt het teveel aan uitbetaalde voorschotten teruggevorderd.

Ook als men niet voldoet aan de voorwaarden voor subsidies, kan Zorg en Gezondheid het voorschot terugvorderen.

Als 3 opeenvolgende werkingsjaren de uitbetaalde voorschotten werden teruggevorderd wegens het niet voldoen aan de subsidiëringsvoorwaarden, worden geen voorschotten meer uitbetaald voor het werkjaar dat volgt op die 3 werkingsjaren.