De webtoepassing van Vesta gebruiken

Hoe kan ik de webtoepassing van Vesta bereiken?

De webtoepassing is bereikbaar via een webbrowser (bij voorkeur Internet Explorer of Mozilla Firefox) op het volgende URL-adres: www.vesta.vlaanderen.be. U hoeft daarvoor geen specifieke software te installeren op uw computer. Het volstaat dat u deze URL ingeeft in de webbrowser waarmee u ook deze website bekijkt.

Opgelet: alleen de personeelsleden die daartoe de nodige lees- en eventueel schrijfrechten gekregen hebben van hun dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg of dienst voor logistieke hulp hebben toegang tot die webtoepassing. Andere personen kunnen niet inloggen.

Welke mogelijkheden biedt de webtoepassing van Vesta?

De webtoepassing van Vesta biedt de personeelsleden van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en de diensten voor logistieke hulp een aantal consultatiemogelijkheden. Ze kunnen de webtoepassing gebruiken om:

 • de gegevens in verband met de erkenning, het adres, de contactgegevens en het bankrekeningnummer van de eigen dienst te consulteren en (op voorwaarde dat men over schrijfrechten beschikt) beperkt te wijzigen; 
 • na te gaan of de personen die ze willen tewerkstellen al beschikken over een inschrijvingsnummer bij Zorg en Gezondheid als verzorgend, logistiek, begeleidend of leidinggevend personeelslid of doelgroepwerknemer (zonder inschrijvingsnummer kan een dienst geen tewerkstellingsgegevens over die personeelsleden doorsturen naar Vesta); 
 • de naar Vesta doorgestuurde gegevens over het personeel van de eigen dienst te consulteren (tewerkstellingsgegevens zoals de in- en uitdiensttreding, het statuut en het arbeidsritme, en de gegevens over de prestaties van het verzorgend en logistiek personeel en de doelgroepwerknemers);
 • de naar Vesta doorgestuurde gegevens over de gebruikers van de eigen dienst te consulteren (BEL-profielscore, gezinssamenstelling, gebruikersbijdrage, datum van het laatste huisbezoek, ...); 
 • na te gaan of een gebruiker ook hulp krijgt (of in het recente verleden gekregen heeft) van een andere dienst, en – als dat het geval is – het zorgprofiel van die gebruiker te consulteren;
 • een overzicht van de subsidies van de eigen dienst te krijgen, en de gegevens die gebruikt werden voor de berekening ervan.

Ook Zorg en Gezondheid maakt gebruik van de webtoepassing van Vesta, om:

 • inschrijvingsnummers toe te kennen aan de nieuwe personeelsleden van de diensten;
 • de gegevens over het personeel van de verschillende diensten te consulteren;
 • de subsidies voor de diensten te berekenen;
 • de gegevens in verband met de erkenning van de verschillende diensten te beheren.

Hoe kan ik inloggen in de webtoepassing van Vesta?

Wanneer u de URL van de webtoepassing van Vesta ingeeft in uw webbrowser, moet u zich identificeren. Het inloggen in de webtoepassing kan op 2 manieren gebeuren:

 1. met een federaal burgertoken (een kaart met 24 persoonlijke codes):

  Voer uw gebruikersnaam, uw wachtwoord en de gevraagde code van uw federaal token in.
  Opgelet: het is niet mogelijk om in de webtoepassing van Vesta in te loggen met een ambtenarentoken.
   
 2. met een elektronische identiteitskaart:
 • Voer uw elektronische identiteitskaart in de kaartlezer in.
 • Voer uw PIN-code in.

Wie niet kan inloggen met zijn elektronische identiteitskaart en ook nog geen federaal burgertoken heeft, kan dat elektronisch aanvragen bij de Federale Overheidsdienst voor Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict). Een antwoord op een aantal veelgestelde vragen over dat federaal burgertoken is terug te vinden op de website van Fedict.

Hoe moeten de rollen voor de webtoepassing van Vesta beheerd worden?

Elke dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en elke dienst voor logistieke hulp is zelf verantwoordelijk voor het toegangsbeheer van zijn personeelsleden tot de webtoepassing van Vesta. Elke organisatie moet daartoe een Hoofdtoegangsbeheerder (vroegere benaming: Verantwoordelijke Toegangen Entiteit) aanstellen, die dan op zijn beurt Toegangbeheerders (vroegere benaming: Lokale Beheerders) kan aanstellen voor het beheer van de toegangs- en gebruiksrechten van alle toepassingen die gebruik maken van onlinediensten van de overheid. Naast de webtoepassing van Vesta gaat het bijvoorbeeld ook om andere toepassingen die gebruik maken van eHealth, zoals het e-loket dat onder meer gebruikt wordt door de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg om DOP-uren aan te vragen.

Als uw organisatie nog geen Hoofdtoegangsbeheerder heeft, dan moet de verantwoordelijke van de organisatie daartoe een aanvraag indienen. Die aanvraag gebeurt online, via CSAM, de toegangspoort tot de onlinediensten van de overheid. De volledige procedure wordt beschreven in deel I van de Stap-voor-stapgids. De Hoofdtoegangbeheerder ontvangt dan per post een voorlopige gebruikersnaam en wachtwoord, die hij bij zijn eerste bezoek aan de dienst Beheer voor Toegangsbeheerders van CSAM moet veranderen in een eigen gebruikersnaam en wachtwoord. Hoe hij dat moet doen, staat in deel II van de Stap-voor-stapgids.

Het toekennen van lees- en schrijfrechten gebeurt op de volgende manier:

 • De Hoofdtoegangsbeheerder (Verantwoordelijke Toegangen Entiteit) moet eenmalig de hoedanigheid "eHealth Gezondheidszorg" activeren. Vervolgens moet die persoon een Toegangsbeheerder (Lokale Beheerder) aanduiden voor die hoedanigheid (de Hoofdtoegangsbeheerder kan er ook voor opteren om zelf in te staan voor het beheer van die hoedanigheid). Ook dat gebeurt via CSAM. De volledige procedure wordt beschreven in de handleiding voor de activering van de hoedanigheid "eHealth Gezondheidszorg".
 • Daarna kan de Hoofdtoegangsbeheerder (Verantwoordelijke Toegangen Entiteit) of de Toegangsbeheerder (Lokale Beheerder) de gebruikers voor de webtoepassing van Vesta aanmaken en beheren, in de ReMaPH-applicatie (Responsibility Management for Public Health). Dat gebeurt niet via CSAM, maar via de portaalsite van de Sociale Zekerheid. Per gebruiker kunnen de juiste lees- en eventueel schrijfrechten (het profiel) toegekend worden. Bij grote organisaties kan de Toegangsbeheerder ervoor kiezen om het gebruikersbeheer voor Vesta te delegeren aan een Beheerder, die nauwer betrokken is bij de werking van de dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg. De volledige procedure wordt beschreven in de handleiding voor het toekennen van rollen in de webtoepassing van Vesta. Voor Vesta kan men alleen gebruikers aanmaken onder het ondernemingsnummer van de initiatiefnemer (bijvoorbeeld de vzw of het OCMW) die erkend is als dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg of dienst voor logistieke hulp (en niet onder een subafdeling).

In de ReMaPH-applicatie moet voor elke persoon apart aangeven worden welke rechten die moet hebben in de webtoepassing van Vesta. De volgende rollen kunnen toegekend worden:

 • consultatie (niveau 2): een medewerker van de dienst met die rol kan nagaan of een kandidaat-medewerker al beschikt over een inschrijvingsnummer, kan de gegevens over de medewerkers en de gebruikers van de eigen dienst raadplegen en kan nagaan of een gebruiker ook hulp krijgt of kreeg van een andere dienst (= leesrechten); 
 • beheer (niveau 3): een medewerker van de dienst met die rol beheert de adres- en contactgegevens en het bankrekeningnummer van de eigen dienst en kan de subsidies van zijn dienst raadplegen (= lees- en schrijfrechten). Daarnaast kan hij dezelfde gegevens raadplegen als iemand met de rol "consultatie (niveau 2)".

Aan minstens een persoon van de dienst moet de rol "beheer (niveau 3)" toegekend worden. Er is ook nog een derde rol voor de diensten (niveau 1), maar daaraan zijn op dit ogenblik nog geen rechten gekoppeld.

Vragen?

Voor alle vragen in verband met het gebruikersbeheer voor Vesta via CSAM en de portaalsite van de sociale zekerheid (ReMaPH-applicatie) kunt u terecht bij het eHealth-contactcenter (tel. 02 788 51 55; contactformulier op de website van eHealth), en dat van maandag tot vrijdag tussen 7 uur en 20 uur, uitgezonderd op feestdagen. Buiten die openingsuren kunt u altijd vragen om teruggebeld te worden.