Vlaamse Taskforce COVID-19 gaat van start

  • 12 april 2020

De Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg onder leiding van Karine Moykens, Secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is van start gegaan. Deze taskforce coördineert en stroomlijnt de maatregelen in uitvoering van het tienpuntenplan van minister Beke voor de aanpak van de coronacrisis in de zorgsector.

Beschermingsmateriaal en zuurstof

De taskforce heeft kennis genomen van verwachte leveringen van mondmaskers, face-shields en schorten. Die zullen snel en gericht verspreid worden naar residentiële zorgsectoren met de meest kwetsbare personen, zoals de ouderenzorg, de voorzieningen voor personen met een handicap en de psychiatrische verzorgingstehuizen, deels aangevuld met de gezinszorg en de thuisverpleging. De taskforce besprak ook de potentiële problematiek van het zuurstofaanbod. De afspraak werd gemaakt met de ziekenhuizen dat ouderen die zuurstof nodig hebben doorverwezen worden naar de ziekenhuizen, en dat patiënten die in het ziekenhuis zijn, op dit moment niet naar huis of naar het woonzorgcentrum terugkeren wanneer ze nog nood hebben aan zuurstof. Daarbij aansluitend zal de Vlaamse taskforce een registratie-instrument opzetten dat systematisch vraag aan aanbod zal koppelen.

Testen

De voorbije dagen werd in een aantal woonzorgcentra getest. Deze resultaten worden volgende week bekend gemaakt. Minister De Backer garandeert vanaf maandag a.s. de beschikbaarheid van een geleidelijk groeiend aantal testkits die Vlaanderen kan inzetten in zorgvoorzieningen. Hiermee gaat de volgende fase van de teststrategie uitgerold kunnen worden. De Vlaamse taskforce opteert er voor om deze testkits prioritair in te zetten in de zorgvoorzieningen met kwetsbare bewoners, zoals  de woonzorgcentra, de voorzieningen voor personen met een handicap, de psychiatrische verzorgingstehuizen en revalidatievoorzieningen. Deze prioritering zal de komende week binnen de taskforce verder verfijnd worden op basis van het aantal beschikbare testkits en het meest recente cijfermateriaal van de besmettingen per sector/voorziening. 

Externe partners

Het groot aanbod van medisch personeel vanuit de ziekenhuisnetwerken, van vrijwilligers, van studenten geneeskunde, medewerkers uit de gezinszorg en thuisverpleging, etc. om mee te helpen in de zorg in de woonzorgcentra (en bij uitbreiding de andere zorgsectoren) moet verder gecoördineerd worden. De taskforce zal de nood en vraag op elkaar afstemmen op het niveau van de eerstelijnszones of een cluster van eerstelijnszones. De zorgraad zal gevraagd worden hierin een taak op te nemen omdat vele partners hierin actief zijn. Voor die sectoren die niet of minder aanwezig zijn in de zorgraden (zoals personen met een handicap en bijzondere jeugdzorg) zal extra aandacht gevraagd worden.

De taskforce werkt dit praktisch verder uit de volgende week.

Psychosociaal welzijn

Vorige vrijdag werd het actieplan ‘mentaal welbevinden’ goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Dat plan bevat tal van acties voor alle burgers. De Vlaamse taskforce zal de acties bundelen en vertalen naar het personeel en de bewoners en hun context van de verschillende zorgsectoren. Het onlineplatform www.dezorgsamen.be zal uitgebreid worden om zo een platform te zijn waar tal van initiatieven en kanalen waarlangs hulp kan worden geboden, makkelijk te vinden is voor de zorgsector.

Cijfers en monitoring

Met het oog op de dagelijkse beschikbaarheid van betrouwbare cijfers over het aantal besmettingen in alle zorgsectoren, kiest de taskforce voor één registratie-aanpak, met één vragenlijst en rapportering. De huidig ontwikkelde vragenlijsten worden uitgebreid en verfijnd en toepasbaar gemaakt voor de sectoren waar nu nog geen registratie wordt gevraagd aan de voorzieningen.

Met deze beslissingen, op basis van input van de projectgroepen, is de taskforce effectief van start gegaan. Ook de komende week zullen deze thema’s verder aan de orde zijn en verder verdiept worden. De Vlaamse taskforce blijft zes dagen op zeven samenkomen om de nodige maatregelen en coördinatie op zo kort mogelijke termijn te garanderen en te faciliteren.