Testen op COVID-19 in residentiële zorgvoorzieningen

Er zijn 2 testcircuits om bewoners/zorggebruikers en medewerkers in zorgvoorzieningen te testen waarbij testen op COVID-19 wordt terugbetaald door de overheid:

 1. het testcircuit via de klinische labo’s: testen volgens de indicaties en gevalsdefinitie van Sciensano die evolutief zijn in de tijd. Hieronder vallen ook de indicaties voor serologische testen.
 2. het testcircuit via het federale platform van universitaire labo's: breder testen met moleculaire testen (PCR) in zorgvoorzieningen volgens het testbeleid van de Vlaamse overheid. 

Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid om symptomatische bewoners/zorggebruikers te testen met antigen sneltesten.

De belangrijkste verschillen vindt u samengevat in onderstaand overzicht.
De toelichting vindt u verder op deze webpagina.

Type Federaal platform: PCR-test Zelfgekozen klinisch labo:
PCR-test
Antigen sneltest
Aanvraag Aanvraag testkits: e-loket Aanvraag testkits: contactname labo Bijbestellen: e-loket
Indicaties Geschikt voor collectieve preventieve testing van medewerkers en collectieve uitbraakgerichte testing van medewerkers en bewoners/zorggebruikers Geschikt voor de individuele en collectieve uitbraakgerichte testing van bewoners/zorggebruikers en medewerkers conform de indicaties van Sciensano

Geschikt voor symptomatische bewoners/zorggebruikers, binnen de 5 dagen na het optreden van de symptomen, en indien vaccinatie enkel bij symptomen die optreden tijdens de eerste dagen na de 1ste vaccindosis

Geschikt voor preventieve testing van bezoekers

Specifieke kenmerken Uitbraakgericht testen in zorgvoorzieningen vanaf 1 positieve casus Uitbraakgericht testen in zorgvoorzieningen vanaf 2 positieve casussen Een snelle bevestiging van een besmetting. Negatief resultaat bij een bewoner/zorggebruiker wordt altijd bevestigd door een PCR-test
Registratie Registratie in de CTPC-tool Registratie conform de richtlijnen van het RIZIV Registratie in de CTPC-tool en het e-loket (dagelijkse bevraging)

Snel naar:

De teststrategie voor residentiële zorgvoorzieningen

Wanneer testen?

1. Individuele bewoners/zorggebruikers en medewerkers testen

Een arts kan een test voorschrijven voor bewoners/zorggebruikers en medewerkers die aan de gevalsdefinitie en indicaties voldoen die u terugvindt op de website van Sciensano. De indicaties zijn evolutief in de tijd. Raadpleeg dus steeds de laatste versie. Algemeen genomen zijn voor residentiële zorgvoorzieningen volgende indicaties frequent van toepassing:

 • elke persoon met symptomen die kunnen wijzen op COVID-19;
 • elke persoon die een hoog-risico contact heeft gehad;
 • nieuwe opnames in residentiële zorgvoorzieningen;
 • testen van bewoners/zorggebruikers en medewerkers naar aanleiding van clusteronderzoek in residentiële zorgvoorzieningen.

2. Breder testen bij een (mogelijke) uitbraak

Het testbeleid bij een uitbraak wordt uitgebreid toegelicht:

De testindicaties voor Vlaamse zorgvoorzieningen bestaan uit volgende vuistregels:

 • vanaf 1 bevestigd positieve bewoner/zorggebruiker of medewerker kan/kunnen de medisch verantwoordelijke(n) van een zorgvoorziening beslissen om over te gaan tot een bredere testing van andere bewoners/zorggebruikers en/of medewerkers;
 • de beslissing tot een uitgebreidere testing wordt genomen na een risico-analyse waarbij de hoog- en laag-risico contacten in kaart worden gebracht. Het draaiboek contactonderzoek en de begeleidende stroomdiagrammen bieden hierbij ondersteuning;
 • de risico-inschatting wordt toevertrouwd aan de lokale medische verantwoordelijke(n). Zij zijn het best geplaatst om incidenten te beoordelen. Op basis van dit medisch oordeel wordt het aantal te testen personen bepaald;
  • voor hoog-risico contacten bij zowel bewoners/zorggebruikers als medewerkers  adviseren we een onmiddellijke isolatie en een testafname, ook als zij geen symptomen vertonen;
  • voor laag-risico contacten is een verhoogde alertheid aan de orde met extra aandacht voor het bewaren van afstand, voor het dragen van een chirurgisch mondneusmasker, voor de toepassing van de basishygiëne en voor mogelijke symptomen. Deze bewoners/zorggebruikers en medewerkers moeten niet in isolatie.

Voor uitbraakgericht testen kan u kiezen of u beroep doet op de universitaire labo’s van het federale platform of zelf een klinisch labo aanspreekt. Bij een testing via een zelfgekozen klinisch labo is een terugbetaling voorzien voor clusteruitbraken vanaf 2 bevestigde besmettingen conform de indicaties van Sciensano.

3. Preventief testen van medewerkers

Woonzorgcentra, centra voor herstelverblijf en psychiatrische verzorgingstehuizen kunnen preventief hun medewerkers laten testen. Deze preventieve testronde kan georganiseerd worden zonder dat er zich besmettingen hebben voorgedaan in de voorziening of zonder dat medewerkers symptomen vertonen. 

De voorwaarden voor deze preventieve testing worden als volgt vastgelegd:  

 • elke voorziening krijgt de mogelijkheid om een preventieve testing aan te vragen. De maximum frequentie wordt vastgelegd op 1 preventieve testing per 7 dagen
 • de beslissing wordt in overleg met de lokale medische verantwoordelijke(n) genomen in functie van het testbeleid dat reeds wordt gevoerd in een voorziening, al dan niet naar aanleiding van een uitbraak;  
 • de preventieve testing vindt plaats via het federale platform. Bij een samenwerking met een zelfgekozen klinisch laboratorium is er volgens de huidige testindicaties geen terugbetaling. 

Bij medewerkers die recent een bevestigde COVID-19 besmetting hadden, moet in de huidige epidemiologische context géén nieuwe PCR-test worden uitgevoerd binnen de twee maanden na een positieve test. Het resultaat van een nieuwe PCR-test is namelijk weinig informatief omdat het resultaat nog positief kan zijn ten gevolge van de eerste infectie. Bespreek dit met de behandelde arts. 

4. Testen en vaccineren

De algemene teststrategie voor zorgvoorzieningen blijft momenteel ongewijzigd. U blijft alle richtlijnen onverminderd volgen. Zodra er een voldoende hoge vaccinatiegraad in risicogroepen bereikt wordt én de druk op het gezondheidszorgsysteem vermindert, kunnen er wel bepaalde wijzigingen in het testbeleid worden doorgevoerd. Hierover zal tijdig worden gecommuniceerd.

Net na vaccinatie kunnen nevenwerkingen zoals moeheid, hoofdpijn, spierpijn, koude rillingen en koorts optreden. Deze symptomen maken ook deel uit van de gevalsdefinitie van COVID-19. Voor de teststrategie in de eerste dagen na de toediening van een vaccin zijn daarom volgende richtlijnen van toepassing:

 • bij personen met milde symptomen de eerste 48 uur na toediening van het vaccin, moet er geen test worden afgenomen. Deze milde nevenwerkingen worden symptomatisch behandeld (rust, paracetamol);
 • indien de milde symptomen langer dan 48 tot 72 uur aanhouden, is het aanbevolen om medisch advies in te winnen bij de CRA en/of de behandelende huisarts, en een test op COVID-19 uit te voeren;
 • bij alarmsymptomen (o.a. benauwdheid, kortademigheid, hoge en aanhoudende koorts), bij andere symptomen die op COVID-19 kunnen wijzen (o.a. gebrek aan reuk- of smaakzin, hoest) of bij een recent contact met een bevestigd COVID-19 geval (hoog-risico contact), is het eveneens aanbevolen om medisch advies in te winnen bij de CRA en/of de behandelende huisarts, en een test op COVID-19 uit te voeren.

Na de vaccinatie zijn volgende richtlijnen van toepassing over het gebruik van antigen (snel)testen (Ag) en PCR-testen:

 • de eerste dagen na toediening van de eerste dosis van het vaccin kan een symptomatische persoon worden getest met een antigen (snel)test of een PCR-test om het onderscheid te kunnen maken tussen nevenwerkingen en infectie. Een negatief resultaat met een antigen (snel)test moet steeds bevestigd worden door een PCR-test;
 • nadien wordt aanbevolen om geen antigen (snel)test meer af te nemen bij de gevaccineerde persoon en enkel een klassieke PCR-test te gebruiken om een mogelijke infectie te detecteren. Het is op dit moment onduidelijk wat het effect van het vaccin is op de virale lading bij een mogelijke nieuwe besmetting. Er kan verwacht worden dat in geval van een nieuwe infectie bij een persoon die al gevaccineerd werd, de virale lading lager ligt dan bij een ongevaccineerde persoon. Hierdoor zijn snelle antigen-testen mogelijk niet voldoende gevoelig.

Raadpleeg steeds de behandelende huisarts en/of de CRA om de verdere teststrategie vast te leggen in geval van een nieuwe besmetting en om een risico-inschatting te maken. Verdere medische achtergrond bij deze richtlijnen vindt u terug in het RAG-advies “Impact van de vaccinatiestrategie op de geldende maatregelen rond testen en quarantaine in de initiële fase” van 29 december 2020".

Welke zorgvoorzieningen kunnen testen volgens de indicaties van de Vlaamse overheid?

De bredere teststrategie maakt een onderscheid tussen groepen van assistentiewoningen/serviceflatgebouwen en de andere residentiële zorgvoorzieningen (woonzorgcentra, centra voor herstelverblijf, psychiatrische verzorgingstehuizen, residentiële revalidatievoorzieningen en revalidatieziekenhuizen).

In de regel wordt een groep van assistentiewoningen/serviceflatgebouwen beschouwd als een thuissituatie waardoor de indicaties van Sciensano en de richtlijnen voor contactonderzoek bij gewone burgers van toepassing zijn. Er kunnen situaties zijn waarbij ook een bredere testing voor een groep van assistentiewoningen/serviceflatgebouw is aangewezen (bijvoorbeeld wanneer de werking zeer nauw verweven is met het woonzorgcentrum of bij een acute uitbraak). In dit geval kan de beheersinstantie zich richten tot covid19testen@vlaanderen.be en zal samen met het team infectieziektebestrijding worden gekeken voor welke doelgroep een bredere testing aangewezen kan zijn om het medische beleid verder vorm te geven.

Testmateriaal aanvragen

Testen in samenwerking met een zelfgekozen klinisch labo

Een testing via een zelfgekozen klinisch labo dient altijd strikt volgens de indicaties en gevalsdefinitie van Sciensano te gebeuren. De regels en voorwaarden omtrent de terugbetaling van deze testen vindt u terug op deze webpagina van het RIZIV.

Indien u kiest voor een klinisch labo, neemt u zelf contact op met hen voor verdere afspraken omtrent de opmaak van het voorschrift door de arts, de terugkoppeling van de resultaten en de terugbetaling van de test. Het klinisch labo staat zelf in voor de levering van het testmateriaal en het ophalen van de stalen. U kan geen testmateriaal aanvragen bij de Vlaamse overheid via het e-loket.

Het kan aangewezen zijn om een beperkte strategische voorraad testkits aan te leggen in uw voorziening, in samenspraak met het labo waarmee u nu samenwerkt, om individuele bewoners/zorggebruikers en medewerkers te testen. Dit biedt u de kans om in geval van een mogelijke casus, snel de persoon met symptomen te testen en eventueel de nauwe hoog-risico contacten.

Testen in samenwerking met het federale platform

De opzet van het federale platform

Het federale platform is voornamelijk geschikt om meerdere bewoners of medewerkers tegelijk te testen, in een preventieve testronde of naar aanleiding van uitbraken. Het federale platform is niet geschikt om individuele tests af te nemen.

Via het federale platform bestelt u niet enkel een testkit maar ook een analyse bij het toegewezen universitaire labo. Na levering van de testen moet u de afnames van de testen registeren en de labo-aanvraag doen via de webtoepassing Corona Test Prescription & Consultation (zie verder). 

Het "federale platform (bis)” bestaat uit acht universitaire testcentra waarvan er vijf actief zijn in Vlaanderen. Het federale platform engageert zich om binnen de 24uur na aankomst van de stalen in het labo een testresultaat op te leveren. Uw voorziening wordt toegewezen aan een labo op basis van postcode. U ziet hier welke labo's welke regio's zullen bedienen: 

Provincie zorgvoorziening Postcode zorgvoorziening Labo Code labo
West-Vlaanderen 8000-8999 UZ Gent 84470073
Oost-Vlaanderen 9000-9999 UZ Gent 84470073
Limburg 3500-3999 UZ KU Leuven 82470091
Vlaams-Brabant 3000-3499 UZ KU Leuven 82470091
Vlaams-Brabant 1500-1999 CONSORTIUM (Liège & ULB-IBC & UCL-ST-LUC) 0425663615
(KBO)
Antwerpen 2000-2999 UZ Antwerpen  81160393
Brussel Hoofdstedelijk Gewest 1000-1299 CONSORTIUM (Liège & ULB-IBC & UCL-ST-LUC) 0425663615
(KBO)

Testmateriaal aanvragen via het federale platform

Alle ouderenzorgvoorzieningen (woonzorgcentra, centra voor herstelverblijf, centra voor kortverblijf en groepen van assistentiewoningen) die toegang hebben tot het e-loket kunnen zelf rechtstreeks het testmateriaal aanvragen onder de module 'COVID-19'. De handleidingpdf bestandInstructies aanmaken aanvraag COVID-19 testkits (355 kB) bevat een stappenplan en richtlijnen om een aanvraag in te dienen via het e-loket.

Alle andere residentiële voorzieningen (psychiatrische verzorgingstehuizen, residentiële revalidatievoorzieningen en revalidatieziekenhuizen) kunnen testmateriaal aanvragen bij Zorg en Gezondheid via het online aanvraagformulier. Lees depdf bestandinstructies voor het aanvragen van testmateriaal COVID-19 (601 kB).

Hebt u advies nodig bij de opmaak van de risico-analyse en bij het bepalen van een bredere teststrategie voor (een deel van) een woonzorgcentrum of een andere zorgvoorziening? Vraag advies via covid19testen@vlaanderen.be. Samen met het team Infectieziektebestrijding bekijken we voor welke specifieke doelgroepen het afnemen van testen een meerwaarde biedt om het medische beleid verder vorm te geven.

Levertijd

Om een goede dienstverlening te voorzien, verzoeken wij u om zoveel als mogelijk aanvragen in te dienen binnen de normale kantooruren. Hou rekening met onderstaande tijdslijnen voor aanvragen in het kader van uitbraakbeheersing. In het geval van een dringende aanvraag zal de levering zo snel mogelijk na de aanvraag volgen.

Van maandag tot en met vrijdag:

 • bestellen vóór 16 uur: leveren volgende dag vanaf 9 uur
 • bestellen ná 16 uur: leveren volgende dag vanaf 12 uur

Zaterdag en zondag:

 • bestellen op zaterdag of zondag: leveren op maandag vanaf 12 uur

Leveringen gebeuren door de firma Medista.
De testen worden opgehaald door de firma BBC of Cerba Research afhankelijk van uw postcode.

Postcode woonzorgcentrum Naam logistieke partner
1000-1299 Cerba Research
1500-1999 Cerba Research
2000-2999 BBC i.s.m. UZA
3000-3999 BBC
8000-8999 BBC
9000-9999 BBC

Terugbetaling

Testen via het federale platform zijn volledig terugbetaald. Zowel het testmateriaal als de analyse worden rechtstreeks vergoed vanuit de overheid. U vraagt hiervoor via het e-loket het testmateriaal en de analyse aan. Er zal geen factuur volgen.

Testen via een zelfgekozen klinisch labo zijn terugbetaald volgens de geldende indicaties van Sciensano. De terugbetaling van deze testen gebeurt volgens de richtlijnen van het RIZIV waarbij er een facturatie plaatsvindt. Elke test die aan de voorwaarden voldoet om gefactureerd te worden aan het RIZIV is volledig vergoed. Er is geen remgeld t.a.v. de patiënt. Testen die niet gefactureerd mogen worden aan het RIZIV zijn ten eigen laste. Het gaat hier bijvoorbeeld om preventieve testings van medewerkers, een test die vereist wordt door een buitenlandse overheid bij een internationale reis, testen van laag-risico contacten, enzovoort. Indien u samenwerkt met een zelfgekozen labo kan u geen testmateriaal bestellen via het e-loket maar zal het labo u zelf van testkits moeten voorzien.

Meer informatie over de terugbetalingsvoorwaarden voor opsporingstesten naar het coronavirus tijdens de COVID-19-pandemie.

Op de website van het RIZIV vindt u ook meer informatie over de vergoeding afname stalen bij systematische PCR-testen in residentiële voorzieningen door huisartsen.

Draaiboek en handleidingen voor afname van testen

Handleidingen om testen voor te schrijven, analyses aan te vragen en resultaten te raadplegen

Het gebruik van de webtoepassing CTPC is verplicht voor elke testing via het federale platform. U vindt hier deze Corona Test Prescription and Consultation webtoepassing. Gebruik bij voorkeur een recente browser (Chrome of Firefox).

Via deze webtoepassing kan de arts (bv. de arbeidsarts of de CRA-arts), na authenticatie van zijn identiteit en autorisatie, voorschriften aanmaken voor een bepaalde zorgvoorziening. De arts kan ook een elektronisch mandaat geven aan een ander persoon om onder zijn verantwoordelijkheid de ingave van de gegevens te doen. Via de webtoepassing kan de arts van de voorziening ook de testresultaten van de voorbije 14 dagen raadplegen van alle geteste personen die behoren tot de zorgvoorziening.

Ondersteuning van VIVEL

De VIVEL-academie biedt ook webinars aan over deze webtoepassing. Op het YouTube-kanaal van de VIVEL-academie vindt u ook korte instructiefilmpjes terug. 

Vragen over de webtoepassing CTPC?

Helpdesk e-gezondheid in de eerste lijn:

Telefonisch

 • Elke werkdag van 8u30 tot 20u Tel.: 050 77 11 11

Via e-mail

Cyberlab gestopt op 17 december 2020

Voor de CTPC-webtoepassing werd ingevoerd, moesten artsen van zorgvoorzieningen hun testen registeren via de toepassing GLIMS/Cyberlab. Deze toepassing is stopgezet op 17 december 2020. Voorzieningen kunnen enkel nog resultaten raadplegen maar geen nieuwe stalen meer inbrengen.

Draaiboek: testen logistiek en medisch organiseren in een zorgvoorziening

In onderstaand draaiboek lijsten we op waar u rekening mee moet houden om grootschalige testing van uw bewoners/zorggebruikers en/of medewerkers te organiseren. We bespreken zowel het logistieke als het medische luik.

 • de testen bij bewoners/zorggebruikers gebeuren onder verantwoordelijkheid van de CRA of de verantwoordelijke arts.
 • de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, bij wie de voorziening is aangesloten, testen de medewerkers van de voorziening.

De bijlage bevat een instructie om de barcodescanner op voorhand in te stellen.

Let op: in deze draaiboeken wordt nog verwezen naar de oude toepassing GLIMS/Cyberlab. Deze toepassing is vervangen door de CTPC-tool.

 

Medische instructie - hoe een staal afnemen?

De omschakeling naar het nieuwe federale platform gaat gepaard met de introductie van een nieuw type testkits. Indien u nog testkits van het oude type in voorraad heeft, gebruik dan deze oude testkits eerst op. Vanaf december 2020 kunnen enkel de nieuwe testkits worden gebruikt. U vindt hier extra informatie over de testkits:

 

Testresultaten

De doelstelling het federale platform is om binnen 24 uur na aankomst van de stalen de resultaten beschikbaar te stellen via de CTPC-tool.

Nadat u de resultaten hebt gekregen over uw bewoners/zorggebruikers en/of medewerkers, volgt u onze richtlijnen voor zorgprofessionals voor uw specifieke sector. Heb in het bijzonder aandacht voor de richtlijnen rond:

 • de eventuele inzet van positief geteste medewerkers in COVID-afdelingen. In onze richtlijnen vindt u een schema waar welke medewerker kan worden ingezet;
 • de cohortering van bewoners/zorggebruikers;
 • het verdere contactonderzoek binnen en buiten de muren van uw zorgvoorziening.

Inzet van beschermingsmateriaal en hygiëne

Blijf ook na het testen continu de nadruk leggen op het correcte gebruik van beschermingsmateriaal bij uw medewerkers en de doorgedreven hygiëne en handhygiëne. Dit blijft essentieel om besmettingen te vermijden. Op onze website vindt u affiches en instructiefilmpjes over de inzet van materialen en hygiëne.

Contact en vragen
Onderwerp vraag  Ik neem contact op met Bereikbaarheid
Leveren van testmateriaal Medista testing@medista.be
02 646 00 35 (elke dag van 8u-23u30)
Ophalen van stalen Cerba Research
(PC¹ 1000-1999)
COVID19@cerbaresearch.com
09 240 94 00 (weekdagen: 9u-17u - weekend:9u-13u)
  BBC (PC 2000-3999 en 8000-9999) covid@bbc-express.com
02 537 00 07 (elke dag van 8u-18u)
Testresultaten en CT-waarden CONSORTIUM (Liège & ULB-IBC & UCL-ST-LUC) (PC 1000-1999) COVID19@cerbaresearch.com
09 240 94 00 (weekdagen: 9u-17u - weekend: 9u-13u)
  UZA (PC 2000-2999) platformbis@uza.be - 03 821 21 82 (elke dag van 9u-17u)
  UZ Leuven
(PC 3000-3999)
covidplatform@uzleuven.be 
016 34 69 33 (elke dag van 8u-22u)
  UZ Gent (PC 8000-9999) covidlab@uzgent.be
09 332 11 66 (elke dag van 7u-19u)
CTPC-tool Praktijkcoach

niet dringende vragen: support@praktijkcoach.be  
dringende vragen (ma-vrij van 8u30-20u): 050 77 11 11 

Sneltesten Agentschap ZG² covid19testen@vlaanderen.be  (ma-vrij tijdens kantooruren)
Vraag/klacht³ Agentschap ZG covid19testen@vlaanderen.be (ma-vrij tijdens kantooruren)
Medische noodgevallen Team infectieziektebestrijding - Agentschap ZG

infectieziektebestrijding@vlaanderen.be
Tijdens de kantooruren (enkel voor artsen):
Antwerpen: 03 224 62 06 - Limburg: 011 74 22 42 - Oost-Vlaanderen: 09 276 13 70  
Vlaams-Brabant: 016 66 63 53 - West-Vlaanderen: 050 24 79 15
Buiten de kantooruren (enkel voor artsen): 02 512 93 89

¹ PC = Postcode 
² Agentschap Zorg en Gezondheid 
³ Vraag/klacht over testen in ouderenzorgvoorzieningen, psychiatrische verzorgingstehuizen, residentiële revalidatievoorzieningen en revalidatieziekenhuizen

Sneltesten

Sneltesten voor bewoners/zorggebruikers met symptomen

Alle Vlaamse woonzorgcentra en andere residentiële voorzieningen (psychiatrische verzorgingstehuizen, residentiële revalidatievoorzieningen en revalidatieziekenhuizen, voorzieningen van het VAPH) ontvingen een basispakket van 50 sneltesten van de Vlaamse overheid.

 • Enkel voor het testen van individuele bewoners/zorggebruikers met symptomen van COVID-19 en binnen de 5 dagen na het optreden van deze symptomen.

  • Bij een positief resultaat worden meteen de gepaste isolatiemaatregelen genomen.
  • Bij een negatief resultaat dient zo snel mogelijk een bijkomende PCR-test afgenomen te worden om dit resultaat te bevestigen. In afwachting van dit resultaat worden de gepaste isolatiemaatregelen genomen.
 • Deze sneltesten zijn niet geschikt voor uitbraakgericht testen (bijvoorbeeld voor het testen van hoogrisicocontacten) en preventief testen van medewerkers. Hiervoor blijven de klassieke PCR-testen de gouden standaard.
 • Na toediening van de eerste vaccinatie is het niet meer aangewezen om sneltesten te gebruiken, behalve de eerste dagen om een onderscheid te maken tussen nevenwerkingen en symptomen van COVID-19.
 • Raadpleeg de richtlijnen voor woonzorgcentra voor meer details over het gebruik van sneltesten. 

Als voorzieningen 25 sneltesten (=1 doos) of minder in voorraad hebben, kunnen ze sneltesten bijbestellen.

Na goedkeuring van de aanvraag voorzien wij een standaard bijlevering van deze testen binnen de 5 werkdagen.

Sneltesten voor bezoekers

Voor woonzorgcentra, PVT-voorzieningen en VAPH-voorzieningen die interesse hebben om bezoekers preventief te screenen, biedt Zorg en Gezondheid vanaf 1 februari 2021 de mogelijkheid om sneltesten te bestellen voor het testen van bezoekers. Deze bijkomende preventieve maatregel biedt voorzieningen de mogelijkheid om hoog besmettelijke personen met een hoge virale lading te detecteren. De inzet is optioneel en afhankelijk van de epidemiologische situatie. Factoren die een beslissing mee kunnen beïnvloeden zijn:

 • een verhoogde (lokale) prevalentie;
 • de circulatie van meer besmettelijke varianten; 
 • in afwachting van een volledige vaccinatie van de zorgvoorziening maar ook na de vaccinatie van de zorgvoorziening, ter bescherming van bewoners/zorggebruikers en medewerkers die (nog) niet werden gevaccineerd of voldoende immuniteit hebben opgebouwd. 

Deze sneltesten kunnen gebruikt worden onder volgende voorwaarden:

 • De inzet van sneltesten bij bezoekers gebeurt onder de verantwoordelijkheid van en in overleg met de lokale medische verantwoordelijken.
 • De sneltest wordt afgenomen door het daarvoor opgeleide personeel
 • Een positief resultaat van de Ag sneltest zal ertoe leiden dat de bezoeker de toegang tot de zorgvoorziening wordt ontzegd. De bezoeker wendt zich onmiddellijk tot zijn behandelende huisarts voor verdere opvolging.
 • Een negatief resultaat van de Ag sneltest is enkel geldig op de dag van staalname zelf. Een negatief resultaat sluit nooit volledig uit dat een persoon infectueus is. Het bezoek kan plaatsvinden maar alle geldende voorzorgsmaatregelen moeten echter nog steeds in acht genomen worden voor elke bezoeker.
 • De voorziening kan de Ag sneltest aanbevelen maar niet verplichten. Een bezoeker kan nooit de toegang tot de zorgvoorziening worden ontzegd omwille van een weigering van een Ag sneltest.
 • Enkel bezoekers ouder dan 12 jaar worden getest voor een bezoekmoment.

Voorzieningen kunnen 1 keer per maand maximaal 16 sneltesten per bewoner/zorggebruiker aanvragen om bezoekers te testen (bv. een voorziening met 100 bewoners/zorggebruikers kan 1 keer per maand 1600 sneltesten aanvragen).

Na goedkeuring van de aanvraag voorzien wij een standaard levering van deze testen binnen de 5 werkdagen.

Sneltesten registreren

Elk resultaat van een sneltest (zowel bij bewoners als bij bezoekers) moet geregistreerd worden in de CTPC-registratietool onder meer om de contactopsporing mogelijk te maken.

Los van de registratie in de CTPC-tool dient elke voorziening het verbruik en het resultaat van elke sneltest nog eens apart bij te houden in een eigen document. Voor de woonzorgcentra gebeurt dit via de dagelijkse rapportage in het e-loket. Hiertoe is een extra veld voorzien bij de vragen over testing.