Tegemoetkoming voor de reiskosten in dagverzorgingscentra

Een dagverzorgingscentrum (DVC) moet de tegemoetkoming voor de reiskosten in dagverzorgingscentra in mindering brengen op de factuur van de gebruiker. Vervolgens kan het DVC deze tegemoetkoming aanrekenen aan de zorgkas van aansluiting van de gebruiker.

De procedure waarbij de gebruiker een papieren formulier bezorgde aan de mutualiteit is dus niet langer van toepassing.

Factureren van de tegemoetkoming aan de zorgkas

De tegemoetkoming in de reiskosten DVC kan voor iedere gebruiker van een DVC worden gefactureerd, ongeacht of er voor deze gebruiker ook een basistegemoetkoming voor zorg in een DVC (het zogenaamde instellingsforfait of f-forfait) wordt gefactureerd. Maar de gebruiker moet wel voldoen aan de afhankelijkheidsvoorwaarden (afhankelijkheidscategorie F, Fd, D of voor de palliatieve DVC’s de afhankelijkheidscategorie Fp) en de voorwaarden inzake VSB-verzekeringsstatus.

De verrekening op de factuur aan de zorgkas zal gebeuren zoals dat vandaag al wordt toegepast voor de basistegemoetkoming voor zorg in een DVC (het zogenaamde instellingsforfait of f-forfait) en het incontinentiemateriaal in woonzorgcentrum of centrum voor kortverblijf. Het dagverzorgingscentrum zal een specifieke prestatiecode gebruiken voor de tegemoetkoming voor de reiskosten DVC en zal deze vermelden op de factuur aan de zorgkas. De zorgkas zal dit bedrag vervolgens betalen aan het dagverzorgingscentrum.

Tegemoetkoming van 0,36 euro per kilometer

De tegemoetkoming in de reiskosten bedraagt vanaf 1 september 2021 per verblijfsdag en per gebruiker 0,36 euro per kilometer op grond van de werkelijke afstand tussen de hoofdverblijfplaats van de gebruiker en het dagverzorgingscentrum.

De afstand tussen de hoofdverblijfplaats van de gebruiker en het dagverzorgingscentrum, wordt beperkt tot maximum 15 kilometer.

De tegemoetkoming voor de reiskosten DVC wordt toegekend zowel voor de verplaatsing van de hoofdverblijfplaats van de gebruiker naar het dagverzorgingscentrum als voor de verplaatsing van het dagverzorgingscentrum naar de hoofdverblijfplaats van de gebruiker.

Bepalen van de afstand

Het aantal kilometers tussen de hoofdverblijfplaats van de gebruiker van het DVC en het DVC wordt eenmalig bepaald bij de opname van de gebruiker in het DVC. Bij de bepaling van het aantal kilometers wordt rekening gehouden met de kortste afstand. De afstand wordt berekend met een routeplanner of een GPS-systeem.

De afstand wordt afgerond tot 2 cijfers na de komma. Er wordt geen rekening gehouden met het cijfer dat volgt op de af te ronden decimaal als het lager is dan vijf. De af te ronden decimaal wordt met een eenheid verhoogd als het cijfer dat volgt op de af te ronden decimaal gelijk is aan of hoger is dan vijf.

Een schriftelijke overeenkomst nodig tussen gebruiker en DVC

De afstand in kilometers tussen de hoofdverblijfplaats van de gebruiker van het DVC en het DVC wordt in de schriftelijke overeenkomst vermeld.

Indien de hoofdverblijfplaats van de gebruiker van het DVC of het adres van het DVC wijzigt of bij een wijziging van minstens een kilometer van de kortste afstand tussen de hoofdverblijfplaats van de gebruiker van het DVC en het DVC, wordt de afstand in de schriftelijke overeenkomst aangepast.