Subsidies aanvragen voor een dienst voor gastopvang

Een erkende dienst voor gastopvang kan subsidies ontvangen van Zorg en Gezondheid, mits deze voorwaarden:

 • nieuwe diensten moeten een subsidieaanvraag indienen samen met hun erkenningsaanvraag;
 • subsidiëring voor nieuwe diensten is afhankelijk van de beschikbare financiële middelen;
 • erkende diensten die het voorgaande jaar al subsidies ontvingen, moeten blijvend de subsidiëringsvoorwaarden naleven;
 • de diensten voor gastopvang moeten ons jaarlijks een financieel verslag bezorgen.

Diensten voor gastopvang die recht hebben op subsidies, ontvangen jaarlijks een subsidie-enveloppe.

Subsidies aanvragen

Om in aanmerking te komen voor subsidies, moet u als initiatiefnemer van een dienst voor gastopvang een subsidieaanvraag indienen. Doe dat samen met uw erkenningsaanvraag. Doe de subsidieaanvraag met dit formulier, samen met het formulier voor de erkenningsaanvraag.

De minister van Welzijn bepaalt jaarlijks hoeveel en welke nieuwe initiatieven in aanmerking komen voor subsidiëring, afhankelijk van de beschikbare middelen.

Beschikbare middelen voor nieuwe initiatieven

Alle nieuwe initiatieven worden getoetst aan de middelen die op de begroting van het lopende jaar beschikbaar zijn. Een nieuw initiatief is een thuiszorgvoorziening die:

 • erkend is vóór 1 juli van het lopende jaar (de datum die we daarbij in aanmerking nemen, is de datum van de erkenningsbeslissing);
 • nog niet gesubsidieerd wordt.

Wanneer er op de begroting voldoende middelen zijn om alle nieuwe initiatieven te subsidiëren, dan komen al die voorzieningen in aanmerking voor subsidiëring. Zijn er echter onvoldoende middelen beschikbaar, dan stelt de minister een prioriteitenschema op.

Prioriteitenschema

Aan de hand van een prioriteitenschema bepalen we bij onvoldoende beschikbare middelen welke nieuwe initiatieven subsidies zullen krijgen.

Voor het opstellen van het prioriteitenschema voor de diensten voor gastopvang houdt de minister onder meer rekening met:

 • de datum van de erkenningsbeslissing;
 • de geografische spreiding van de diensten voor gastopvang over de Vlaamse provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • de mate waarin de dienst voor gastopvang in de periode van 1 jaar die voorafging aan de datum waarop de initiatiefnemer zijn ontvankelijke erkenningsaanvraag ingediend had, al actief was als dienst voor gastopvang.

Subsidiëringsvoorwaarden 

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring, moet een erkende dienst voor gastopvang voldoen aan de volgende subsidiëringsvoorwaarden:

De diensten voor gastopvang die al in het voorgaande jaar gesubsidieerd werden en nog erkend zijn, worden opnieuw gesubsidieerd als ze voldoen aan de bovenstaande subsidiëringsvoorwaarden.

Subsidie-enveloppe: samenstelling, voorschotten en saldo

Diensten voor gastopvang die recht hebben op subsidies, ontvangen jaarlijks een subsidie-enveloppe.

Samenstelling subsidie-enveloppe

De subsidie-enveloppe voor een erkende dienst bestaat jaarlijks uit:

 • een basissubsidie voor de eerste 3.000 uur gastopvang die de dienst gepresteerd heeft in de regio waarvoor hij erkend is;
 • een forfaitair bedrag per uur gastopvang, dat de dienst bovenop die eerste 3.000 uur gepresteerd heeft in het werkgebied waarvoor hij erkend is (het werkgebied van een dienst kan ruimer zijn dan een regio). 

De dienst voor gastopvang, die erkend is voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ontvangt een basissubsidie voor de eerste 1.800 uur, en een forfaitair bedrag per uur bovenop die eerste 1.800 uur.

De minister van Welzijn bepaalt jaarlijks per erkende dienst voor gastopvang het maximale aantal uren gastopvang dat in aanmerking kan komen voor subsidiëring door het agentschap. Daarbij houdt hij onder meer rekening met de realisatiegraad van de al eerder toegekende uren, en met de spreiding van de gepresteerde uren.

Diensten voor gastopvang die minder dan 3.000 uur gastopvang gepresteerd hebben in de regio waarvoor ze erkend zijn (1.800 uur voor de dienst die erkend is voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), hebben geen recht op subsidies voor dat jaar. Een dienst die tijdens het eerste jaar dat hij voor subsidiëring in aanmerking komt dat minimale aantal uren gastopvang niet haalt, behoudt echter wel zijn recht op de basissubsidie.

Uitbetaling subsidie-enveloppe

De uitbetaling gebeurt via voorschotten en een saldo.

Voorschotten

De diensten voor gastopvang ontvangen 3 voorschotten. Die voorschotten worden berekend op basis van het aantal gepresteerde uren gastopvang in het voorafgaande jaar. Daarom kan het eerste voorschot pas uitbetaald worden nadat u - voor 1 maart - het overzicht van het aantal gepresteerde uren gastopvang per gemeente tijdens het voorbije werkjaar bezorgd hebt aan Zorg en Gezondheid.

Ons agentschap betaalt de volgende voorschotten uit:

 • 45% van de geschatte subsidie-enveloppe voor eind mei;
 • 22,5% van de geschatte subsidie-enveloppe voor eind juli;
 • 22,5% van de geschatte subsidie-enveloppe voor eind oktober.

Tijdens het eerste jaar dat een dienst in aanmerking komt voor subsidies, worden zijn voorschotten berekend op basis van 90% van het bedrag van de basissubsidie.

Een dienst voor gastopvang ontvangt dus al 90% van de (geschatte) subsidie-enveloppe in de loop van het betrokken jaar.

Saldo

Het resterende saldo betaalt het agentschap uit in de loop van het daaropvolgende jaar. De dienst voor gastopvang moet daarvoor eerst de noodzakelijke documenten over het afgelopen jaar aan ons agentschap bezorgen:

 • het overzicht van het aantal gepresteerde uren gastopvang per gemeente tijdens het voorbije werkjaar;
 • het financiële verslag.

Op basis van de gegevens over de gepresteerde uren gastopvang berekent het agentschap de subsidie-enveloppe waarop de dienst recht heeft. Van dat bedrag worden de eerder uitbetaalde voorschotten afgetrokken. Het resultaat van die berekening is het saldo van de subsidie-enveloppe.

Voor ons agentschap het saldo uitbetaalt, gaat het na of de dienst voldoet aan alle subsidiëringsvoorwaarden.

Subsidiebedragen

Werkjaar 2022

De basissubsidie voor het jaar 2022 bedraagt 24.647,72 euro.

Per uur gastopvang dat de dienst in 2022 bovenop de eerste 3.000 uur (1.800 uur voor de dienst die erkend is voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) gepresteerd heeft in het werkgebied waarvoor hij erkend is, ontvangt hij een forfaitair bedrag van 1,293 euro.

Werkjaar 2021

De basissubsidie voor het jaar 2021 bedraagt 24.164,43 euro.

Per uur gastopvang dat de dienst in 2021 bovenop de eerste 3.000 uur (1.800 uur voor de dienst die erkend is voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) gepresteerd heeft in het werkgebied waarvoor hij erkend is, ontvangt hij een forfaitair bedrag van 1,268 euro.

Vorige jaren

Contact over thuiszorg