Rookstopbegeleiding

Terugbetaling van prestaties tabakologie

Vanaf 1 januari 2017 gebeurt de terugbetaling van prestaties tabakologie (rookstopbegeleiding) voor Vlaamse burgers niet meer via het federale systeem van het RIZIV, maar via de Vlaamse overheid. Vanaf dan worden - voor deelnemers die gedomicilieerd zijn in het Vlaams gewest - geen prestatiebriefjes met pseudonomenclatuurcodes tabaksontwenning meer uitgeschreven door de tabakoloog of arts.

Deelnemers aan een rookstopbegeleiding betalen aan de tabakoloog enkel nog een geplafonneerde persoonlijke bijdrage. De tabakoloog of arts ontvangt zijn tussenkomst van de Vlaamse overheid door zijn prestaties over te maken aan de ziekenfondsen via een web-based facturatiesysteem. De uitbetaling gebeurt daarna via de ziekenfondsen.

Deze nieuwe regeling geldt voor alle rookstopbegeleiders, ook voor artsen die de Permanente Opleiding Tabakologie en Rookstopbegeleiding volgden bij VRGT of bij FARES en opgenomen zijn in het Vlaams kadaster van tabakologen en er zich toe verbinden de Vlaamse werkwijze te volgen.

Artsen kunnen niet automatisch gebruik maken van dit nieuwe Vlaamse terugbetalingssysteem. Voor zij die vóór september 2018 het diploma van arts behaalden zijn er overgangsmaatregelen.

Zij kunnen wel gebruik maken van het nieuwe terugbetalingssysteem vanaf 1 januari 2017 als zij zich aanmelden op het kadaster van tabakologen en de nieuwe Vlaamse werkwijze volgen. Hiermee engageren zij zich ook om voor juni 2020 hun deskundigheid inzake rookstopbegeleiding aan te tonen. De wijze waarop dit zal gebeuren wordt nog uitgewerkt. Hierover overleggen we met de artsenverenigingen.

Hoe werkt dit nieuwe systeem?

Het nieuwe Vlaamse terugbetalingssysteem werkt met punten. Vanaf 1 januari 2017 hebben alle Vlaamse deelnemers jaarlijks recht op 48 punten. Bij elke begeleiding gaan er punten af:

 • voor een individuele begeleiding gaan er drie punten per kwartier af;
 • voor een groepsbegeleiding wordt één punt per kwartier afgehouden.

Het is mogelijk om te wisselen van groepsbegeleiding naar individuele begeleiding en omgekeerd (zie onderstaand schema). Als de jaarlijkse punten op zijn, stopt de tussenkomt van de Vlaamse overheid. We rekenen per kalanderjaar. Op 1 januari van ieder jaar, heeft elke deelnemer opnieuw recht op 48 punten. Een groepsbegeleiding bestaat uit minstens 3 en maximaal 20 deelnemers. Per dag mogen maximum 12 punten (= 1 uur) besteed worden aan individuele begeleiding of maximum 7 punten (= 1 uur 45 min) aan groepsbegeleiding per deelnemer.

puntensysteem

Schema 1: overzicht puntensysteem

Belangrijk: Het 48-puntensysteem geldt steeds én uitsluitend voor deelnemers die gedomicilieerd zijn in het Vlaams gewest of verblijven in een instelling in het Vlaams gewest. Verder op deze pagina vind je de regelgeving terug voor deelnemers die niet in Vlaanderen woonachtig zijn.

De rookstopbegeleiding moet op expliciete vraag van de deelnemer plaatsvinden. Dit betekent bijvoorbeeld dat de tabakoloog die in een ziekenhuiscontext een patiënt benadert, slechts prestaties kan aanrekenen als hij expliciet vraagt om als tabakoloog een rookstopbegeleiding te mogen voeren en daarbij de deelnemer op de hoogte brengt van de werkwijze van rookstopbegeleiding. Een ad hoc gesprek over de wenselijkheid van stoppen met roken wordt niet gezien als rookstopbegeleiding.

Welke tarieven hanteren?

Afhankelijk van het statuut van de deelnemer (wel of geen verhoogde tegemoetkoming) en het soort begeleiding (individueel of in groep) gelden andere tarieven.

  Individuele begeleiding per kwartier Groepsbegeleiding per kwartier
Verhoogde tegemoetkoming

Persoonlijke bijdrage

Tussenkomst

max. € 1

€ 14

Persoonlijke bijdrage

Tussenkomst

max. € 0,5

€ 2,5

Zonder verhoogde tegemoetkoming

Persoonlijke bijdrage

Tussenkomst

max. € 7,5

€ 7,5

Persoonlijke bijdrage

Tussenkomst

max. € 1

€ 2

Belangrijk:

 • De bedragen in de tabel zijn maxima.
 • Per kwartier mag u een maximale persoonlijke bijdrage aan de deelnemer vragen.
 • Aan de deelnemer mag u enkel de persoonlijke bijdrage vragen. Een hogere persoonlijke bijdrage vragen leidt tot een niet-uitbetaling of terugvordering van de Vlaamse tussenkomst voor de prestaties.
 • Als tabakoloog bent u niet verplicht de persoonlijke bijdrage te innen.
 • De tussenkomst voor de tabakoloog komt van de Vlaamse overheid. De ziekenfondsen betalen ze uit.

Jongeren vallen voor rookstopbegeleiding onder de tarieven van de verhoogde tegemoetkoming, dit tot en met het kalenderjaar waarin ze 21 jaar worden.

Voor welke deelnemers?

 • De nieuwe werkwijze geldt steeds én uitsluitend voor deelnemers die gedomicilieerd zijn in het Vlaams gewest of verblijven in een instelling in het Vlaams gewest.
 • Dit systeem geldt ook als zij een beroep doen op een tabakoloog buiten Vlaanderen, mits die tabakoloog opgenomen is in het Vlaams kadaster van tabakologen en de Vlaamse werkwijze toepast.
 • Ga dus goed na waar de deelnemer gedomicilieerd is, dit heeft immers implicaties voor de terugbetaling.
 • Voor de werkwijzen die gehanteerd worden in de andere gemeenschappen kan beroep worden gedaan op de overzichtspagina van het RIZIV

Enkel tabakologen die opgenomen zijn in het kadaster kunnen de nieuwe wijze van terugbetaling gebruiken. Tabakologen die rookstopbegeleiding uitvoeren bij Vlaamse deelnemers en niet in het kadaster voorkomen, kunnen niet worden uitbetaald.

  Deelnemer gedomicilieerd in Vlaams gewest Deelnemer niet gedomicilieerd in Vlaams gewest
Tabakoloog opgenomen in kadaster 48-puntensysteem vorige federale werkwijze
Tabakoloog niet opgenomen in kadaster geen tussenkomst overheid vorige federale werkwijze

Indien u dus zowel Vlaamse als niet-Vlaamse deelnemers begeleidt, moet u voor de Vlamingen met het nieuwe Vlaamse systeem werken, en voor de anderen deelnemers met het federale systeem.

Registeren als tabakoloog en factureren

Zowel de registratie als tabakoloog in het Vlaams kadaster van tabakologen als de facturatie gebeuren via een web-based portaal https://ww.saviscio.be/vlaanderen/tabak (beschikbaar vanaf 20 december 2016). Hiervoor heeft u een identiteitskaart en kaartlezer nodig (E-ID).

Om toegang te krijgen, dient u zich als tabakoloog eerst eenmalig te registreren voor het kadaster.

 1. Vul het webformulier in (rijksregisternummer, bankrekeningnummer …).
 2. Na die zelfregistratie valideert de partnerorganisatie Tabak (samenwerkingsverband tussen het Vlaams Instituut Gezond Leven, Stichting tegen Kanker, Kom op tegen kanker en VRGT) uw kandidaatstelling.
 3. Nadien kan u het facturatiesysteem gebruiken. Zonder die registratie is er geen terugbetaling mogelijk bij Vlaamse deelnemers.

Belangrijk: indien u in meerdere contexten werkt en hiervoor uitbetaling wenst op verschillende bankrekeningnummers, dient u zich voor elk van die contexten apart te registreren in het kadaster. De verschillende registraties moeten dan door de partnerorganisatie gevalideerd worden.

Bijvoorbeeld: u bent enerzijds werkzaam als tabakoloog in een ziekenhuis in dienstverband, en anderzijds werkzaam als tabakoloog in een privépraktijk. In dit geval dient u twee afzonderlijke registraties te doen.

Wie kan zich registreren in het kadaster?

De volgende groepen van rookstopbegeleiders kunnen gebruik maken van het nieuwe Vlaamse systeem en zich registreren in het kadaster:

 • alle tabakologen die de Permanente Vorming Tabakologie en Rookstopbegeleiding volgden en zullen volgen bij VRGT of FARES en er zich toe verbinden de Vlaamse werkwijze te volgen;
 • alle tabakologen die elders een opleiding tot tabakoloog volgden die, na advies van de Vlaamse partnerorganisatie Tabak aanvaard wordt door het Agentschap Zorg en Gezondheid en die er zich toe verbinden de Vlaamse werkwijze te volgen;
 • artsen die geen opleiding tot tabakoloog bij de VRGT of FARES volgden, het artsendiploma behaalden vóór september 2018, gebruik willen maken van de overgangsmaatregelen tot juni 2020 en die er zich toe verbinden de Vlaamse werkwijze te volgen.

Kandidaat-tabakologen die een opleiding willen volgen tot tabakoloog kunnen informatie vinden op www.vrgt.be. In de toekomst zal de opleiding tot rookstopbegeleiding worden herzien.

Overgangsmaatregels voor artsen tot en met juni 2020

Voor artsen die hun diploma behaalden voor september 2018 zullen overgangsmaatregels gelden tot en met juni 2020. Binnen die periode zullen artsen hun specifieke deskundigheid moeten aantonen op basis van een proef van bekwaamheid, eventueel met behulp van een ondersteuningstraject. De concrete overgangsmaatregels voor artsen werken we uit in overleg met de artsenverenigingen.

Hoe verloopt de facturatie?

De facturatie van prestaties in 2017 verloopt via een web-based facturatiesysteem. Prestaties moet u binnen maximaal 3 maanden na de maand van de prestatie indienen. Prestaties die u te laat worden indient, kunnen we niet uitbetalen.

Voor het facturatiesysteem zijn o.a. de volgende gegevens nodig voor de terugbetaling:

 • rijksregisternummer van de deelnemer;
 • het aantal kwartieren begeleiding;
 • het type begeleiding (individueel/groep);
 • de gevraagde persoonlijke bijdrage.

De uitbetaling van de tabakoloog door de ziekenfondsen gebeurt verder volledig geautomatiseerd. Het bedrag wordt gestort vóór de 15e van de maand volgend op de ingave van de prestatie in het facturatiesysteem.

Bovendien voert het systeem automatisch een aantal controles uit voor de tabakoloog:

 • een controle op de verblijfplaats van de deelnemer (Vlaams Gewest of niet) via het rijksregisternummer;
 • het aantal punten waarop de deelnemer nog recht heeft;
 • controle op het recht op verhoogde tegemoetkoming;
 • de maximale persoonlijke bijdrage die voor de volledige begeleiding (van meerdere kwartieren) mag worden gevraagd.

Het systeem laat de tabakoloog toe om facturen en een betalingsbewijs te downloaden, en om de gegevens van eerdere sessies te raadplegen.

Kwaliteitsborging

Door zich in te schrijven in het kadaster verbindt de tabakoloog zich er toe de Vlaamse werkwijze te volgen. Dit betekent ook een engagement van kwaliteitsborging dat onder andere betekent:

 • te werken in het Nederlands. Om tegemoet te komen aan aan de individuele noden en mogelijkheden van de deelnemer kan de rookstopbegeleiding gebeuren in een andere taal;
 • te werken binnen de tarieven zoals hierboven vermeld;
 • geen andere commerciële activiteiten uit te voeren tijdens zijn begeleidingen;
 • kwaliteitsvolle, respectvolle en klantgerichte begeleiding aan te bieden;
 • mee te werken aan de registratie van gegevens en de toelating te geven tot evaluatie;
 • actief zijn eigen deskundigheid te bevorderen.

Voorbeelden

Voorbeeld van een individuele begeleiding

Dries wil rookstopbegeleiding volgen bij een tabakoloog. Vanaf 1 januari 2017 heeft hij recht op 48 punten. Zelf moet hij alleen een persoonlijke bijdrage betalen. Hij heeft geen recht op een verhoogde tegemoetkoming. In het totaal volgt hij 7 sessies bij een tabakoloog.

Totaal 4 uur individuele begeleiding 48 punten Persoonlijke bijdrage indien geen recht over een verhoogde tegemoetkoming Tussenkomst overheid
sessie 1 1 uur - 12 punten (4 kwartier x 3 punten) max. € 30 (€ 7,5 x 4 kwartier)  € 30 (€ 7,5 x 4 kwartier)
sessie 2 45 min. - 9 punten (3 kwartier x 3 punten) max. € 22,5 (€ 7,5 x 3 kwartier) € 22,5 (€ 7,5 x 3 kwartier)
sessie 3 30 min. - 6 punten (2 kwartier x 3 punten) max. € 15 (€ 7,5 x 2 kwartier) € 15 (€ 7,5 x 2 kwartier)
sessie 4 30 min. 6 punten (2 kwartier x 3 punten) max. € 15 (€ 7,5 x 2 kwartier) € 15 (€ 7,5 x 2 kwartier)
sessie 5 30 min. 6 punten (2 kwartier x 3 punten) max. € 15 (€ 7,5 x 2 kwartier) € 15 (€ 7,5 x 2 kwartier)
sessie 6 30 min. 6 punten (2 kwartier x 3 punten) max. € 15 (€ 7,5 x 2 kwartier) € 15 (€ 7,5 x 2 kwartier)
sessie 7 15 min. 3 punten (2 kwartier x 3 punten) max. € 7, 5 (€ 7,5 x 1 kwartier) € 7,5 (€ 7,5 x 1 kwartier)
Totaal 4 uur 0 punten max. € 120 € 120

Voorbeeld van een groepsbegeleiding

In de gemeente wordt een groepscursus ‘stoppen met roken’ georganiseerd. Marianne wil hier graag aan deelnemen, maar vraagt zich af hoeveel de cursus maximaal zal kosten. Er zijn 8 sessies die 1u30 duren. Marianne valt heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming.

Totaal 12 uur groepsbegeleiding 48 punten Persoonlijke bijdrage indien recht op verhoogde tegemoetkoming Tussenkomst overheid
sessie 1 1 u 30 min. - 6 punten (6 kwartier x 1 punt) max. € 3 euro (€ 0,5 x 6 kwartier) € 15 (€ 2,5 x 6 kwartier)
sessie 2 1 u 30 min. - 6 punten (6 kwartier x 1 punt) max. € 3 euro (€ 0,5 x 6 kwartier) € 15 (€ 2,5 x 6 kwartier)
sessie 3 1 u 30 min. - 6 punten (6 kwartier x 1 punt) max. € 3 euro (€ 0,5 x 6 kwartier) € 15 (€ 2,5 x 6 kwartier)
sessie 4 1 u 30 min. - 6 punten (6 kwartier x 1 punt) max. € 3 euro (€ 0,5 x 6 kwartier) € 15 (€ 2,5 x 6 kwartier)
sessie 5 1 u 30 min. - 6 punten (6 kwartier x 1 punt) max. € 3 euro (€ 0,5 x 6 kwartier) € 15 (€ 2,5 x 6 kwartier)
sessie 6 1 u 30 min. - 6 punten (6 kwartier x 1 punt) max. € 3 euro (€ 0,5 x 6 kwartier) € 15 (€ 2,5 x 6 kwartier)
sessie 7 1 u 30 min. - 6 punten (6 kwartier x 1 punt) max. € 3 euro (€ 0,5 x 6 kwartier) € 15 (€ 2,5 x 6 kwartier)
sessie 8 1 u 30 min. - 6 punten (6 kwartier x 1 punt) max. € 3 euro (€ 0,5 x 6 kwartier) € 15 (€ 2,5 x 6 kwartier)
Totaal 12 uur 0 punten max. € 24 € 120

Meer info

U kan terecht bij de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT): info@vrgt.be  of tel. 02 510 60 90 voor inhoudelijke vragen omtrent de nieuwe werkwijze, voor technische vragen kan u terecht bij I.M. via het contactformulier.

De bepalingen inzake rookstopbegeleiding zijn opgenomen in het ministerieel besluit betreffende de financiering van rookstopbegeleiding door tabakologen via de beheersovereenkomst met de partnerorganisatie voor tabak.