Revalidatieovereenkomsten

Zorg en Gezondheid sluit met verschillende instellingen revalidatieovereenkomsten voor psychosociale en fysieke revalidatie. De revalidatie is steeds gericht op het verminderen van beperkingen door stoornis(sen), de functionele toestand of verslaving en het terugwinnen van de autonomie. De revalidatieduur is steeds beperkt in tijd.

De behandeling bestaat uit zeer gespecialiseerde medische, psychosociale en paramedische tussenkomsten door een team van verschillende therapeuten onder permanent toezicht van een revalidatiearts. Naargelang de therapeutische doelstellingen gebeurt de behandeling individueel of in groepsverband. De meeste van deze voorzieningen bieden ambulante hulp aan. Er zijn ook revalidatiecentra met residentiële afdelingen. Ze werken per cliënt met een medisch-therapeutisch zorgplan waarin concrete revalidatiedoelstellingen omschreven zijn.

Deze voorzieningen ontvangen via Zorg en Gezondheid tegemoetkomingen voor de revalidatievertsrekkingen die ze bieden. Ze factureren daarvoor hun prestaties aan de ziekenfondsen van hun zorggebruikers.

Een revalidatieovereenkomst wijzigen, stopzetten of een nieuwe overeenkomst aanvragen

Bestaande revalidatie-overeenkomsten kunnen gewijzigd of stopgezet worden. U kan ook een nieuwe revalidatie-overeenkomst aanvragen.

> De huidige revalidatie-overeenkomsten

Financiering en facturatie

Voorzieningen met een revalidatieovereenkomst ontvangen tegemoetkomingen voor de revalidatieverstrekkingen die ze bieden aan hun cliënten. Hoeveel die tegemoetkomingen bedragen, is opgenomen in de revalidatieovereenkomst die ze afsluiten met de Vlaamse overheid (Zorg en Gezondheid).

  • Zorg en Gezondheid staat in voor de berekening van het forfait voor die tegemoetkoming. Wij herberekenen dat forfait bij indexering. De voorziening kan ook zelf een herberekening aanvragen bij stijging van de personeelskosten door anciënniteit.
  • Wanneer een voorziening een cliënt wil behandelen, doet ze een aanvraag voor een tegemoetkoming voor revalidatieverstrekkingen bij het ziekenfonds van die cliënt.
  • Wanneer die aanvraag wordt goedgekeurd, kan de voorziening de revalidatieverstrekkingen factureren aan het ziekenfonds van de cliënt (derdebetalersregeling). Bij het factureren moeten ze wel nog de juiste pseudo-nomenclatuurcodes vermelden.
  • Vanaf 1 oktober 2022 kantelen de revalidatieovereenkomsten van het type 7.72 (psychosociale revalidatie voor volwassenen) in in de Vlaamse sociale bescherming. Vanaf die datum moeten zij hun prestaties factureren aan de zorgkassen van hun zorggebruikers. De aanvraagprocedure voor tegemoetkoming voor revalidatieverstrekkingen in de 7.72-overeenkomsten vanaf 1/10/2022 vindt u u op de webpagina Pilootproject 7.72-overeenkomsten - inkanteling VSB.

Minderjarigen en mensen die rolstoelafhankelijk zijn kunnen een vergoeding krijgen voor hun reiskosten.

Daarnaast ontvangen de revalidtaie-overeenkomsten in het kader van sociale akkoorden van Zorg en Gezondheid ook financiering voor de eindeloopbaan van hun personeel.

Rapporteringen

Voorzieningen met een revalidatieovereenkomst moeten elk jaar hun personeelsoverzicht en een jaarverslag opsturen naar Zorg en Gezondheid. Beide sturen ze naar Zorg en Gezondheid via het e-loket.