Registratie voor de vaccinatie van medewerkers in ouderenvoorzieningen en andere zorgcollectiviteiten

Medewerkers van ouderenzorgvoorzieningen of andere zorgcollectiviteiten die in een voorgaande fase geen eerste vaccin tegen COVID-19 kregen, kunnen prioritair gevaccineerd worden in de vaccinatiecentra. 

Deze medewerkers moeten geregistreerd worden via het webformulier. Druk onderaan op 'Start de registratie' om het webformulier in te vullen.

Welke voorzieningen?

Ouderenzorgvoorzieningen

Dit gaat om de volgende ouderenvoorzieningen:

 • woonzorgcentra;
 • centra voor kortverblijf type 1;
 • centra voor herstelverblijf;
 • centra voor dagverzorging;
 • erkende en aangemelde groepen van assistentiewoningen/serviceflats. 

VAPH-voorzieningen

Dit gaat om de volgende voorzieningen:

 • Vergunde zorgaanbieders, voor de functies residentiële collectieve ondersteuning en dagondersteuning
 • MFC’s voor de functies verblijf en dagopvang
 • Geregistreerde ouderinitiatieven voor de functies residentiële collectieve ondersteuning en dagondersteuning

Medewerkers die reeds werden doorgegeven op de excellijsten voor zorgprofessionals moeten niet geregistreerd worden.

Centra Algemeen Welzijnswerk

Het gaat enkel om medewerkers van de residentiële opvang en de inloopcentra dak- en thuislozen. 

Opgroeien

Dit gaat om de volgende voorzieningen:

 • Organisaties voor bijzondere jeugdzorg, die erkend zijn voor modules verblijf
 • Centra voor integrale gezinszorg
 • Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra
 • Observatie- en behandelcentra
 • Centra voor ernstige gedrags- en emotionele stoornissen
 • Centra voor kindergzorg en gezinsondersteuning
 • Gemeenschapsinstellingen

Geestelijke gezondheidszorg en revalidatievoorzieningen

Dit gaat om de volgende voorzieningen:

 • Psychiatrische verzorgingstehuizen
 • Residentiële revalidatievoorzieningen
 • Forensische Psychiatrische Centra
   

Welke medewerkers komen in aanmerking? 

Medewerkers die in direct contact staan met de bewoners of zorggebruikers en een eerste vaccin moeten krijgen (nieuwe medewerkers, medewerkers die op het moment van de vaccinatie besmet waren (voor Opgroeien: op het moment van de uitnodiging in het vaccinatiecentrum), medewerkers die door omstandigheden beide vaccinatiemomenten hebben gemist of medewerkers die ondertussen van gedachten zijn veranderd) kunnen geregistreerd worden.

Wie komt niet in aanmerking?

 • Medewerkers die niet direct in contact staan met de bewoners of zorggebruikers zullen volgens leeftijd of risicoprofiel worden uitgenodigd in de vaccinatiecentra.
 • De stagiairs (hoger onderwijs én leerplichtonderwijs) mogen niet geregistreerd worden. Voor de vaccinatie van stagiairs worden er momenteel afspraken gemaakt met de onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding. 
 • Vrijwilligers kunnen niet worden geregistreerd als prioritair te vaccineren medewerker. Zij zullen volgens leeftijd of risicoprofiel worden uitgenodigd in de vaccinatiecentra.

Bij vragen omtrent de registratie kan u een e-mail sturen naar covac@vlaanderen.be.

De persoonsgegevens van de medewerkers worden verwerkt voor de uitnodiging voor een vaccinatie in een vaccinatiecentrum. Deze gegevens worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Indien u vragen en/of opmerkingen hierover heeft kan u zich richten tot de functionaris voor gegevensbescherming veiligheidsconsulent.zg@vlaanderen.be.

Button Start Registratie