Prijswijzigingen in de ouderenzorg

Een woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf, dagverzorgingscentrum (inclusief CADO) of een groep van assistentiewoningen kan de prijs voor zijn dienstverlening (de dagprijs en de supplementen) op verschillende manieren verhogen of verlagen:

Jaarlijks indexeren van de dagprijs

  • 1x per jaar kan een ouderenvoorziening de prijzen van de verschillende kamer- of opvangtypes indexeren.
  • De voorziening moet de indexering aanvragen aan Zorg en Gezondheid via het e-loket . Het agentschap heeft 30 dagen de tijd om het indexatiedossier te behandelen. Indien het agentschap de indexatie niet weigert binnen de 30 dagen na indiening, is de indexatie goedgekeurd. Na goedkeuring, kan de voorziening de aanpassing meedelen aan de bewoners. Ten vroegste 30 dagen na de mededeling van de goedgekeurde dagprijzen aan de bewoners kan de voorziening de indexatie aanrekenen.
  • Hoeveel de prijs verhoogd mag worden, hangt af van de index van de gekozen periode. De indexatie wordt automatisch berekend in het e-loket. 

De prijs zetten voor een nieuwe dienst of nieuw product

Nieuw product/dienst onder een nieuw erkenningsnummer(*)

Een voorziening met een nieuw erkenningsnummer(*) kan de prijs voor zijn kamertypes en supplementen vrij bepalen. De voorziening moet de nieuwe prijs via het e-loket aan Zorg en Gezondheid meedelen uiterlijk 30 dagen vóór de toepassing ervan.

Als de voorziening kiest om het infrastructuurforfait te krijgen, dan is vrije bepaling van de dagprijs niet mogelijk.

(*) behoudens vervanging van bestaande woongelegenheden (verhuis van bestaande bewoners, cfr art. 6, §3, MB 12/08/20005). Zie rubriek nieuw product onder een bestaand erkenningsnummer.

Nieuw product/dienst onder een bestaand erkenningsnummer

De nieuwe prijs voor een nieuwe kamer onder een bestaand erkenningsnummer (vervanging of uitbreiding van capaciteit) moet gemotiveerd en verantwoord worden. Hiertoe moet een dossier aan Zorg en Gezondheid worden overgemaakt. Nadat de voorziening de beslissing tot goedkeuring van de motivatie en verantwoording van Zorg en Gezondheid heeft ontvangen, moet de voorziening de nieuwe prijs via het e-loket aan Zorg en Gezondheid meedelen en dit uiterlijk 30 dagen vóór toepassing ervan.

Voor de creatie van een nieuw supplement moet geen goedkeuring worden gevraagd aan Zorg en Gezondheid. Het volstaat om het nieuwe supplement via het e-loket te melden.

De prijs verhogen of verlagen van bestaande dienstverlening

  • De prijs van bestaande kamers, supplementen of diensten mag alleen verhoogd worden na goedkeuring van de minister. 
  • Er gelden begrenzingen voor de gemiddelde prijsverhoging en de prijsverhoging per kamertype.  

Aanpassingen niet in het kader van het infrastructuurforfait

Dergelijke prijsverhogingen of -bepalingen moet de voorziening aanvragen bij Zorg en Gezondheid. Prijsverlagingen moet de voorziening enkel melden.

Aanpassingen in het kader van het infrastructuurforfait

Nieuwe en vernieuwde woonzorgcentra komen in aanmerking voor een infrastructuurforfait van 5 euro (niet geïndexeerd) per dag (gezondheidsindex december 2017) per woongelegenheid. De dagprijs van forfaitgerechtigde capaciteit kan u alleen verhogen/bepalen na goedkeuring van de minister. Dat moet u aanvragen bij Zorg en Gezondheid in kader van een infrastructuurforfait.

Zorg en Gezondheid organiseert ook dit jaar een meting van de toegepaste dagprijzen in de woonzorgcentra op 1 mei 2021.

Raadpleeg hier de oproepbrief, handleiding e-loket en de richtlijnen.

Zorg en Gezondheid heeft bij de Vlaamse woonzorgcentra opgevraagd welke dagprijzen ze hanteerden op 1 mei 2021. Het gaat om de dagprijs per kamertype (een- twee- of meerpersoonskamers), zonder de supplementen.

Contact over prijzen in de ouderenzorg