Verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers

Disclaimer regelgeving woonzorg

Verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers geven advies en informatie aan mantelzorgers en gebruikers, bieden hen ondersteuning en waardering, en komen ook op voor hun belangen

De verenigingen informeren hun leden meermaals per jaar op een objectieve en transparante wijze en via verschillende kanalen (ledenblad, informatiebrochures, website,...).

De verenigingen overleggen regelmatig met mantelzorgers en gebruikers. Daarnaast organiseren ze zelf initiatieven (vormingsessies, lotgenotencontacten,...) waarbij gebruikers en mantelzorgers die in soortgelijke situaties zitten, elkaar ontmoeten. De verenigingen kunnen ook deelnemen aan dergelijke initiatieven die andere actoren organiseren.

De verenigingen werken mee aan een positieve beeldvorming en sensibilisering rond mantelzorg,  en zijn medebeheerder van het het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg, dat mantelzorgers ondersteunt met informatie en tips.

De verenigingen staan in voor beleidsadvisering rond mantelzorg en nemen belangenbehartiging op voor mantelzorgers en gebruikers. De overheid verwacht van de verenigingen dat ze alle mogelijke probleemsituaties inventariseren waarmee gebruikers en mantelzorgers te maken krijgen. Zij moeten de knelpunten, die daarbij naar boven komen, signaleren aan de overheid.

Gebruikers van thuiszorg of ouderenzorg en hun mantelzorgers kunnen gratis lid worden van een vereniging voor mantelzorgers en gebruikers.

Erkenning

Een vereniging voor mantelzorgers en gebruikers kan, maar hoeft niet, erkend te worden door Zorg en Gezondheid.

Momenteel kunnen geen nieuwe verenigingen erkend worden, want het maximale aantal van 6 verenigingen is bereikt. Erkende verenigingen kunnen jaarlijks subsidies krijgen als daarvoor voldoende middelen beschikbaar zijn. Verenigingen die subsidies ontvangen, moeten jaarlijks een financieel verslag bezorgen.

Kwaliteitsdecreet

Het kwaliteitsdecreet van 17 oktober 2003 wil de kwaliteit van de hulp en de zorg bevorderen door voorzieningen ertoe aan te zetten die kwaliteit voortdurend te bewaken en te verbeteren. Voor de verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers is het decreet in werking getreden op 1 januari 2010.

Alle verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers moeten:

Inspectie

Zorg en Gezondheid erkent en subsidieert verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers. Om erop toe te zien dat een erkende vereniging voldoet aan de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden, kan er in de vereniging een inspectie uitgevoerd worden.

Die inspecties worden niet uitgevoerd door Zorg en Gezondheid, maar door Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

De inspecties gebeuren niet met een vaste regelmaat. Inspecties worden in principe altijd aangekondigd. Er kunnen echter ook onaangekondigde inspecties gebeuren, waarbij de inspecteurs een aantal specifieke erkenningsnormen bekijken. Dat is meestal naar aanleiding van een klacht of van tekorten in het jaarverslag.