Projecten in de thuiszorg

Disclaimer regelgeving woonzorg

De minister van Welzijn kan jaarlijks een budget uittrekken voor de subsidiëring van projecten in de thuiszorg. Een project is een bijzonder initiatief met betrekking tot woonzorg dat een tijdelijk, vernieuwend en experimenteel karakter heeft. Projecten kunnen - na evaluatie - eventueel leiden tot een bijsturing van het reguliere wettelijke kader.

Subsidiëring van projecten in de thuiszorg

Het bedrag van de subsidie voor een project bedraagt minimaal 1239 euro en maximaal 74.368 euro. De subsidie is een tegemoetkoming in de loon- en werkingskosten van het project. Daarbij moet de initiatiefnemer rekening houden met het feit dat:

 1. maximaal 20% aan overheadkosten in aanmerking kan komen;
 2. de kosten ten gevolge van duurzame aankopen slechts voor een afschrijvingswaarde van 33% bij het project in rekening gebracht kunnen worden.

De kosten die de initiatiefnemer in rekening brengt, moeten ook daadwerkelijk gemaakt en vereffend worden. Dubbele subsidiëring is niet toegelaten. Dat betekent bijvoorbeeld dat alleen kosten van personeelsleden die nog niet op een andere manier gesubsidieerd worden (reguliere subsidie, Sociale Maribel ...), in aanmerking kunnen komen voor die projectsubsidie.

De initiatiefnemer moet over zijn project ook een inhoudelijk en financieel verslag indienen.

Hoe aanvragen?

Afgezien van eventuele collectieve oproepen, kan u ook spontaan en individueel een aanvraag indienen als u meent een bijzonder en vernieuwend project in de thuiszorg uitgewerkt te hebben. U kunt dit doen via het formulier voor de aanvraag van een projectsubsidie woonzorg - thuiszorg

Hoe wordt de subsidie betaald?

Nadat de minister van Welzijn het toekenningsbesluit ondertekend heeft, ontvangt de initiatiefnemer voor zijn project een voorschot van 75% op het subsidiebedrag dat aan hem toegekend werd.

Het saldo van 25% wordt uitbetaald nadat Zorg en Gezondheid het inhoudelijke en het financiële verslag gecontroleerd en goedgekeurd heeft. Die documenten worden ingediend bij Zorg en Gezondheid, uiterlijk een maand na het einde van de werkingsperiode van het betrokken project.

Inhoudelijk en financieel verslag 

Het inhoudelijke verslag bevat minimaal de volgende gegevens:

 • een kritische beschouwing en toetsing van de vooropgestelde doelstellingen;
 • een verslag van de beoogde en bereikte resultaten, en in voorkomend geval de redenen waarom de resultaten niet of slechts gedeeltelijk behaald werden;
 • een omschrijving van de processen;
 • een toekomstperspectief.

Het financiële verslag bevat:

 • een overzicht van de kosten en opbrengsten van het project;
 • de oorsprong, de omvang en de besteding van de eventuele middelen die verkregen werden buiten de projectsubsidie en die aangewend werden om de activiteiten te realiseren;
 • een genummerde lijst van de gemaakte kosten, met een verwijzing naar de uitgavencategorie en een kopie van de bewijsstukken;
 • een voor waar en echt verklaarde schuldvordering;
 • indien van toepassing: een afschrijvingstabel met de lopende en de nieuwe afschrijvingen.

De documenten in verband met het financiële verslag worden ondertekend door de vertegenwoordigers van de initiatiefnemer. De originele, genummerde en gedateerde bewijsstukken die betrekking hebben op de subsidieperiode en op het project worden voor controle ter beschikking gehouden.