Diensten voor gastopvang

Disclaimer regelgeving woonzorg

Wat is een dienst voor gastopvang?

Gastopvang betekent dat een gastgezin een zorgbehoevende op bepaalde dagen overdag, ’s nachts of gedurende een aantal dagen opvangt in de eigen woning van het gezin. De gastgezinnen zijn vrijwilligers. Een gastgezin kan maximaal 3 personen gelijktijdig opvangen.

De diensten voor gastopvang coördineren de vraag en het aanbod. Wilt u gastopvang, dan neemt u dus contact op met zo’n dienst.

De doelgroep voor gastopvang zijn voornamelijk ouderen die geen nood hebben aan intensieve zorg. Die dienst gaat dan op zoek naar een gastgezin dat het beste aan uw vraag beantwoordt.

Gastgezinnen vormen dus een aanvulling op de professionele hulp, de vrijwilligers van de diensten voor oppashulp en de mantelzorgers (een familielid, buur of vriend die op andere dagen de zorgbehoevende verzorgt). Het is de bedoeling om zo de mantelzorger te ondersteunen en tijdelijk zijn taken over te nemen.

Voor wie is gastopvang bedoeld?

De doelgroep voor gastopvang zijn voornamelijk ouderen die geen nood hebben aan intensieve zorg. Ze hebben wel behoefte aan (re)activering, verzorging, gezelschap, toezicht en/of begeleiding bij activiteiten in het dagelijkse leven.

De aandacht gaat daarbij vooral naar personen die weinig of geen contact hebben en eenzaam zijn, en naar personen die ondersteuning krijgen van mantelzorgers, maar tijdelijk geen beroep kunnen doen op hen. Die ouderen kunnen dan genieten van een warme, huiselijke sfeer, binnen de leefomgeving van de woning van het gastgezin.

Erkenning

Een dienst voor gastopvang kan, maar hoeft niet, erkend te worden door Zorg en Gezondheid.

Om een dienst voor gastopvang te laten erkennen, dient u een aanvraag in. Erkende diensten kunnen jaarlijks subsidies krijgen als daarvoor voldoende middelen beschikbaar zijn. Diensten die subsidies ontvangen, moeten jaarlijks een financieel verslag bezorgen.

Kwaliteitszorg

Het kwaliteitsdecreet van 17 oktober 2003 wil de kwaliteit van de hulp en de zorg bevorderen door voorzieningen ertoe aan te zetten die kwaliteit voortdurend te bewaken en te verbeteren. Voor de diensten voor gastopvang is het decreet in werking getreden op 1 januari 2010.

Alle diensten voor gastopvang moeten:

Inspectie

Zorg en Gezondheid erkent en subsidieert diensten voor gastopvang. Om erop toe te zien dat een erkende dienst voldoet aan de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden, kan er in de voorziening een inspectie uitgevoerd worden.

Die inspecties worden niet uitgevoerd door Zorg en Gezondheid, maar door Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

De inspecties gebeuren niet met een vaste regelmaat. Inspecties worden in principe altijd aangekondigd. Er kunnen echter ook onaangekondigde inspecties gebeuren, waarbij de inspecteurs een aantal specifieke erkenningsnormen bekijken. Dat is meestal naar aanleiding van een klacht of van tekorten in het jaarverslag.