Diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds

Disclaimer regelgeving woonzorg

De diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds bieden hulp- en dienstverlening aan gebruikers en hun mantelzorgers. U kunt bij die diensten terecht met vragen of problemen in verband met:

  • thuiszorg;
  • zorgverzekering;
  • kinderbijslag;
  • pensioenen;
  • sociale of financiële situatie;
  • ziekte- en invaliditeitsverzekering;
  • administratieve aangelegenheden;
  • inschrijvingen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap;
  • ...

U kunt de medewerkers telefonisch contacteren, of naar een zitdag van het ziekenfonds gaan. De medewerker kan ook bij u op huisbezoek komen.

De diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds maken deel uit van een ziekenfonds. Ze richten zich dan ook vooral naar de eigen leden. Ze richten zich specifiek naar personen die door ziekte, handicap, ouderdom of vanuit sociale kwetsbaarheid tijdelijk of blijvend problemen ondervinden. 

Erkenning

Een dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds kan, maar hoeft niet, erkend te worden door Zorg en Gezondheid. Er kunnen op dit ogenblik echter geen nieuwe diensten erkend worden.

Erkende diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds kunnen jaarlijks subsidies krijgen als daarvoor voldoende middelen beschikbaar zijn. Diensten die subsidies ontvangen, moeten jaarlijks een financieel verslag bezorgen.

Kwaliteitsdecreet

Het kwaliteitsdecreet van 17 oktober 2003 wil de kwaliteit van de hulp en de zorg bevorderen door voorzieningen ertoe aan te zetten die kwaliteit voortdurend te bewaken en te verbeteren. Voor de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds is het decreet in werking getreden op 1 januari 2010.

Alle diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds moeten:

Inspectie

Zorg en Gezondheid erkent en subsidieert diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds. Om erop toe te zien dat een erkende dienst voldoet aan de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden, kan er in de voorziening een inspectie uitgevoerd worden.

Die inspecties worden niet uitgevoerd door Zorg en Gezondheid, maar door Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

De inspecties gebeuren niet met een vaste regelmaat. Inspecties worden in principe altijd aangekondigd. Er kunnen echter ook onaangekondigde inspecties gebeuren, waarbij de inspecteurs een aantal specifieke erkenningsnormen bekijken. Dat is meestal naar aanleiding van een klacht of van tekorten in het jaarverslag