Een meldingsplichtige infectieziekte aangeven

De buitengewoon intensieve inzet van het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie in de COVID-19 crisis de voorbije 5 maanden, hebben de nog beschikbare medische en paramedische personeelscapaciteit van het team sterk gereduceerd. Vanaf heden is het team iedere werkdag maximaal operationeel van 8u30 tot 16u. Tussen 16u en 19u voorzien we een permanentie van 1 arts. Op weekend- en feestdagen is er eveneens permanentie voorzien van 1 arts van 8u30 tot 19u. Tussen 19u en 8u30 is het team voor dringende zaken bereikbaar op het gekende wachtnummer 02 512 93 89. We verwijzen u in die periode graag ook naar de richtlijnen rond meldingsplichtige infectieziekten. Voor niet-dringende zaken kan u het team telefonisch bereiken tijdens de kantooruren of via mail naar infectieziektebestrijding@vlaanderen.be.

We erkennen dat dit op het terrein gevolgen heeft en excuseren ons daarvoor. Van zodra de personeelscapaciteit het terug toelaat, hernemen we graag onze volledige activiteit en helpen we u graag terug optimaal verder bij de behartiging van meldingsplichtige infecties.
 


Als arts en hoofd van een klinisch laboratorium geldt een meldingsplicht om alle meldingsplichtige infectieziekten binnen 24 uur vanaf het eerste vermoeden te melden aan de arts infectieziektebestrijding van Zorg en Gezondheid. Ook bij een vermoeden van een ernstige infectie die niet in de lijst is opgenomen en die op basis van de medische kennis of uw inschatting een epidemisch karakter dreigt aan te nemen of aangenomen heeft, moet u dat melden.

Melden van clusters van COVID 19

Artsen moeten clusters van besmettingen met COVID 19 melden aan Zorg en Gezondheid via een webformulier

Welke clusters melden?

 • Wanneer er zich in een groep of bijeenkomst van mensen 2 of meer besmettingen met COVID 19 voordoen, binnen een periode van 14 dagen. Het gaat zowel om clusters in zogeheten "collectiviteiten" als om clusters in de publieke samenleving of gemeenschap. 
 • Denk bijvoorbeeld aan 2 of meer besmettingen bij een sport-, culturele of hobbyactiviteit,  op feesten, ceremonies, in een school, zorgvoorziening of andere collectiviteit, in een bedrijf of werkplaats...
 • Wanneer die besmettingen  in  de groep wellicht niet los staan van elkaar,  maar mogelijk met elkaar verbonden zijn (de ene persoon binnen de groep heeft mogelijk de andere besmet tijdens de bijeenkomst).
 • Clusters in een gezin op hetzelfde adres hoeven niet gemeld te worden (wegens een te groot aantal). Uitbraken in grote gezinnen die zich uitbreiden over verschillende adressen, zijn wel nuttig om te melden. 

Wie moet melden?

 • Clusters melden moet in de eerste plaats gebeuren door de teamleader , coördinator of medisch verantwoordelijke (mspoc) van de COVID 19-teams van de zorgraden. 
 • Voor clusters in bedrijven doet de arts van de arbeidsgeneeskundige dienst de melding.
 • In scholen doet de CLB-arts de melding (naast en bovenop de melding die het CLB al doet aan het departement Onderwijs). 
 • Clusters in ziekenhuizen worden gemeld door het team ziekenhuishygiëne

Wie niet?

 • Woonzorgcentra (CRA-artsen), assisistentiewoningen en VAPH-voorzieningen hoeven hun uitbraken niet te melden via dit formulier aangezien zij via het e-loket hun besmettingen al melden aan Zorg en Gezondheid. 
 • (Huis)artsen  hoeven clusters niet te melden via het webformulier,  ze kunnen mogelijke clusters of signalen melden aan de medisch verantwoordelijke van hun zorgraad, die dan de melding via het webformulier doet. Ze mogen wel het webformulier gebruiken, op die manier verwittigen ze immers ook de medisch verantwoordelijke van  het COVID 19-team. 

Meer over melden van CVID 19-clusters

Hoe doet u een melding van een andere infectieziekte (niet COVID 19)?

U doet dit mondeling, telefonisch of schriftelijk:

Buiten kantooruren

Voor een dringende melding van infectieziekten buiten de kantooruren kunt u terecht bij de dienstdoende arts infectieziektebestrijding op het nummer 02 512 93 89.

Privacy van patiëntgegevens

Aangezien vanaf  25 mei 2018 iedere organisatie die persoonsgegevens verzamelt, moet kunnen aantonen hoe ze hun data beheert, gebruikt en beveiligt, zou het kunnen dat u als arts hierover vragen gaat krijgen van uw patiënt naar aanleiding van een melding van een meldingsplichtige infectieziekte. Zorg en Gezondheid ontwikkelde hiervoor een folder die u kan bezorgen aan uw patiënt met de nodige informatie over wat er met deze data gedaan wordt.

pdf bestandPublieksinfo meldingsplicht (346 kB)

Proefproject elektronisch melden van een meldingsplichtige infectieziekte

De nieuwe Europese regelgeving was voor ons tevens een signaal om naast de klassieke meldings­mogelijkheden via brief en telefoon, ook een mogelijkheid te ontwikkelen om infectieziekten elektronisch te melden op een beveiligde manier.

Momenteel zitten we in een eerste proeffase en proberen we het systeem uit met een aantal proeflaboratoria. Wanneer het systeem de nodige stabiliteit heeft en voldoende gebruiksvriendelijk is, willen we het ook uitrollen naar individuele artsen. Er zal op dat moment specifieke informatie rondgestuurd worden aan alle melders.

Dat neemt niet weg dat, indien u dat wenst, u ook nu al dit systeem in proef ken gebruiken. Dit kan door de meldingen vanuit uw eHealth Box te sturen naar ons UMM-adres binnen het eHealth platform. De UMM (Unified Messaging Module) voor meldingen infectieziekten kan u bereiken:

 • via uw eHealth Box kunt u ons vinden onder het nummer 1990001916 in de categorie “Speciale door het eHealth-platform erkende entiteit”;
 • in Hector kunt u ons vinden als VAZG (1990001916)(MELDINGINFECTIEZIEKTEN).

Bijkomende informatie vindt u in de brief die we aan de laboratoria stuurden.

pdf bestande-melding IZ laboratoria brief 20180525.pdf (438 kB)