Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) en Geïntegreerde Diensten Thuisverzorging (GDT)

Vlaanderen telt 14 SEL’s/GDT’s. In Brussel is er 1 SEL/GDT erkend. Een SEL wil de zorgverlening aan personen met een zorgnood in zijn regio optimaliseren

 • door zorgaanbieders te ondersteunen om beter te kunnen samenwerken en
 • door het zorgaanbod maximaal af te stemmen op de noden van de bevolking in de regio.

Bij zorgvragen van een persoon met een zorgnood kan het SEL doorverwijzen naar de juiste zorgaanbieder. Een SEL kan ook initiatieven nemen voor vrijwilligers in de zorgverlening.

De opdrachten van een GDT, dat in wezen dezelfde organisatie is als het SEL, spitsen zich vooral toe op de praktische organisatie en ondersteuning van het multidisciplinair overleg rond de persoon met een complexe zorgnood. Enkel SEL’s kunnen ook erkend worden als GDT.

Met de zesde staatshervorming werd de Vlaamse overheid bevoegd voor de erkenning en subsidiëring van de GDT’s. Tot en met 31 december 2017 staat de federale overheid nog in voor de praktische uitvoering van die bevoegdheid.

Opdrachten van het SEL 

 • Een optimale zorgverlening aan de gebruiker waarbij maximaal een beroep gedaan wordt op zijn zelfbeschikkingsvermogen en waarbij zijn zelfzorgvermogen en medeverantwoordelijkheid zo veel mogelijk worden aangemoedigd en verhoogd opdat hij zo autonoom mogelijk aan de samenleving zou kunnen participeren.
 • Initiatieven nemen die er toe bijdragen het aanbod van de zorgaanbieders af te stemmen op de noden van de bevolking en van de individuele gebruiker.
 • De samenwerking bevorderen tussen de zorgaanbieders onderling, tussen de zorgaanbieders en andere organisaties, diensten en personen met een meer gespecialiseerd zorgaanbod, alsook tussen de zorgaanbieders en de gebruikers, mantelzorgers en vrijwilligers.
 • De bevolking informeren over het zorgaanbod.
 • Fungeren als neutraal aanspreekpunt voor gebruikers, mantelzorgers, vrijwilligers, andere hulpverleners en voorzieningen, en voor de Vlaamse overheid.
 • De toegankelijkheid van de zorg te optimaliseren, in het bijzonder voor bevolkingsgroepen die leven in achtergestelde situaties.

Taken

 • het fungeren als overlegplatform voor zorgaanbieders;
 • het organiseren, ondersteunen en opvolgen van gestructureerd overleg, ondermeer met het oog op het afstemmen van de zorg op de noden van de bevolking, tussen zorgaanbieders onderling en tussen zorgaanbieders en andere organisaties, diensten of personen, waaronder organisaties, diensten of personen met een meer gespecialiseerd zorgaanbod, wiens optreden een effect kan hebben op de eerstelijnsgezondheidszorg;
 • het bewaken van de praktische organisatie en de ondersteuning van multidisciplinaire samenwerking, met het oog op het afstemmen van de zorg op de noden van de gebruiker, van zorgaanbieders, mantelzorgers en vrijwilligers en meer in het bijzonder bij:
  • a) de evaluatie van het zelfzorgvermogen;
  • b) de taakafspraken tussen zorgaanbieders, gebruikers, mantelzorgers en vrijwilligers;
  • c) de uitwerking en het opvolgen van een zorgplan in overleg met de gebruiker;
  • d) het multidisciplinair overleg ter concretisering van a) tot en met c);
 • het bewaken van de procedures die betrekking hebben op de evaluatie van het zelfzorgvermogen en/of de uitwerking en het opvolgen van een zorgplan, zoals bepaald door de Vlaamse regering en uitgevoerd door de zorgaanbieders;
 • het beschikken over een geactualiseerd bestand van de zorgaanbieders en dit ter beschikking stellen aan de bevolking, de zorgaanbieders en desgevraagd, op gestandaardiseerde wijze, aan de administratie;
 • het aanmoedigen van zorgaanbieders, gebruikers, mantelzorgers en vrijwilligers om een beroep te doen op de ondersteunende expertise van partnerorganisaties en om de hiermee verband houdende richtlijnen te integreren in de zorg;
 • het maken van afspraken over en het op elkaar afstemmen van multidisciplinaire vormingsinitiatieven;
 • het registreren en uitwisselen van gegevens;
 • het verlenen van advies aan de Vlaamse overheid, op verzoek van de Vlaamse overheid of op eigen initiatief, over de organisatie van de eerstelijnsgezondheidszorg en de samenwerking tussen de zorgaanbieders;
 • het bewaken van de permanentieregeling van de zorgaanbieders;
 • het organiseren en ondersteunen van een klachtenmeldpunt en van de klachtenbemiddeling met betrekking tot de opdrachten en taken, bedoeld in artikel 9 en artikel 10;
 • het bewaken van de organisatie van een dag- en nachtpermanente hulpverlening in het thuismilieu met betrekking tot activiteiten van het dagelijks leven.