Overheidsopdracht voor een externe partner voor contactonderzoek

Om de contactopvolging in Vlaanderen te organiseren en uit te voeren, heeft Zorg en Gezondheid een externe partner aangesteld via een overheidsopdracht voor diensten via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Op 21 april werd een eerste opdracht uitgeschreven. hierover werd een beslissing tot niet-plaatsing genomen.

Een tweede opdracht werd op 28 april 2020 uitgeschreven en op 5 mei na goedkeuring van de Vlaamse Regering toegekend aan ZGP Intermut en het consortium Callcenters.

U vindt hier alle dossierstukken over de toekenning van deze opdracht.

De eerste procedure met besteknummer AZG/SD/2020/1

Van deze procedure kan voorlopig enkel het bestek, de adviezen van de inspectie van financiën en de uiteindelijke beslissing tot niet-plaatsing openbaar worden gemaakt. Er volgt immers nog een overheidsopdracht voor de ondersteuning van de Vlaamse Stuurgroep van opsporing en begeleiding van personen die mogelijks een risicodragend contact hebben gehad met een COVID-19 besmet persoon (strategisch luik) die gedeeltelijk hetzelfde voorwerp heeft als beschreven in het bestek AZG/SD/2020/1. Inschrijvers uit deze eerste procedure kunnen hierbij ook een offerte indienen. In het licht van de vertrouwelijkheid van hun commerciële informatie en de eerlijke mededinging is het niet opportuun dat derden inzage krijgen in hun offertes. Ook in het advies van IF over de gunning hebben we daarom de passages moeten onleesbaar maken waarin de offertes besproken worden.

De tweede procedure met besteknummer AZG/SD/2020/2

Hier vindt u alle documenten van deze procedure zoals deze aan de Vlaamse Regering werden   overgemaakt om te kunnen overgaan tot het nemen van de gunningsbeslissing.

Wat betreft de offerte ingediend door ZGP Intermut – consortium Callcenters (document nr. 3) dient opgemerkt te worden dat deze per vergissing verkeerd werd gedateerd (met name op 23 april 2020 in plaats van op 30 april 2020). Dit werd zo bevestigd vanuit ZGP Intermut – consortium Callcenters en deze bevestiging werd ook toegevoegd aan het dossier.

Bepaalde passages uit alle documenten zijn onleesbaar gemaakt voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (artikel II.34,2° Bestuursdecreet). Om handtekenfraude te vermijden werden ook alle ingescande en elektronische handtekeningen onleesbaar gemaakt.

Er moet benadrukt worden dat het gegeven dat tot openbaarmaking van het gunningsdossier werd overgegaan, geen toestemming inhoudt om de openbaar gemaakte bestuursdocumenten te hergebruiken (artikel II.44,§3 van het Bestuursdecreet).