Overgangsperiode met overnamedecreet voor revalidatie en geestelijke gezondheid

Overname en overgangsperiode

Vlaanderen is sinds de zesde staatshervorming volledig bevoegd geworden over voorzieningen die revalidatie aanbieden (revalidatieziekenhuizen en -centra), psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven beschut wonen en multidisciplinaire begeleidingsequipes. Op langere termijn zullen die voorzieningen onderdeel worden van de Vlaamse sociale bescherming.

Maar eerst, vanaf 1/1/2019, is er een overgangsperiode. Vlaanderen neemt daarin de bevoegdheden en de bestaande financiering over van de federale overheid en zet die verder. De nadruk ligt daarbij op continuïteit.

  • Tijdens de overgangsfase zullen de ziekenfondsen belast blijven met de uitbetaling van de tegemoetkomingen voor de voorzieningen uit het overnamedecreet. Voorzieningen factureren in die overgangsperiode hun prestaties dus aan de ziekenfondsen.
  • In 2019 worden de taken van het RIZIV en de FOD Volksgezondheid al overgenomen door Zorg en Gezondheid. De bevoegdheden van de FOD Volksgezondheid voor het opmaken van erkenningsnormen, programmatie en financiering, en de bevoegdheden van het RIZIV voor het bepalen van de opnemingsprijs worden onveranderd overgenomen. De Vlaamse overheid was reeds bevoegd voor planning, inspectie en erkenning van deze voorzieningen. De aanvraagprocedure wordt vereenvoudigd. De basis wordt gelegd voor automatisatie.

Regelgeving

Het zogeheten "overnamedecreet" (of "intervaldecreet" of "overgangsdecreet") garandeert vanaf 1/1/2019 de continuïteit en de financiering van de psychiatrische verzorgingstehuizen, de initiatieven van beschut wonen, de revalidatievoorzieningen, de revalidatieziekenhuizen en de multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging tot ze deel kunnen uitmaken van de Vlaamse sociale bescherming. Het overnamedecreet neemt grotendeels de huidige financiering van deze sectoren over in afwachting van de inkanteling in de Vlaamse sociale bescherming.

De voorwaarden waaraan de ziekenfondsen moeten voldoen om de opdrachten te vervullen die hun door dit ontwerp van overnamedecreet zijn toevertrouwd, worden in een uitvoeringsbesluit vastgelegd en in een samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de betrokken ziekenfondsen. In het kader van de continuïteit blijft het federale verzekerbaarheidsprincipe behouden tijdens de intervalfase.

Revalidatieovereenkomsten

Het bestaande systeem van revalidatieovereenkomsten wordt onveranderd overgenomen. Deze overeenkomsten regelen de uitvoering van diagnose en revalidatieverstrekking, overwegend ambulant en in enkele gevallen met opname, individueel of in groep, en met een variabele duur in het kader van een multidisciplinair programma. De financiering blijft gelijk, ook de tegemoetkomingen, de bepaling van de eigen bijdrage en de tegemoetkoming voor reiskosten.

De toestemming voor een tegemoetkoming in de kosten van revalidatieverstrekking wordt door de Zorgkassencommissie verleend. Sluiten, wijzigen of beëindigen van een revalidatieovereenkomst gebeurt na advies van de Expertencommissie en de sectorale adviescommissie. Er wordt in een basis voorzien voor overeenkomsten met een experimenteel karakter.

Revalidatieziekenhuizen

De gespecialiseerde revalidatieziekenhuizen richten zich tot patiënten met nood aan intensieve, complexe, multidisciplinaire en daardoor langdurige revalidatie. Het kan gaan om de revalidatie van patiënten na een acute problematiek of om de revalidatie van patiënten getroffen door een chronische ziekte. De Ziekenhuiswet van 30 juni 2014 blijft van toepassing op de revalidatieziekenhuizen, met uitzondering van de wijzigingen die het overnamedecreet aanbrengt. 

Het Budget van Financiële Middelen wordt overgenomen met behoud van budget, inhoud, betalingsprincipes met een vast en een variabel deel, de relatie tot de supplementen en daghospitalisatie. Er is een decretale basis die vereenvoudiging en automatisatie mogelijk maakt.

Multidisciplinaire begeleidingsequipes

Het principe van de overeenkomst wordt integraal overgenomen. Deze overeenkomsten regelen de samenstelling, de werking en de financiering van de equipes. De Expertencommissie en de sectorale adviescommissie geven advies over het sluiten, wijzigen en beëindigen van overeenkomsten.