Ondersteunende functies geestelijke gezondheidszorg

Vanaf 1 januari 2022 zal het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid fusioneren met het Steunpunt Geestelijke Gezondheid

Samen hebben staan ze in voor de volgende ondersteunende opdrachten voor de sector van de geestelijke gezondheidszorg:

Inzake methodiekontwikkeling
  • aanbieden van praktijkondersteuning door onder meer methodiekontwikkeling die gebaseerd is op de meest recente wetenschappelijke inzichten, praktijkkennis en ervaringsdeskundigheid;
  • ondersteunen van de implementatie van methodieken, onder meer via vorming, advies en dienstverlening;
  • ondersteunen van de evaluatie van de methodieken;
  • ontwikkelen en uitvoeren van initiatieven met betrekking tot beeldvorming, geestelijke gezondheidscompetenties en destigmatisering.
Inzake ondersteuning van de geestelijke gezondheidsnetwerken
  • coördineren en uitbouwen van programma's binnen de geestelijke gezondheidsnetwerken of over geestelijke gezondheidsnetwerken heen;
  • optimaliseren en realiseren van de samenwerking tussen de netwerkpartners binnen de geestelijke gezondheidsnetwerken en over geestelijke gezondheidsnetwerken heen. 
 Inzake ombudsfunctie
  • organiseren van een ombudsfunctie die geen onderdeel uitmaakt van een zorgvoorziening. 

Interessante projecten:

Herstelplatform

Het Vlaams Herstelplatform is de ontmoetingsplaats voor iedereen die zich betrokken voelt bij het thema herstel: mensen met psychische kwetsbaarheden, familie en hulpverleners. Nieuwe ideeën en ontwikkelingen worden er voorgesteld en besproken. Het Herstelplatfrom komt vijf keer per jaar samen in Gent. 

Buddywerking

Buddywerking Vlaanderen wil het sociale isolement dat mensen met psychische kwetsbaarheid kunnen ervaren, doorbreken. 

Kwartiermaken

Kwartiermaken wil een maatschappelijk klimaat bevorderen waarin meer mogelijkheden ontstaan voor mensen in de marge, zodat ze erbij horen en mee kunnen doen naar eigen wens en mogelijkheden.

HerstelAcademie

Een HerstelAcademie voorziet een open cursusaanbod rond diverse thema's die te maken hebben met psychisch herstel, en richt zich in de eerste plaats naar iedereen die wil werken aan zijn/haar psychisch herstel. Daarnaast staat het aanbod open voor mensen die aan dit psychisch herstel willen bijdragen: naasten, vrienden, familieleden en (toekomstige) hulpverleners. 

Dezorgsamen

De coronacrisis heeft een heftige impact op de veerkracht voor iedereen die in de zorg en welzijn werkt of mantelzorger is. Dit platfform help hen om hun veerkracht een boost te geven. Op de website staan tips om goed voor zichzelf te zorgen, veerkracht bij te tanken en elkaar te ondersteunen. Zo houden we ons ook mentaal fit. 

Buurtgerichte Zorg

Binnen de woonzorg en de geestelijke gezondheidszorg wordt extra ingezet op buurtgerichte zorg om de zorg dicht en laagdrempelig tot bij de zorgbehoeftigen te brengen. 

Externe ombudsfunctie

Het Vlaams Overlegplatform organiseert de externe ombudsfunctie binnen de geestelijke gezondheidszorg. Zorggebruikers met vragen of klachten over de aangeboden hulp kunnen gratis en vertrouwelijk contact opnemen met deze onafhankelijke ombudspersonen.

Over dit onderwerp