Nieuwsbrief over de reorganisatie van de eerstelijn (november 2017)

Vlaams minister voor welzijn Volksgezondheid en Gezin Jo VANDEURZEN:

Vlaams minister Jo Vandeurzen“De eerstelijnszorg in Vlaanderen staat voor een ambitieuze reorganisatie. We hebben verzamelen geblazen tijdens de conferentie begin dit jaar om de krijtlijnen en doelstellingen te bepalen. Nu begint het werk om die plannen te realiseren.

Eerstelijnszones oprichten, een nieuw instituut voor de eerste lijn, betere ondersteuning van de zorgverleners, meer zorgcoördinatie en geïntegreerde zorg… er staat ons heel wat te doen. 2 pilootprojecten voor de vorming van eerstelijnszones zijn inmiddels van start gegaan. Er wordt momenteel hard geschreven aan de nodige projecten die onze ambities moeten realiseren.

We willen ook u nauw betrokken houden bij en informeren over de vooruitgang. Onder andere via deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte. Deze reorganisatie zal immers inspanningen vragen van ons allemaal: de hulp- en zorgverleners, de welzijnsactoren, de voorzieningen en organisaties op het terrein, onze lokale besturen en de Vlaamse overheid. Er zal ongetwijfeld ruimte zijn voor discussie, maar ons doel is gemeenschappelijk: onze krachten verenigen voor betere zorg en ondersteuning voor elke persoon met zorgnood, die daarin een duidelijke stem krijgt.  

Ik dank u alvast voor uw dagelijkse engagement.”

Blijf op de hoogte met deze nieuwsbrief

Dit is de eerste nieuwsbrief over de reorganisatie van de eerste lijn. Er zullen er met regelmaat volgen. Verspreid deze nieuwsbrief naar iedereen, binnen en buiten uw organisatie, die op de hoogte wil blijven van wat er gebeurt in de eerstelijn. We willen immers iedereen op dezelfde manier de kans geven om op de hoogte te blijven.

Vragen? Suggesties?

Stel uw vragen of geef uw opmerkingen via eerstelijn@zorg-en-gezondheid.be.

Alle info verzamelen we ook op deze website van Zorg en Gezondheid. U vindt er onder andere antwoorden op veelgestelde vragen over de reorganisatie. Deze FAQ is recent helemaal herwerkt en aangevuld. We vullen die nu regelmatig verder aan en zullen toekomstige wijzigingen markeren.

Praktische richtlijnen voor de vorming van eerstelijnszones

We ontvingen vanuit verschillende eerstelijnszones signalen dat er wat ongemak is m.b.t. enkele elementen in het aanvraagdossier en de engagementsverklaring. We hebben dit van nabij bekeken en willen gevolg geven aan enkele van de opmerkingen. 

1. We passen in het aanvraagdossier de vragen 35, 36 en 37 aan.

  • We schrappen in vraag 35 het plan van aanpak voor de prioritaire taken.
  • We beperken vraag 36 tot het onderschrijven van de principes en visie in de conceptnota ‘Een geïntegreerde zorgverlening in de eerste lijn’.
  • We maken vraag 37 meer open door de verwachte bijdragen van partners niet te expliciteren.

2. In de engagementsverklaring schrappen we de verbintenis over het herontwerp van de eigen werking en diensten. 

De nieuwe formulieren vindt u op https://www.zorg-en-gezondheid.be/eerstelijnszone

3. Een merken ook ongerustheid over wat het betekent om penvoerende organisatie te zijn voor het aanvraagdossier. Voor de Vlaamse overheid betekent dit geenszins dat deze organisatie automatisch ook de gastorganisatie zal zijn voor de nieuw op te richten structuur (Zorgraad).

4. De aanvraag opsturen:
Stuur als initiatiefnemer voor de vorming van een eerstelijnszone uw aanvraag samen met de ondertekende engagementsverklaringen naar eerstelijn@zorg-en-gezondheid.be. Het heeft geen zin dat de verschillende partners hun verklaringen afzonderlijk naar dit adres sturen, ze worden niet aanvaard.

Transitiecoaches van start

De transitiecoaches hebben de belangrijke opdracht om de zorgaanbieders, lokale besturen en afdelingen van zorg- en welzijnsorganisaties en verenigingen bij te staan in de realisatie van een duurzaam reorganisatietraject voor de eerste lijn. Een aantal transitiecoaches is gestart op 1 november. Vanaf januari 2018 gaan de voorziene 5 voltijdse krachten aan de slag in heel Vlaanderen. Een vraag voor een van de transitiecoaches? Stel ze via eerstelijn@zorg-en-gezondheid.be.

>> Meer over de transitiecoaches

Programmamanager voor de reorganisatie Stef Steyaert van het bedrijf Levuur:

Programmamanger voor de reorganisatie Stef Steyaert van het bedrijf LevuurOp 16 februari 2017 vond in The Egg in Brussel de eerstelijnsconferentie “Reorganisatie Eerstelijnszorg in Vlaanderen” plaats. De voorbereiding daarvan gebeurde met veel overleg en in participatie met 6 werkgroepen. De conclusies van deze conferentie vonden hun weerslag in een ambitieuze beleidstekst. Inmiddels hebben we de stap van denken naar doen gezet.  

Uit 6 kandidaten werden 2 regio’s gekozen (Dender en Zuid-Oost Limburg) om te onderzoeken hoe je een succesvolle eerstelijnszone creëert. Ze worden hierin begeleid door Flanders Synergy. 

In juni werd mijn bedrijf Levuur aangesteld als programmamanager voor de reorganisatie van de eerstelijnszorg.  Mijn team, met Maaike Van Overloop, Guy Tegenbos en ikzelf, is momenteel, samen met een hele ploeg projectleiders, bezig met het opstellen van een veranderingsprogramma bestaande uit 13 projecten. De implementatie van dit programma start begin 2018.

Begin juli is de oproep verspreid voor de aanvraag en afbakening van eerstelijnszones. Tegelijkertijd kwam er ook de vacature voor de aanstelling van transitiecoaches. Zij zullen overal in Vlaanderen en Brussel de vorming van eerstelijnszones coachen en begeleiden. 

De trein is nu echt vertrokken en zal de komende maanden aan snelheid winnen. Net zoals bij de voorbereiding van de eerstelijnsconferentie, willen we ook nu het reorganisatieproces zo participatief mogelijk aanpakken: in en binnen de verschillende projecten maar ook op het overkoepelende niveau van het programma. Hiervoor vormen we momenteel een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit de sectoren gezondheidszorg, welzijn, lokale besturen en uiteraard aandacht voor patiënten en mantelzorgers.

Dit is de eerste van een lange reeks nieuwsbrieven waarmee we het brede veld op de hoogte willen houden van de reorganisatie van de eerste lijn in Vlaanderen en Brussel.

Een eerstelijnszone vormen... Waar te beginnen?

Frank De CraeckerHeel Vlaanderen wordt opgedeeld in eerstelijnszones: gebieden van 75.000 tot 125.000 inwoners waar de eerstelijnsactoren nauw gaan samenwerken. Eind dit jaar moeten de voorstellen binnen zijn. Om de brede uitrol van eerstelijnszones vanaf begin 2018 vlot te laten verlopen, startten er in het voorjaar 2 regio’s als pilootproject: Dender en Zuid-Oost Limburg. Hun ervaring en kennis biedt inspiratie voor de startende eerstelijnszones in de rest van Vlaanderen. Frank De Craecker van Flanders Synergy begeleidde deze piloten in de opstartmaanden. Wat hebben we geleerd?

>> Lees het interview met Frank De Craecker