Nieuw meetinstrument in in de thuiszorg en voor het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

  • 1 juni 2021

Na jarenlang onderzoek en voorbereiding zullen de Vlaamse diensten gezinszorg, de diensten voor maatschappelijk werk en de OCMW’s vanaf 1 juni met een ander en beter instrument de zorgzwaarte van hun cliënten meten in de thuiszorg: de BelRAI Screener. Dit lijkt een technisch gegeven, maar het is een historische mijlpaal in de uitbouw van een Vlaamse Sociale Bescherming.

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke: ‘Dankzij het gebruik van de BelRAI als meetinstrument komen we tot een betere zorgplanning en kunnen we zorg op maat leveren voor de persoon met een zorgnood. Het is ook een noodzakelijk instrument voor een betere samenwerking tussen zorgverleners.’

Op termijn willen we over sectoren heen binnen de Vlaamse sociale bescherming de BelRAI gebruiken ter financiering van de zorgbehoeften, de persoonsvolgende financiering zoals dat heet. Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden van 130 euro per maand zal vanaf 1 juni ook toegekend worden op basis van dit nieuwe meetinstrument.

Minister Beke: “Voor het eerst zal nu een hele sector gebruik maken van het nieuwe meetinstrument BelRAI om de zorgnood van mensen in te schatten. Het is een noodzakelijke bouwsteen om meer zorg op maat te kunnen bieden, meer samenwerking tussen zorgverleners mogelijk te maken en op termijn naar meer persoonsvolgende financiering in onze Vlaamse sectoren te evolueren.”

Er bestaan vandaag verschillende schalen en instrumenten om de zorgnood van zorgbehoevende personen te meten. Die metingen worden gebruikt om bepaalde rechten toe te kennen aan personen, bijvoorbeeld de zorgbudgetten, en om te bepalen hoeveel en welke zorg mensen nodig hebben. Ook de financiering van de zorgaanbieders is er vaak op gebaseerd. Verschillende sectoren hanteren vandaag verschillende schalen en instrumenten, waardoor het moeilijk is om gegevens onderling uit te wisselen terwijl de zorgnood van personen nog dikwijls opnieuw gemeten moet worden. De voorbije jaren is er in Vlaanderen en internationaal veel onderzoek en ontwikkeling gebeurd naar een eengemaakt en meer volledig en wetenschappelijk onderbouwde manier om de zorgnood te meten. In België resulteerde dat in BelRAI.

BelRAI wordt hét meetinstrument om rechten, persoonsvolgende financiering en zorg toe te kennen binnen de zorgsectoren van de Vlaamse sociale bescherming. De voordelen zijn immers groot:

  • BelRAI zorgt voor een betere en meer grondige zorgevaluatie, waarbij met meer aspecten rekening gehouden wordt, bijvoorbeeld ook met de mentale gezondheid van de persoon. De zorg en zorgplanning kan dan ook beter afgestemd worden op die zorgnood;
  • de persoon met een zorgnood moet niet telkens opnieuw een inschaling ondergaan;
  • de toestand van de persoon wordt op een gestandaardiseerde en objectieve manier in kaart gebracht;
  • diverse zorgverleners spreken eenzelfde taal, met betere uitwisseling van gegevens tussen voorzieningen en sectoren als gevolg en meer continuïteit en kwaliteit van zorg;
  • de automatische rechtentoekenning wordt mogelijk;

Vanaf 1 juni starten de Vlaamse gezinszorg, de diensten voor maatschappelijk werk van de ziekenfondsen en de OCMW’s als eerste met het gebruik van de zogeheten BelRAI Screener om de zorgbehoefte in te schatten van wie thuis hulp nodig heeft. Een dienst voor gezinszorg bijvoorbeeld zal mede op basis van de zorginschatting met de BelRAI Screener bepalen hoeveel uur gezinszorg iemand nodig heeft. Deze inschaling zal dan meteen ook gebruikt worden als criterium voor de toekenning van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, een van de zorgbudgetten van de Vlaamse sociale bescherming. Het gaat om het zorgbudget van 130 euro per maand.

Om ervoor te zorgen dat de BelRAI-metingen kwaliteitsvol en uniform gebeuren, zijn opleidingen georganiseerd door het kwaliteitscentrum voor diagnostiek. Enkel geattesteerde indicatiestellers kunnen evaluaties met BelRAI afnemen. Zij zullen zich systematisch moeten bijscholen.