Mobiele Teams

De mobiele teams ondersteunen residentiële zorgvoorzieningen (woonzorgcentra, voorzieningen voor personen met een handicap, ...) bij de bestrijding van infectieziektes (COVID-19, MRSA, Clostridium Difficile, Influenza, Norovirus, ...). De mobiele teams bestaan uit artsen, verpleegkundigen, gezondheidspromotoren, een administratieve medewerker en één centrale coördinator. 

Onze hoofdtaak

Het geven van opleidingen infectiepreventie.

Infectiepreventie is belangrijker dan ooit. Hoewel de mobiele teams werden opgericht naar aanleiding van de COVID-19 pandemie, is de focus ondertussen verschoven naar algemene infectieziektebestrijding. Zo blijven de opleidingen steeds relevant en zinvol ook nu de meeste bewoners en personeelsleden gevaccineerd zijn. Als medewerkers verworven kennis en vaardigheden in de praktijk omzetten, komt dit de continuïteit en de kwaliteit van de zorg ten goede. Daar kunnen de mobiele teams u bij helpen.

Wat doen we nog?

Met ons Outbreak Support Team (OST) bieden we ondersteuning aan zorgvoorzieningen die kampen met een uitbraak.

Bovendien hebben we ook oog voor het mentaal welzijn van uw personeelsleden. Het voorbije jaar heeft op vele zorgverleners en werknemers van zorgvoorzieningen een ingrijpende impact gehad. Daarom polsen we tijdens onze opleidingen naar het mentaal welzijn van de deelnemers. Bij elke opleiding vragen we hoe het met hen gaat en luisteren we oprecht naar hun verhalen. Indien nodig verwijzen we hen door naar gespecialiseerde teams.

Opleidingen infectiepreventie

Welke thema's komen tijdens de opleiding aan bod?

 • infectieziekten en hun verspreiding 

In dit deel vermelden we, aan de hand van de besmettingscyclus, hoe een besmetting tot stand komt. We leggen de verschillende stappen uit en kijken welke maatregelen van belang zijn om de cyclus te doorbreken. Zo komen we te weten hoe we de zorgvragers en onszelf kunnen beschermen.    

 • het belang en de uitvoering van een correcte persoonlijke hygiëne en handhygiëne

We bespreken wat een goede persoonlijke hygiëne inhoudt. Hierbij hebben we extra aandacht voor de handen, die de belangrijkste overdrachtsweg voor micro-organismen vormen. Daarom vinden we het belangrijk om de kennis en de uitvoering van een correcte handhygiëne regelmatig op te frissen.  

 • Het belang en de uitvoering van een correcte omgevingshygiëne 

Omgevingshygiëne is een belangrijke schakel in het voorkomen van besmettingen. Daarom leggen we de basisprincipes van reinigen en desinfecteren uit.  

 • het belang en goed organiseren van ventilatie en verluchting

COVID-19 heeft ons het belang van een goede ventilatie en verluchting doen inzien. Ook in de toekomst zal dit een belangrijk aandachtspunt blijven binnen infectiepreventie. Daarom bespreken we in onze opleiding het nut hiervan en zoeken we samen met de deelnemers naar mogelijkheden om dit in de praktijk toe te passen. 

 • soorten isolatie 

Soms is het nodig dat een bewoner naar aanleiding van een infectie geïsoleerd wordt. Tijdens de opleiding bespreken we de soorten isolatie en hun indicatie. We linken gerichte voorzorgsmaatregelen aan de verschillende vormen.  

 • het correcte gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (mondneusmasker, handschoenen, face shield en schort)

In dit praktijkgericht onderdeel bespreken en demonstreren we samen met de deelnemers de correcte wijze waarop het persoonlijke beschermingsmateriaal aan- en uitgetrokken wordt. Hierbij geven we extra aandacht aan de logica achter deze volgorde en vaak voorkomende fouten.  

 • vaccinatie

Vaccinatie biedt bescherming tegen een aantal infectieziekten, onder meer tegen COVID-19. De vaccins en de huidige maatregelen hiertegen roepen nog steeds veel vragen op. Deze beantwoorden we graag tijdens onze opleiding.  

Waarom de opleiding een meerwaarde is voor uw personeel 

De interactieve en praktijkgerichte opleiding gebeurt op maat van uw voorziening. Onze opleidingen zijn dus zeker geen standaardopleidingen. We werken rond die thema's die voor uw personeelsleden relevant zijn. 

 • We vertrekken steeds vanuit de vragen en noden van uw personeelsleden.
 • We hebben aandacht voor het welbevinden van uw personeelsleden. We luisteren en vragen oprecht hoe het met hen gaat. We verwijzen door naar websites/organisaties indien de medewerkers aangeven nood te hebben aan opvolging na deze zware periode.
 • We polsen naar wat uw personeelsleden al onder de knie hebben en bekijken samen welke thema’s een opfrisbeurt nodig hebben.
 • We gaan na welke materie nieuw voor hen is.

Uit feedback blijkt dat de meerderheid van de deelnemers heel tevreden is.

Praktisch

 • U boekt de opleiding infectiepreventie met dit webformulier.
 • Iedereen die contact heeft met de zorgvrager, mag aan de opleiding deelnemen: zorgkundigen, verpleegkundigen, paramedici, logistiek en onderhoud. 
 • De opleiding duurt ongeveer 2 uur.
 • Het minimumaantal deelnemers per groep bedraagt 5 personen, het maximumaantal 15. Bij grote groepen geven we de voorkeur aan meerdere opleidingen gespreid over verschillende dagen. Belangrijk is dat we de meerderheid van de personeelsleden bereiken. 
 • De opleiding wordt gegeven door een duo van artsen, verpleegkundigen en/of gezondheidspromotoren met expertise in infectiepreventie. 
 • De opleiding is gratis.

 • Indien gewenst voorzien we deelnameattesten voor alle aanwezige personeelsleden.

Opleiding infectiepreventie
Folder

pdf bestandFolder opleiding infectiepreventie (1.23 MB) 

Na de opleiding infectiepreventie krijgt elke deelnemer, als reminder of geheugensteuntje, een exemplaar van deze folder. Er staan nuttige tools en linken rond infectiepreventie en mentaal welzijn in.

Ervaringen van WZC

Geïnteresseerd om deel te nemen aan onze opleidingen? Uw voorgangers waren alvast heel enthousiast. Lees hieronder enkele van hun getuigenissen:

post-its opleiding MT

"Bij deze een welgemeende proficiat voor de 2 dames die de opleiding verzorgd hebben. Enkele logistieke medewerkers stonden bij aanvang nog erg sceptisch t.o.v. het correct hanteren van hygiënische maatregelen en zelfs het al dan niet laten toedienen van een Covid 19 vaccin. De lesgevers hebben dit echter zeer snel aangevoeld en zijn hierover in open dialoog gegaan. Ze hebben bij iedereen wel iets weten te triggeren om er toch mee aan de slag te gaan en wisten de gespannen sfeer van het begin om te buigen tot een positief einde."

"Afgelopen dinsdag en vandaag is een mobiel team van jullie een vorming komen geven. Zowel ikzelf als de hoofdverpleegkundige en ook de medewerkers die het gevolgd hebben, waren hier enthousiast over en hebben hier echt iets aan gehad. Bedankt alvast daarvoor." (WZC in Rijkevorsel)

"Super team met opleiders die super gemotiveerd en begaan zijn met de problematiek en vragen van ons." (WZC Sint-Niklaas)