IT-subsidie voor informatiseringstrajecten in de residentiële ouderenzorg

Op 24 november 2017 keurde de Vlaamse Regering het pdf bestandbesluit (3.26 MB) goed om een subsidie toe te kennen aan woonzorgcentra, bepaalde dagverzorgingscentra en koepelorganisaties voor de ondersteuning en implementatie van de informatiseringstrajecten.

Het gaat om een tegemoetkoming per voorziening om zich IT-matig voor te bereiden op de digitalisering van het opname- en facturatieproces en de implementatie van BelRAI als inschalings- en zorgplanningsinstrument (BelRAI-LTCF).

Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt een eenmalig budget van 3.000.000 euro, waarvan 2.800.000 euro wordt toegekend aan de voorzieningen en 200.000 euro aan de koepelorganisaties in de ouderenzorg.

Subsidie voor de voorzieningen

Voor de voorzieningen is 2.800.000 euro voorzien. De doelgroep zijn de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf en de dagverzorgingscentra met een zogenaamde bijzondere erkenning (de voorzieningen waarva de financiering vroeger een federale bevoegdheid was). Voor elk van deze voorzieningen zal een IT-aanpassing vereist zijn.

De subsidie aan de voorzieningen is een tegemoetkoming voor een deel van de kosten voor:

 • De ontwikkeling van de nodige applicaties en/of de aankoop ervan;
 • De integratie van deze applicaties in bestaande IT-systemen of koppeling met bestaande applicaties;
 • De installatie en opstartkosten;
 • Het voldoen aan de voorwaarden rond informatieveiligheid
 • Uitbesteden van activiteiten inzake consultancy, vorming, intervisie, veiligheidsborging en juridische borging.

Toekenning

 • Aangezien elk centrum voor kortverblijf en dagverzorgingscentrum steeds verbonden is aan een erkend woonzorgcentrum en ook dezelfde inrichtende macht heeft, worden de middelen uitbetaald aan de woonzorgcentra.
 • De vier dagverzorgingscentra voor palliatieve verzorging met bijzondere erkenning, zijn aparte entiteiten die een (verplicht) samenwerkingsverband hebben met een woonzorgcentrum. Deze woonzorgcentra staan in voor het facturatieproces dat gedigitaliseerd moet worden. Vandaar dat voor de dagverzorgingscentra voor palliatieve verzorging wel een forfaitair subsidiebedrag wordt voorzien.

Verdeelsleutel

 • Enerzijds voorzien we een forfaitair bedrag per voorziening (woonzorgcentra en dagverzorgingscentra voor palliatieve verzorging met bijzondere erkenning),
 • Anderzijds voorzien we een bedrag per woongelegenheid voor wat betreft de woonzorgcentra.

De vastgelegde bedragen zijn:

 • Elk erkend woonzorgcentrum (erkend op datum van 1 oktober 2017): 2.093,6 euro;
 • Elk erkend woonzorgcentrum: 13,74 euro per erkende woongelegenheid op datum van 1 oktober 2017;
 • Per dagverzorgingscentrum voor palliatieve verzorging met bijzondere erkenning: 2.093,6 euro.

De subsidie voor de dagverzorgingscentrum voor palliatieve verzorging met bijzondere erkenning blijft beperkt tot het forfaitaire bedrag. De te investeren IT-kost ligt immers lager, omdat zij niet zullen moeten werken met BelRAI LTCF.

Uitbetaling

We betalen de subsidie uit in in drie schijven:

 • 80% op 13 december 2017;
 • 10% na de realisatie de doelstelling inzake digitalisering van het financierings- en facturatieproces zoals omschreven onder artikel 3;
 • 10% na de realisatie van de  BelRAI-LTCF-connector als IT instrument voor inschaling, zorgplanning en -evaluatie zoals omschreven onder artikel 3.

Subsidie voor de koepelorganisaties ouderenzorg

We willen voorzieningen laten samenwerken rond hun IT-uitdagingen. Daarom voorzien we 200.000 euro van de IT-subsidie voor het consortium van de koepelorganisaties. Daarmee kan het consortium de voorzieningen begeleiden bij de implementatie van de twee IT projecten. De opdracht van het consortium is:

 • de mogelijkheid faciliteren voor de voorzieningen om voor de realisatie van de IT-trajecten een gezamenlijk bestek op te maken, begeleiding bij de procedures in het kader van de wet op de overheidsopdrachten;
 • de nodige begeleiding organiseren voor de voorzieningen bij de ontwikkeling van de benodigde applicaties, alsook de functionele en technische testen en formele acceptatie;
 • de voorzieningen begeleiden inzake vorming, intervisie, veiligheidsborging en juridische borging;
 • optreden als vertegenwoordiger van de voorzieningen ten aanzien van de verschillende softwareleveranciers.

Softwareleveranciers

De softwareleveranciers binnen de ouderenzorgsector zijn:

 • Care Solutions
 • CEVI
 • Corilus
 • Into.Care

 • Obasi
 • Trinsy

Ook over de BelRai-module zullen we met deze softwareleveranciers en andere firma’s zoals Pyxima contacten leggen.

Mocht u samenwerken met een andere softwareleverancier, gelieve dit dan te laten weten aan Zorg en Gezondheid, zodat deze leverancier ook kan betrokken worden bij het overleg.

IT voor BelRAI-LTCF

De Vlaamse overheid is gestart met de voorbereiding van implementatie van BelRAI als eenduidig inschalings- en zorgplanningsinstrument. Voor de residentiële ouderenzorg is dit de BelRAI-Long Term Care Facilities (BelRAI-LTCF) ter vervanging van de bestaande Katz-schaal.

De ambities van de Vlaamse overheid daarbij zijn onder meer:

 • efficiëntiewinst realiseren door éénzelfde inschalingsinstrument te hanteren;
 • ontschotting en de samenwerking tussen de verschillende voorzieningen stimuleren;
 • op een gestandaardiseerde en gestructureerde manier de zorgtoestand en het welzijn van ouderen in kaart te brengen zodat een beter multidisciplinair zorgplan en kwaliteitsopvolging gefaciliteerd wordt;
 • inzetten op het modulair gebruik van BelRAI.

Om dit te kunnen realiseren, is het noodzakelijk dat BelRAI-LTCF bij de ouderenvoorzieningen geïmplementeerd wordt als wetenschappelijk onderbouwd en gestandaardiseerd zorgplannings- en evaluatie-instrument. Daatom moeten de ouderenvoorzieningen kunnen beschikken over IT-applicaties (bij voorkeur geïntegreerd in de bestaande softwarepakketten) die het werken met BelRAI-LTCF mogelijk maken. Daarbij moeten onder meer volgende functionaliteiten mogelijk zijn:

 • Gegevens uitwisselen met de BelRAI-databank;
 • Authenticatie via het eHealth-platform;
 • Hergebruik van administratieve data en data over de zorgbehoevendheid door andere  voorzieningen van het woonzorgdecreet;
 • Zowel online als offline invoeren van de gegevens van de BelRAI-LTCF;
 • Gegevensuitwisseling met de Vlaamse overheid en de zorgkassen in het kader van de Vlaamse Sociale Bescherming;
 • Gegevensuitwisseling met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid in het kader van het registreren van kwaliteitsindicatoren;
 • Voorzien in de nodige operationele en beleidsmatige rapportering.
 • De voorzieningen moeten in staat zijn te kunnen investeren in de ontwikkeling en installatie van werkende en veilige software.
Besluit van 21 december 2018 over de toekenning van een IT-subsidie aan woonzorgcentra en dagverzorgingscentra

Met dit besluit voorziet de Vlaamse Regering een extra subsidie van 2.424,24 euro voor de op 31 december 2018 erkende woonzorgcentra en dagverzorgingscentra voor palliatieve verzorging met bijzondere erkenning.

Eénmalige informaticapremie

De woonzorgcentra en dagverzorgingscentra die software gebruiken die is geattesteerd, ontvangen van Zorg en Gezondheid een eenmalige informaticapremie van 800 euro als ze hun facturatiegegevens digitaal bezorgen aan de zorgkassen.

Initieel werd voorzien dat alle voorzieningen die ten laatste in juli 2019 digitaal factureren, in de loop van september 2019 automatisch deze premie zouden ontvangen. Ten gevolge van de verlenging van de gespreide uitrol werd deze initiële planning ook aangepast. Ouderenvoorzieningen dienen deze premie niet aan te vragen. Alle ouderenvoorzieningen die ten laatste in december 2019 digitaal factureren zullen in de loop van januari 2020 automatisch deze premie ontvangen.