Inzet van sneltesten in de teststrategie

  • 6 november 2020

Op advies van een interfederale werkgroep testbeleid heeft de interministeriële conferentie een beslissing genomen over een eerste inzet van sneltesten of antigeentesten in de algemene teststrategie.

Tijdens de eerste fase zullen de antigeensneltestsen ingezet worden:

1. Voor de screening van patiënten met COVID-19 klachten, die zich aanbieden:

  • bij de spoeddiensten van de algemene en universitaire ziekenhuizen,
  • bij triage-en afnamecentra
  • bij huisartsenpraktijken.

De testen die aangekocht werden door de federale overheid, zullen in eerste instantie worden ingezet in deze zorgomgevingen. Niet alleziekenhuizen,triage- en afnamecentra en huisartsenpraktijken zullen onmiddellijk en tegelijk worden beleverd. Rekening houdend met de beschikbare hoeveelheden antigeentesten waarover de overheid beschikt, zullen op korte termijn selectiecriteria worden vastgesteld om te bepalen welke ziekenhuizen,triage-en afnamecentra en huisartsenpraktijken eerst over antigeentesten kunnen beschikken.

Bovendien worden in de komende dagen de logistieke aspecten verder uitgewerkt om ook contact tracing via dit type testen mogelijk te maken. Spoeddiensten van ziekenhuizen kunnen deze antigeen sneltests vandaag reeds aankopen (vanzelfsprekend met respect voor de door het FAGG gepubliceerde lijst) en inzetten via de ziekenhuislabo’s waarmee ze zijn verbonden.


2. Voor de diagnose van besmettingen, bij personen met en zonder klachten in het kader van een clusteronderzoek in collectiviteiten en dit om de continuïteit van activiteiten en dienstverlening te kunnen verzekeren in deze collectiviteiten, andere dan zorgvoorzieningen:

  • voor de continuïteit van essentiële dienstverlening (bijvoorbeeld politie, brandweer,
  • voor de continuïteit van het onderwijs, kinderopvang en onthaal, jeugdhulp
  • voor de continuïteit van essentiële sector en en bedrijven.

Het is momenteel enkel aangeraden om antigeen sneltests in te zetten in collectiviteiten met een laag risico profiel, met andere woorden nog niet in woonzorgcentra of zorginstellingen waarvoor de PCR testen als gouden standaard worden be houden. Hiertoe worden de protocollen eerstdaags gefinaliseerd in onderling overleg en moet bijzondere aandacht besteed worden aan het registreren van de noodzakelijke gegevens om contactopsporing mogelijk te maken.

De testen kunnen ofwel aangekocht worden door de instellingen zelf (vanzelfsprekend op basis van de door het FAGG gepubliceerde lijst), dan wel door de overheid. De testen die aangekocht werden door de verschillende overheden in ons land zullen worden ingezet in functie van de b evoegdheidsverdeling. Zo kunnen de testen die aangekocht werden door de federale overheid bijvoorbeeld ingezet worden bij de federale politie en gevangenissen, terwijl testen die werden aangekocht door de gemeenschappen en gewesten ingezet kunnen worden in het onderwijs en opvang voor kinderen in het domein van j eugd hulp, binnen het uitgewerkte financieel kader In functie van bijkomende inzichten en validaties, kunnen de indicaties voor het gebruik van antigeen sneltests verder uitgebreid worden in de komende weken. Piloot projecten kunnen
daarbij opgezet worden, zowel op federaal niveau als op het niveau van de deelstaten.

Meer info

het volledige pdf bestandpersbericht van het regeringscommissariaat over de inzet van sneltesten (350 kB)