Infrastructuurforfait en verhogen, verlagen of bepalen van de dagprijs in een ouderenzorgvoorziening

Op deze pagina vindt u informatie over het indienen van een prijsdossier om dagprijzen te verhogen, te bepalen of te verlagen in het kader van het infrastructuurforfait;

Voor de aanpassing van de dagprijs niet in het kader van het infrastructuurforfait, klikt u hier

Het infrastructuurforfait               

Nieuwe en vernieuwde woonzorgcentra komen in aanmerking voor een infrastructuurforfait van 5,40 euro per dag voor 2022 (basis = gezondheidsindex december 2017) per woongelegenheid. Elke voorziening kiest vrij of zij al dan niet het infrastructuurforfait aanvraagt.

Het forfait wordt toegekend voor onbepaalde duur, zolang de woongelegenheden blijven voldoen aan de erkenningsvoorwaarden.

Het forfait wordt enkel toegekend aan woonzorgcentra en centra voor kortverblijf.

Wanneer komt u in aanmerking voor het infrastructuurforfait?

Een woonzorgcentrum of een centrum voor kortverblijf komen in aanmerking voor infrastructuursubsidies als de volgende voorwaarden vervuld zijn:

 • Zorg en Gezondheid heeft een voorafgaande vergunning verleend en desgevallend moeten nieuwe woongelegenheden in de erkenningskalender zijn opgenomen;
 • de woongelegenheden zijn ten vroegste vanaf 1 januari 2016 opnieuw voorlopig erkend na een investering;
 • er is een stedenbouwkundige vergunning nodig voor de investering. Wanneer die niet nodig is, moet uit de aanvraag tot voorafgaande vergunning blijken dat de verbouwingswerken nodig zijn om te voldoen aan de nieuwe infrastructuurnormen;
 • de maximaal te verkrijgen infrastructuursubsidie (5,40 euro voor 2022) wordt zichtbaar in mindering gebracht op de maandelijkse factuur van de bewoner;
 • voor de woongelegenheden werden geen infrastructuursubsidies toegekend in de 25 jaar vóór ingebruikname. Dit betekent dat er 25 jaar moet zijn verstreken tussen de ingebruikname van het vorige en het huidige project;
 • als de voorziening kiest om het infrastructuurforfait te krijgen, dan is vrije bepaling van de dagprijs niet mogelijk;
 • de dagprijs moet uiterlijk 4 maanden voor de effectieve ingebruikname van de woongelegenheden via het prijzenformulier voor het infrastructuurforfait worden aangevraagd bij Zorg en Gezondheid en goedgekeurd worden. Voor de ingebruiknames in 2016 en 2017 gold evenwel als uiterlijke aanvraagdatum 31 augustus 2017;
 • voor de berekening van het infrastructuurforfait zal voor het woonzorgcentrum rekening worden gehouden met de bezettingsgraad.

Meer info

De prijs verhogen of bepalen

De dagprijs van forfaitgerechtigde capaciteit kan u alleen verhogen/bepalen na goedkeuring van de minister (uitzondering: de jaarlijkse indexering). 

Na ontvangst van de goedkeuring moet u aan Zorg en Gezondheid nog melden welke prijs u zal toepassen. Deze melding doet u via het e-loket.

Voor de prijs van een nieuw supplement hoeft u geen goedkeuring te vragen. U moet dit echter wel melden via het e-loket.

Hoe goedkeuring aanvragen?

Een prijsverhoging/-bepaling moet u altijd verantwoorden aan de hand van effectieve kosten.

Prijsverhogingen/-bepaling in het kader van het infrastructuurforfait

 • De voorziening wenst het infrastructuurforfait aan te vragen

xlsx bestandPrijzenformulier infrastructuurforfait (198 kB)

 • Enkel het tabblad “formulier forfait” heeft een formele waarde en moet u invullen en aan ons bezorgen.
 • Bezorg dit formulier als excel- én als pdf-bestand. Het pdf-bestand moet bovendien door de gemachtigde indiener ondertekend zijn.
 • De andere tabbladen hoeft u niet in te vullen. Ze dienen enkel als ondersteuning om het invullen van het tabblad “formulier forfait” te vergemakkelijken
 • Stuur uw aanvraag naar prijzen@zorg-en-gezondheid.be.

De behandeling van uw aanvraag

 • Zorg en Gezondheid onderzoekt of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden en begrenzingen.
 • U krijgt de beslissing over uw aanvraag via aangetekend schrijven binnen de 60 dagen na ontvangst van een ontvankelijk dossier.

Uw prijs melden

Is uw aangevraagde dagprijsverhoging/-bepaling goedgekeurd, dan moet u aan Zorg en Gezondheid melden welke prijs u juist gaat hanteren.

Indien een goedgekeurde dagprijsverhoging voor bestaande bewoners meer bedraagt dan 5 euro moet de stijging fasegewijs worden gerealiseerd; namelijk in twee of meerdere (gelijke) delen (van elk maximum 5 euro), met een interval van (telkens) minstens zes maanden. Die fasering is van toepassing op de bruto dagprijs, dit is de prijs voor aftrek van het forfait. Dit wil zeggen dat bij in gebruikname de brutodagprijs met maximum 5 euro kan toenemen.

U dient de effectief toegepaste dagprijzen (zowel bruto als netto dagprijzen) en de datum vanaf wanneer zij toegepast zullen worden in het e-loket in te brengen. Telkens als een nieuwe fase van dagprijsverhoging wordt toegepast, dient u de nieuwe prijs in het e-loket in te voeren.

De nieuwe prijs kan pas worden toegepast nadat hij minstens 30 dagen vooraf aan Zorg en Gezondheid en aan de bestaande bewoners werd meegedeeld.

Voorwaarden en begrenzingen voor prijsverhogingen

 • Minimaal 365 dagen tussen de ontvangstdatum van 2 aanvragen.
 • Zodra u voor een bepaalde groep van woongelegenheden een aanvraag tot prijsbepaling van de dagprijs hebt gedaan met het formulier voor het infrastructuurforfait, kan u voor diezelfde groep van woongelegenheden geen aanvragen meer doen met een ander formuliertype. Vanaf dat moment voert u iedere dagprijsverhoging voor diezelfde groep van woongelegenheden uit via het formulier voor het infrastructuurforfait.
 • Dienstverlening weghalen uit de dagprijs geldt ook als een prijsverhoging. Wil u een dienst die in de dagprijs is inbegrepen, voortaan aanrekenen als supplement, dan moet u een prijsverhoging aanvragen en goedkeuring krijgen. 
 • Er gelden voor het prijzenformulier voor het infrastructuurforfait volgende begrenzingen voor de gemiddelde prijsverhoging en de prijsverhoging per kamertype:
  • voor huidige bewoners:  de dagprijs mag onbeperkt stijgen tot 50 euro voor WZC en CVK. Daarboven is de prijsstijging beperkt tot 15%. Elke prijsstijging moet worden verantwoord.
  • voor nieuwe bewoners: geen beperkingen, wel verantwoording nodig.

De prijs verlagen

U mag uw prijs verlagen of een lagere prijs toepassen dan diegene die u aan Zorg en Gezondheid hebt meegedeeld of waarvoor u goedkeuring hebt gekregen. U moet die lagere prijs en de datum waarop die ingaat, wel melden aan Zorg en Gezondheid:

Wil u later een hogere dagprijs hanteren, dan moet u een aanvraag tot prijsverhoging indienen. De door u verlaagde dagprijs is de basis voor een nieuwe aanvraag tot prijsverhoging of een prijsindexering.

 

Contact over prijzen in de ouderenzorg
02 553 34 00
E-loket

Voor een prijsverhoging moet u eerst goedkeuring vragen.

Na de goedkeuring meldt u de prijs die u toepast via het e-loket. Ook prijsverlagingen meldt u via het e-loket.