Infrastructuurforfait

Informatie zevende oproep infrastructuurforfait voor WZC en CVK, deze loopt tot 30 juni 2022

pdf bestandOproep 7 - infrastructuurforfait - begeleidende brief VAZG bij brief minister (119 kB)
pdf bestandOproep 7 infrastructuurforfait – brief minister (386 kB)
pdf bestandInfrastructuurforfait - specifieke informatie oproep 7.pdf (168 kB)
pdf bestandHandleiding infrastructuurforfait 15032022 (624 kB)
pdf bestandBijlage 14. Subsidiëring van de infrastructuur in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf type 1 (9.6 MB)
pdf bestandHandleiding eLoket voor het infrastructuurforfait 01032021 (669 kB)

Wat is het infrastructuurforfait?

Nieuwe en vernieuwde woonzorgcentra en centra voor kortverblijf komen in aanmerking voor een infrastructuurforfait van 5,40 euro per dag (gezondheidsindex december 2021), per woongelegenheid. Hiermee wil de Vlaamse Regering de verhoging van de dagprijs van een kamer in een woonzorgcentrum of een centrum voor kortverblijf na een infrastructuurinvestering beperken. Elke voorziening kiest vrij of zij al dan niet het infrastructuurforfait aanvraagt. Vanaf 2020 wordt het forfait door Zorg en Gezondheid betaald aan de voorziening, die het bedrag als korting zichtbaar op de factuur doorrekent ten voordele van de bewoner. De bewoner is zo de uiteindelijke begunstigde van de tegemoetkoming.

Het forfait wordt toegekend voor onbepaalde duur, zolang de woongelegenheden blijven voldoen aan de erkenningsvoorwaarden.

Bij vragen kan u steeds contact opnemen via infrastructuurforfait@vlaanderen.be.

Komt mijn project in aanmerking voor het infrastructuurforfait?

Een woonzorgcentrum of een centrum voor kortverblijf komt in aanmerking voor infrastructuursubsidies als de volgende voorwaarden vervuld zijn:

 • Er werd een voorafgaande vergunning van het Agentschap Zorg en Gezondheid verleend. U moet zowel in het geval van een vervangingsnieuwbouw als in het geval van een uitbreidingsnieuwbouw over een voorafgaande vergunning beschikken. U kan hiervoor terecht bij uw sectorverantwoordelijke.

 • Betreft uw project nieuwe capaciteit die nog nooit eerder werd erkend moeten de nieuwe woongelegenheden in de erkenningskalender zijn opgenomen.

 • De woongelegenheden zijn ten vroegste vanaf 1/1/2016 opnieuw voorlopig erkend na een investering.

 • Er is een omgevingsvergunning nodig voor de investering. Wanneer voor de werken geen omgevingsvergunning nodig is, moet uit de aanvraag tot voorafgaande vergunning het volgende blijken:

  • Het bevel van aanvang van de werken werd ten vroegste gegeven op 1 januari 2017 en de verbouwingswerken zijn nodig om te voldoen aan de voorwaarden vermeld in het artikel 54 t.e.m. 56 van bijlage 11 (= de nieuwe infrastructuurvoorwaarden sinds 1/1/2017).

  • Het bevel van aanvang van de werken werd ten laatste op 31 december 2016 gegeven en de verbouwingswerken zijn nodig om te voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 53 of artikel 54 t.e.m. 56 van bijlage 11.

 • Voor de woongelegenheden werden geen infrastructuursubsidies ontvangen in de 25 jaar vóór de nieuwe ingebruikname. Er wordt gekeken naar de datum van ingebruikname. Deze periode van 25 jaar is niet van toepassing als het werken voor brandveiligheid betrof, als de VIPA-subsidies werden terugbetaald of als er een afwijking werd verkregen van de minister.

Welke voorwaarden zijn er verbonden aan het infrastructuurforfait?

 • De maximaal te verkrijgen subsidie van 5,40 euro (gezondheidsindex december 2021) per dag, per woongelegenheid, wordt zichtbaar in mindering gebracht op de maandelijkse gebruikersfactuur.

 • Een vrije bepaling van de dagprijs is niet mogelijk.

 • De dagprijs moet uiterlijk 4 maanden voor de effectieve ingebruikname van de woongelegenheden via het prijzenformulier voor het infrastructuurforfait worden aangevraagd bij Zorg en Gezondheid en goedgekeurd worden.

 • Voor de berekening van de infrastructuursubsidie zal voor het woonzorgcentrum rekening worden gehouden met de bezettingsgraad. Voor een centrum voor kortverblijf word geen bezettingsgraad toegepast en krijgt u steeds 100% van de infrastructuursubsidie.

Hoe kan ik het infrastructuurforfait aanvragen?

Om het infrastructuurforfait te kunnen bekomen, moeten er 2 administratieve stappen genomen worden:

 • Mededeling van de geplande ingebruikname naar aanleiding van een oproep van de minister;

 • Een prijsaanvraag indienen uiterlijk 4 maanden vóór de ingebruikname.

1. Oproep en mededeling ingebruikname

 • Jaarlijks organiseert het agentschap een oproep waarop elk woonzorgcentrum en/of centrum voor kortverblijf gedurende een bepaalde periode kan reageren.

 • De volgende oproep zal lopen van 15 februari 2020 tot en met 30 juni 2020.

 • Het agentschap stelt elk woonzorgcentrum en/of centrum voor kortverblijf met een e-mail op de hoogte van de oproep en bezorgt daarbij een aanvraagformulier. Met dit aanvraagformulier kan u het infrastructuurforfait aanvragen en de geplande ingebruikname meedelen.

2. Prijsaanvraag

 • Uiterlijk vier maanden vóór de ingebruikname moet u een prijsaanvraag indienen.

 • In het geval van laattijdige prijsaanvraag of als de infrastructuur al in gebruik is, zal de subsidie pas ten vroegste worden toegekend vier maanden na de prijsaanvraag.

Meer informatie over de verschillende stappen, in elk stadium van de aanvraag, vindt u in depdf bestandHandleiding infrastructuurforfait - versie 21 april 2021 (455 kB)

Wanneer reageer ik op een oproep en wanneer moet ik de infrastructuur in gebruik nemen?  

Elke oproep loopt gedurende een bepaalde periode in het voorjaar van elk jaar. U kan binnen deze periode reageren op de oproep en het forfait aanvragen.

Voor nieuwe projecten is het aangewezen om het infrastructuurforfait op zijn minst 1 jaar voor de ingebruikname aan te vragen.

Voor bestaande projecten is het echter ook toegelaten om nog aanvragen in te dienen voor ingebruiknames die al plaatsvonden in voorgaande jaren (sinds 2016). Daarnaast dient u rekening te houden met volgende verplichtingen inzake de ingebruikname:

Ingebruikname nieuwe projecten

Elke oproep vermeldt een tijdskader waarbinnen het project gerealiseerd moet zijn:

 • Ontving uw project voor 2016 een principieel akkoord van VIPA maar kon dit niet worden uitgevoerd door de stopzetting van de voormalige infrastructuursubsidies en de introductie van het infrastructuurforfait? In dat geval kan u een aanvraag indienen met een in de tijd onbeperkte tijdsplanning voor ingebruikname (in zoverre er voldoende erkenningen zijn ingeval van uitbreiding).

 • Voor de overige projecten geldt dat het tijdskader beperkt is, maar elk jaar wordt opgeschoven. Bij de huidige oproep loopt het tijdskader tot 2022. Reageert u dus op de  oproep van voorjaar 2020 dan moet het project in gebruik worden genomen vóór 31 december 2022.

Bestaande projecten met ingebruikname sinds 2016

Projecten die sinds 1 januari 2016 in gebruik werden genomen, maar waarvoor er nog geen aanvraag voor het infrastructuurforfait tijdens een eerdere oproep werd ingediend, kunnen ook een aanvraag indienen.

Uitstel van ingebruikname

Belangrijk is om na de aanvraag van het infrastructuurforfait de timing van de werken strikt op te volgen. Indien de geplande ingebruikname niet wordt gehaald, dient u tijdig, nl. uiterlijk in het voorziene kwartaal van ingebruikname, uitstel aan te vragen.

Dit uitstel staat los van het uitstel van de erkenningskalender en dient dus afzonderlijk te worden aangevraagd. Als uitstel niet meer mogelijk is, kan eventueel bij een volgende oproep de laattijdige ingebruikname worden herroepen. Gelieve in geval van laattijdigheid zeker steeds het agentschap te contacteren.

pdf bestandDe procedure om uitstel voor het infrastructuurforfait aan te vragen.pdf (73 kB)

Hoe dien ik de dagprijsaanvraag in?

Als u op een oproep heeft gereageerd bestaat de volgende stap uit een dagprijsaanvraag. Voor de prijsaanvraag kan u gebruik maken van volgend formulier:xlsx bestandPrijzenformulier infrastructuurforfait (198 kB) . Meer informatie over de prijswijzigingen en aanvragen in het algemeen vindt u terug op de overzichtspagina.

Informatie specifiek over het infrastructuurforfait in combinatie met een prijsaanvraag vindt u hier terug.

Nieuwe voorziening met ingebruikname na het jaar van de aanvraag

We benadrukken dat de dagprijsaanvraag uiterlijk 4 maanden voor de ingebruikname moet worden ingediend.

In die gevallen waar de dagprijsaanvraag niet uiterlijk 4 maanden voor de ingebruikname wordt aangevraagd (bv. laattijdige aanvraag) zal het recht op het infrastructuurforfait pas 4 maanden na de prijsaanvraag worden toegekend.

Bestaande projecten met ingebruikname sinds 2016 of projecten die worden afgerond in het jaar van aanvraag

Het infrastructuurforfait zal u ten vroegste worden toegekend met ingang van 1 januari volgend op het jaar van de beslissing van de administrateur-generaal. Dat betekent dat u uw dagprijsaanvraag uiterlijk moet indienen in september van het jaar van de oproep om het infrastructuurforfait vanaf 1 januari daaropvolgend te ontvangen. In die gevallen waar de dagprijs later dan 4 maanden voor 1 januari wordt aangevraagd, zal het recht op het infrastructuurforfait pas 4 maanden na de prijsaanvraag worden toegekend.

Uw voorziening heeft mogelijks voor de infrastructuurwerken in het verleden al een dagprijsaanvraag ingediend. Toch dient u nu nog een prijsaanvraag voor het infrastructuurforfait in te dienen. Pas wanneer deze prijsaanvraag werd goedgekeurd en betekend aan de aanvrager, kan die het infrastructuurforfait in mindering brengen op de dagprijs en het forfait, vanaf ten vroegste 4 maanden na de dagprijsaanvraag, ontvangen van de Vlaamse overheid.

 • Voorbeeld: een voorziening werd in gebruik genomen in 2016 en heeft toen geen infrastructuurforfait aangevraagd. In 2019 werd zij overgenomen door een andere rechtspersoon die alsnog in 2019 het infrastructuurforfait heeft aangevraagd en daartoe heeft gereageerd op de vierde oproep. De voorziening dient bijgevolg op 1 september 2019 een nieuwe prijsaanvraag onder het infrastructuurforfait in. De voorziening paste het forfait echter reeds als vermindering toe op de bewonersfactuur. Ze zal niettemin pas vanaf 1 januari in het daaropvolgende jaar  aanspraak kunnen maken op het forfait omdat dit pas ten vroegste 4 maand na de prijsaanvraag kan worden toegekend.

 • Bij gefaseerde ingebruiknames is het steeds van belang dat er 365 kalenderdagen zijn verstreken tussen twee prijsaanvragen.

Bij vragen, kan u steeds afstemmen met het agentschap Zorg en Gezondheid via: prijzen@vlaanderen.be of  02 553 34 00.  

Vanaf wanneer kan ik de infrastructuursubsidies ontvangen?

Nadat u het infrastructuurforfait heeft aangevraagd, ontvangt u na de verwerking van de oproep een antwoord. U ontvangt per brief een beslissing van de administrateur-generaal met eventuele gevalideerde data van ingebruikname. Deze data vormen de basis voor de berekening van het infrastructuurforfait.

Als u aan alle hogervermelde voorwaarden voldoet en de planning van de ingebruikname haalt, kan u infrastructuursubsidies verwachten ten vroegste vanaf de gevalideerde data van ingebruikname. Daarnaast zal het forfait ook maar toegekend worden vanaf het ogenblik dat het op een zichtbare wijze op de dagprijs van de bewoner in mindering werd gebracht.

In het geval de ingebruikname voor of in het jaar van de oproep ligt, heeft u bovendien pas recht op infrastructuursubsidie vanaf ten vroegste 1 januari van het jaar volgend op de beslissing van de administrateur-generaal om de subsidie toe te kennen.

In het geval u niet tijdig de prijsaanvraag heeft ingediend, zal het recht op de infrastructuursubsidie worden uitgesteld tot vier maanden na het indienen van de prijsaanvraag.

Het forfait wordt per jaar steeds in 1 schijf uitbetaald.

Regelgeving

Toelichting