Infrastructuur

De architectuur van gebouwen, inrichting van de omgeving en de infrastructuur kunnen bijdragen tot het welbevinden van mensen, het vermijden van conflicten en het voorkomen van vrijheidsbeperking. Ze moeten zo ingericht zijn dat ze een goed leef- en zorgklimaat bevorderen.

Naar aanleiding van de thematische inspectieronde in de kinder- en jeugdpsychiatrie kunnen deze afdelingen beroep doen op bijkomende infrastructurele middelen.

Dringende bouwkundige ingrepen

De kinderpsychiatrische diensten in de algemene en psychiatrische ziekenhuizen kunnen bij de Vlaamse overheid een subsidieaanvraag indienen om ‘dringende bouwkundige ingrepen’ te realiseren. Dossiers worden als ‘dringend’ beschouwd als de veiligheid van het personeel en/of de veiligheid/behandeling van de zorggebruikers in het gedrang komt. Dat kan zijn omwille van structurele gebreken aan de infrastructuur van de voorziening, waarbij die situatie enkel door infrastructuurwerken kan opgelost worden.

VIPA-subsidies voor preventie van agressie, vrijheidsbeperking of -beroving van jongeren die in een voorziening verblijven

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) heeft in september 2020 de derde oproep gelanceerd rond maatregelen tegen agressie, vrijheidsbeperking of -beroving van jongeren die in een voorziening verblijven. Die maatregelen bieden de mogelijkheid om, naast de bestaande VIPA-middelen voor renovatie en nieuwbouw, in een bestaande infrastructuur gerichte ingrepen m.b.t. agressie uit te voeren. Datkan gaan over de inrichting van een binnentuin, uitbouw van een time-out ruimte, installeren van zorgtechnologie, aanpassingen buitenomgeving, ... Het is belangrijk dat de afdelingen zo preventief mogelijk kunnen werken en ouders en steunfiguren ook effectief bij het hulpverleningstraject betrekken.

De oproep richt zich tot residentiële voorzieningen die werken met minderjarigen in de sectoren Jeugdhulp, personen met een handicap en kinder- en jeugdpsychiatrie.