Individueel zorgstrategisch plan voor psychiatrische ziekenhuizen

Een individueel zorgstrategisch plan opstellen en indienen voor een psychiatrisch ziekenhuis

Een individueel zorgstrategisch plan opstellen

Het individuele zorgstrategische plan is een zorgstrategisch plan opgesteld door een individueel ziekenhuis.

Een ziekenhuis moet beschikken over een goedgekeurd individueel zorgstrategisch plan om een bouwdossier in te kunnen dienen. Indien u een bouwdossier wenst in te dienen, dan kunt u overgaan tot de technisch-financiële fase van uw aanvraag tot subsidies voor een infrastructuurproject. Dat doet u bij het VIPA.

Het individuele zorgstrategische plan beschrijft ten minste de aspecten zoals opgenomen in het sjabloon voor het opstellen van een individueel zorgstrategisch plan:

 1. de huidige situatie op vlak van erkenningen en zorgaanbod
 2. het toekomstige zorgaanbod
 3. de huidige situatie op het vlak van infrastructuur
 4. een beschrijving van alle investeringen die het ziekenhuis wil doen, met een omschrijving van de verschillende projecten die nodig zijn om die toekomstvisie te realiseren
 5. de argumenten die de wenselijkheid en haalbaarheid van die toekomstvisie en de infrastructuurwerken aantonen en die alternatieven in de eigen of een andere voorziening van het ziekenhuisnetwerk tegen elkaar afwegen.

Een individueel zorgstrategisch plan indienen

Het ziekenhuis dient de volgende documenten in bij Zorg en Gezondheid om de goedkeuring van het individuele zorgstrategische plan te verkrijgen:

 1. een aanvraag tot goedkeuring van het individueel zorgstrategische plan
 2. het individueel zorgstrategische plan

Stuur 1 exemplaar van deze documenten aangetekend naar:

Zorg en Gezondheid
Afdeling Eerste lijn en Gespecialiseerde zorg
Koning Albert II-laan 35, bus 33
1030 Brussel

Stuur ook een elektronisch exemplaar naar: geestelijkegezondheidszorg@vlaanderen.be 

Individueel zorgstrategisch plan: behandeling van de aanvraag

 • Zorg en Gezondheid bevestigt binnen 15 dagen of uw zorgstrategische plan ontvankelijk is.
 • Zorg en Gezondheid kan bijkomende inlichtingen en stukken opvragen, indien dit nodig is voor de beoordeling van het zorgstrategische plan.
 • Binnen 4 maanden na het ontvankelijk verklaren ontvangt u ofwel een goedkeuring van het individuele zorgstrategisch plan, ofwel een voornemen tot weigering van goedkeuring van het individuele zorgstrategische plan. Een voornemen tot weigering van goedkeuring wordt via aangetekende brief verstuurd en vermeldt de mogelijkheid en modaliteiten om een bezwaarschrift in te dienen.

Tegen een voornemen tot weigering van goedkeuring is bezwaar mogelijk.

 • Het ziekenhuis kan binnen 30 dagen na ontvangst van het voornemen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen, met een aangetekende brief gericht aan de leidende ambtenaar van Zorg en Gezondheid. De aanvrager kan daarin vragen gehoord te worden door de Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat-)pleegzorgers.
 • Indien tegen het voornemen tot weigering geen bezwaarschift is ingediend, binnen de voorziene termijn, wordt binnen een maand na het verstrijken van deze termijn, de gemotiveerde beslissing van de leidende ambtenaar via aangetekende brief aan de aanvrager bezorgd.