Handhaving en sancties bij isolatie en quarantaine

Wie besmet is met COVID-19, moet minstens 10 dagen in isolatie blijven. Zijn de ziekteklachten (symptomen) na die 10 dagen niet voorbij, dan blijft hij langer in isolatie. Wie besmet is zonder symptomen, moet minstens 10 dagen in isolatie blijven.

Wie nauw contact heeft gehad met een patiënt, is een hoogrisicocontact en moet  in quarantaine blijven. Ook wie van op reis terugkeert uit een hoogrisicogebied (rode zone), moet in quarantaine blijven.

Zowel de isolatie als de quarantaine kunnen verplicht opgelegd worden. 

Gewijzigd preventiedecreet geeft lokale bestuur mogelijkheid tot handhaving

Met een wijziging van het Vlaamse preventiedecreet begin 2021 en een samenwerkingsakkoord tussen de federale en de Vlaamse overheid, kunnen de lokale besturen nu beschikken over de gegevens van wie in isolatie of quarantaine moet verblijven op hun grondgebied.  Hierdoor kunnen de lokale besturen zelf de controle en handhaving uitvoeren.

Om de gegevensoverdracht in het kader van het preventiedecreet mogelijk te maken moet het lokale bestuur een protocol afsluiten met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Toepassing voor COVID-19

Het grote aantal patiënten dat tijdens de COVID-19-gezondheidscrisis in isolatie moet blijven, ook wanneer ze geen symptomen hebben, maakt het onmogelijk voor de arts-ambtenaren van Zorg en Gezondheid om elke patiënt op te volgen.

Dat moet gebeuren op het lokale niveau.

Via een medische expert in de zorgraad krijgen lokale zorg- en welzijnswerkers daarom toegang tot de patiëntengegevens voor o.a. opvolging van de isolatie. Op individuele basis kan de medische expert de gegevens ook delen, binnen gedeeld beroepsgeheim, voor sensibilisatie over de isolatie. 

In eerste instantie is dit immers bedoeld om te kunnen helpen bij het toepassen van de isolatie en sociale begeleiding te bieden. Bijvoorbeeld mensen uitleggen waarom ze in isolatie moeten en wat dat betekent, kijken of er redenen zijn waarom een persoon zijn isolatie niet kan doen of niet kan volhouden (bv. huisvestingsproblemen). Vanuit sociaal-maatschappelijk werk of een welzijnsperspectief moet geprobeerd worden mensen te overtuigen en te helpen bij het toepassen van de isolatie. Een lokaal bestuur kan bijvoorbeeld alternatieve huisvesting of noodopvang voorzien waar de isolatie kan gebeuren.

Het Vlaamse preventiedecreet voorziet in de informatie-uitwisseling met de lokale besturen van de gegevens van de personen die in verplichte quarantaine moeten met het oog op de controle en de handhaving van de verplichte quarantaine. ​

De lokale politie is bevoegd om inbreuken vast te stellen en processen-verbaal op te stellen. 

Meer info hierover op de website van Vlaanderen Helpt