Glossarium

1
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
V
W
Y
Z
NIS

Nationaal Instituut voor de Statistiek - nu ADSEI

NKR

Nationaal Kankerregister

NNB

Niet nader bepaald

NS

Statistisch niet significant

NTD

Non treatment decision

OESO

Organisatie voor Europese Samenwerking en Ontwikkeling (Engelse afkorting: OECD)

OG

Ondergrens betrouwbaarheidsinterval

OGTT

Orale glucose tolerantietest

OIVO

Onderzoeks-en informatiecentrum van de verbruikersorganisaties

Ovl

Overleden

P%

Eénjaarsoverlevingskansen uitgedrukt in %

P,p
  Probaliteit
PAAZ

Psychiatrische Afdeling, Algemeen Ziekenhuis

PAK's

plycyclische aromatische koolwaterstoffen

PM

particulate matter

PMS

Psycho-Medisch-Sociale centra - nu CLB

PP

Praktijkpopulatie

programmatie

Om ervoor te zorgen dat er verspreid over heel Vlaanderen voldoende zorgaanbod is, berekent Zorg en Gezondheid per gemeente hoeveel zorgvoorzieningen er van elk type nodig zullen zijn. Dat zijn de "programmacijfers"  of "programmatie. De programmacijfers zijn gebaseerd op een schatting van hoe de bevolking in Vlaanderen de komende jaren zal aangroeien of verminderen (de bevolkingsprognose). We kijken daarvoor 5 jaar vooruit. Het programmacijfer zegt dus hoeveel voorzieningen er nodig zijn over 5 jaar.

PVT

Psychiatrisch verzorgingstehuis

PZ

Psychiatrisch Ziekenhuis

RACA

Register Acute Coronaire Aanvallen

RDS

Respiratory distress syndrome

ROB

Rusthuis of Rustoord voor Bejaarden

RR

Relatief risico

RSC

Regionaal ScreeningsCentrum (voor borstkankeropsporing) -  nu: CvKO

RVT

Rust- en verzorgingstehuis -  zie ook WZC

Determinantiecoëfficiënt - Proportie verklaarde variantie

SBR

Standardized birth ratio, indirect gestandaardiseerd geboortecijfer.

SD

Standard deviation (standaardafwijking)

SHR

Standardized Hospitatility ratio, indirect gestandaardiseerd hospitalisatiecijfer

SIDS

Sudden infant death syndrome (wiegendood)

SIR

Standardized Incidence ratio, indirect gestandaardiseerd incidentiecijfer, bv. kankerincidentie

SKR

Stichting Kankerregister

SMR

Standardized mortality ratio, indirect gestandaardiseerd sterftecijfer

SOA

Seksueel overdraagbare aandoeningen

SPE

Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie

Paginatypes