Geleidelijke doorstart van de directe contacten in verschillende sectoren 

  • 8 mei 2020

De Taskforce Zorg werkt aan regelingen om ambulante en mobiele werkingen (bijv. huisbezoek, afspraak op locatie,…) terug uit te breiden. Voor het aanbod in de jeugdhulp, voor personen met een handicap, in de centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, voor de initiatieven Beschut wonen en een aantal ambulante revalidatievoorzieningen die psychosociale en fysieke revalidatie aanbieden en voor jeugdhulpinitiatieven zijn de voorwaarden bepaald om opnieuw directe contacten te hebben.  

Karine Moykens, voorzitter van de Taskforce: “Door de maatregelen werd de werking en dienstverlening in deze sectoren sterk ingeperkt. We hebben met de taskforce bekeken welke sectoren hun aanbod terug op een veilige manier kunnen uitbreiden. Dat gebeurt altijd op een geleidelijke en gefaseerde manier, waarbij er randvoorwaarden zijn bepaald die essentieel zijn om de dienstverlening mogelijk te maken.”  

Meer fysieke revalidatie, mobiele werking en consulten in geestelijke gezondheidszorg

Om het risico op COVID-19 in de fysieke revalidatievoorzieningen te beperken, werd gevraagd om tijdelijk nog enkel essentiële hulp- en dienstverlening te organiseren. In de ambulante voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg werd de begeleiding – waar mogelijk – tijdelijk via begeleidingsmethodieken op afstand georganiseerd, waarbij de dienstverlening aan de kwetsbare doelgroepen die in die voorzieningen begeleid worden, zoveel mogelijk gegarandeerd wordt, de dienstverlening werd dan ook nooit stopgezet.   

Vanaf 11 mei zullen de ambulante en mobiele werkingen terug mogelijk zijn, elke voorziening kan nu een eigen intern organisatieplan uitwerken volgens het tempo dat voor hen haalbaar is. Zorg en Gezondheid heeft de betrokken voorzieningen op de hoogte gebracht van de randvoorwaarden die daarbij essentieel zijn.   

Het gebruik van mondmaskers door zorgverleners en cliënten (vanaf de leeftijd van 12 jaar) is verplicht als de afstandsregels (1,5 meter) niet kunnen worden gerespecteerd. De voorziening moet een aantal organisatorische en infrastructurele maatregelen gerealiseerd hebben voor het onthaal, cliëntenstromen, wachtkamers, agendaplanning,… die allen tot doel hebben grote drukte  te vermijden en maximaal afstand te behouden.  

Begeleidingsmethodieken op afstand (telefonisch, beeldbellen, chat) worden nog steeds aangemoedigd. De begeleiding van cliënten die symptomen hebben die mogelijk op een COVID-19 infectie wijzen, wordt uitgesteld. Als deze begeleiding niet uitgesteld kan worden, moeten er bijzondere maatregelen in acht genomen worden. Deze cliënten moeten strikt gescheiden worden van cliënten zonder COVID-19 symptomen. Begeleidingsmethodieken op afstand zijn hier een alternatief.  

Ook Agentschap Opgroeien verruimt mogelijkheden jeugdhulp 

Binnen de Jeugdhulpsector zijn de voorbije weken mooie praktijken ontstaan om via alternatieve wegen contact te leggen met minderjarigen, hun ouders en netwerk.  

Nu worden, onder voorwaarden, de één-op-één contacten met kwetsbare jongeren, hun ouders en netwerken uitgebreid voor de mobiele en ambulante diensten Jeugdhulp, en dit niet enkel in acute crisissituaties.  

Dit betekent concreet dat vanaf 11 mei het mobiel en ambulant aanbod gefaseerd zal doorstarten van:  

  • De voorzieningen van Agentschap Opgroeien (ondersteuningscentra jeugdzorg, sociale diensten jeugdrechtbank, teams continuïteit, preventieve gezinsondersteuning, inloopteams,…)  
  • de vertrouwenscentra kindermishandeling,  
  • mobiele of ambulante crisishulp   
  • Huizen van het Kind  

  
Het overige mobiele en ambulante aanbod in de jeugdhulp wordt vanaf 18 mei stapsgewijs weer doorgestart. Dit gaat onder meer over:  

  • de Overkophuizen,   
  • hulpverlening vanuit residentiële voorzieningen in de brede jeugdhulp  
  • hulpverlening vanuit pleegzorgdiensten.  

  
“We nemen de signalen uit het werkveld over het stijgend aantal kinderen en jongeren waar we ons met z’n allen zorgen over maken heel ernstig”, zegt leidend ambtenaar van Opgroeien Katrien Verhegge. “Kwetsbare kinderen en jongeren mogen niet de dupe zijn van deze corona-crisis. Daarom zijn deze versoepelingen, die in overleg met experts zijn genomen, een heel belangrijke stap vooruit.”  

Geleidelijke doorstart VAPH zorgaanbieders en ondersteunende diensten 

Bij de start van de corona-crisis kozen talrijke personen met een handicap om voltijds thuis of in hun voorziening te verblijven, heel wat ondersteunende dienstverlening werden stopgezet. Het  
VAPH reikt hen nu allemaal een kader aan dat toelaat hun doorstart voor te bereiden, rekening houdend met de mogelijkheden en noden van alle betrokkenen. Men zal voor een-op-een begeleiding naar een voorziening kunnen gaan, begeleiding thuis krijgen of deel kunnen nemen aan de dagopvang in groep.  
 
Daarnaast zullen de talrijke door het VAPH gesubsidieerde diensten voor personen met een handicap hun dienstverlening weer kunnen starten. Denk aan groene zorg, begeleid werken, bijstand bij het afsluiten van contracten en beheer van het persoonsvolgend budget. Telkens is de voorwaarde dat de geldende beschermingsregels nauwgezet toegepast en gegarandeerd worden. Het betekent dat dit alles geleidelijk mogelijk wordt vanaf 18 mei.   

Concreet  

Voor meerder- en minderjarigen die gekozen hebben voor de opvang thuis blijft begeleiding op  afstand aanbevolen als evenwaardig alternatief voor een fysieke ondersteuning. Daarnaast wordt het ook mogelijk om:  

  • langs te gaan voor gesprekken bij een dienst of voorziening (voorkeur)  
  • om huisbezoek te krijgen   

Hoe het er in de praktijk aan toe gaat, bepalen de voorzieningen en diensten in overleg en binnen het kader dat hen bezorgd werd, zij brengen hun gebruikers op de hoogte over wat wanneer zal kunnen. Duidelijk is dat de contacten best één-op-één gebeuren. Gebruik van beschermingsmateriaal, handen wassen, afstand houden (1,5m),... blijven cruciaal.  
 
Voor meerderjarigen die voor opvang in de voorziening of thuis hebben gekozen wordt het mogelijk om terug gebruik te maken van opvang in groep of dagondersteuning. Daarbij zal de groepsondersteuning voor diegenen die van buitenaf komen en zij die in de voorziening verbleven, altijd gescheiden gebeuren, om het doorbreken van de ‘bubbels’ te vermijden. Ook hier blijft het gebruik van beschermingsmateriaal, handen wassen, afstand houden,... essentieel. Belangrijk: vertoont de persoon met een handicap of het begeleidend personeel symptomen, dan kan geen gebruik worden gemaakt van deze nieuwe mogelijkheden.