Gefaseerde uitbreiding van de Vlaamse sociale bescherming

Met de zesde staatshervorming werden belangrijke onderdelen op het vlak van zorg en gezondheid overgedragen naar de deelstaten. In de vorige legislatuur (2015-2019) is ervoor gekozen om deze overgedragen bevoegdheden op vlak van (langdurige) zorg, hulpmiddelen en revalidatie niet te versnipperen maar als één geheel te bekijken. Deze beleidskeuze werd juridisch vertaald in het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming (VSB).

Omdat het niet mogelijk was om alle sectoren op 1 januari 2019 in te kantelen in de Vlaamse sociale bescherming werd gekozen voor een gefaseerde inkanteling, waarbij in een eerste fase het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood, de residentiële ouderenzorg en de mobiliteitshulpmiddelen een onderdeel werden van de VSB. Op 1 januari 2022 komen daar dus de revalidatieziekenhuizen en het multidisciplinair overleg bij.

Gefaseerde overdracht

Voor de overige sectoren die vanuit het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) werden overgedragen is het decreet van 6 juli 2018 betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging (MBE) (het overnamedecreet) uitgewerkt.

Via het decreet werd gezorgd dat er een continuïteit mogelijk was voor de nog niet geïntegreerde sectoren.

In die fase bleven deze onderdelen nog gekoppeld aan het recht op prestaties in het kader van de (federale) ziekteverzekering en lag de uitvoeringsorganisatie nog bij de ziekenfondsen.

Met het decreet van 18 juni 2021 tot wijziging van regelgeving in het kader van de Vlaamse sociale bescherming worden de volgende sectoren vanaf januari 2022 gefaseerd geïntegreerd in de Vlaamse sociale bescherming: de psychiatrische verzorgingstehuizen, de initiatieven van beschut wonen, de revalidatieziekenhuizen, de revalidatieovereenkomsten, de multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging en het multidisciplinaire overleg. Op 26/07/21 is bovenvernoemd decreet in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Belangrijke principes

 • De doelstellingen van de Vlaamse sociale bescherming blijven na de integratie van de nieuwe pijlers overeind.
 • Bij de inkanteling van de sectoren uit het overnamedecreet is er voor gekozen om de sectoren in belangrijke mate ‘as is’ in te kantelen.
 • Bij de integratie wordt nagegaan of administratieve vereenvoudiging mogelijk is, onder andere door in te zetten op digitalisering. Deze worden geconcretiseerd in de uitvoeringsbesluiten.

Met het voorontwerp van besluit worden de revalidatieziekenhuizen en het multidisciplinair overleg vanaf 1 januari 2022 geïntegreerd in de Vlaamse sociale bescherming. 

Vanaf 2022 worden de sectoren uit het overnamedecreet gefaseerd ingekanteld in de Vlaamse sociale bescherming. Dit impliceert onder meer dat het verzekeringsprincipe van de Vlaamse sociale bescherming van kracht wordt en dat de zorgkassen zullen instaan voor de behandeling van de dossiers.

De indicatieve timing van inwerkingtreding ziet er als volgt uit
1 oktober 2022
 • Deel 1 van de revalidatieovereenkomsten: pilootproject 7.72-revalidatieovereenkomsten (psychosociale revalidatie voor volwassenen)

1 oktober 2023

Deel 2 van de revalidatieovereenkomsten:

 • 7.71-overeenkomsten (locomotorische en neurologische revalidatie)
 • 7.73-overeenkomsten (revalidatie voor verslaafden)
 • 7.74.0-overeenkomsten (psychosociale revalidatie voor kinderen en jongeren)
 • 7.74.5-overeenkomsten (vroegtijdige stoornissen in de interactie ouders – kinderen)
 • 7.74.6-overeenkomsten (RCA referentiecentra autisme)
 • 7.76.5-overeenkomsten (Pulderbos respiratoire en neurologische aandoeningen kinderen)
 • 9.53-9.65-overeenkomsten (CAR centra voor ambulante revalidatie)
 • 9.69-overeenkomsten (visuele revalidatie)
1 januari 2024