Formulier om een financieel verslag in te dienen van een woonzorgvoorziening of een vereniging voor mantelzorgers en gebruikers

docx bestandFormulier voor het financiële verslag van een woonzorgvoorziening of een vereniging voor mantelzorgers en gebruikers (148 kB)

De volgende woonzorgvoorzieningen en verenigingen moeten jaarlijks uiterlijk op 1 oktober het financiële verslag van het afgelopen jaar aan Zorg en Gezondheid bezorgen:

  • diensten voor gezinszorg (inclusief de centra voor dagopvang waarvoor die diensten een bijkomende erkenning hebben);
  • diensten voor logistieke hulp;
  • diensten voor oppashulp;
  • diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds;
  • lokale dienstencentra;
  • regionale dienstencentra;
  • diensten voor gastopvang;
  • verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers.

Dit formulier vormt samen met de bijbehorende bewijsstukken, vermeld in vraag 6 van het formulier, het financiële verslag. Als de rechtspersoon waarvoor u dit financiële verslag indient verschillende erkende woonzorgvoorzieningen of verenigingen heeft, vermeldt u in vraag 4 al de erkende voorzieningen of verenigingen.

Mail het formulier met de bijbehorende bewijsstukken naar thuiszorg@vlaanderen.be. Er moeten, afhankelijk van de aard van de rechtspersoon, verschillende bijlagen bij het formulier toegevoegd worden. Voeg geen bijlagen samen, maar gebruik voor elke bijlage een apart document, en gebruik de de correcte naam, zoals aangegeven in vraag 6.

Als het formulier ontbreekt of niet volledig ingevuld is, en/of als bewijsstukken ontbreken of niet de correcte naam hebben, is het financieel verslag niet ontvankelijk, en zal het teruggestuurd worden naar u.

Bezorg het financiële verslag uiterlijk één week nadat de jaarrekening goedgekeurd of vastgesteld is door het daartoe bevoegde orgaan (bijvoorbeeld: algemene vergadering van de vzw, gemeenteraad, ...), en ten laatste op 1 oktober.

Het saldo van de subsidies wordt uiterlijk eind juli uitbetaald door Zorg en Gezondheid. Van initiatiefnemers die op 1 oktober geen volledig financieel verslag ingediend hebben, zal Zorg en Gezondheid echter het volledige subsidiebedrag (zowel de voorschotten als het saldo) van alle voorzieningen terugvorderen.