Een financieel verslag indienen als dienst voor logistieke hulp

Hoe indienen?

De erkende diensten voor logistieke hulp moeten jaarlijks zo snel mogelijk (bij voorkeur binnen de week na de goedkeuring van de jaarrekening door de Algemene Vergadering of de raad) en uiterlijk op 1 oktober het financiële verslag van het afgelopen jaar aan Zorg en Gezondheid bezorgen.

Gebruik daarvoor dit formulier. Dat formulier moet ingevuld en ondertekend worden door iemand die de rechtspersoon die de dienst voor logistieke hulp uitbaat, juridisch kan vertegenwoordigen. 

Bij dat formulier voegt u alle documenten die vermeld worden bij het antwoord dat u in vraag 6 van het formulier aangekruist hebt. Het gaat enerzijds om een aantal boekhoudkundige documenten en anderzijds om een subsidielijst.

Daarbij moeten de diensten de bepalingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin naleven.

Boekhoudkundige bepalingen

Er worden geen specifieke boekhoudkundige bepalingen meer opgelegd voor de erkenning of de subsidiëring: diensten voor logistieke hulp moeten geen aparte boekhouding meer voeren of een aparte jaarrekening opstellen. Ze kunnen gewoon de boekhoudregels volgen die van toepassing zijn op de rechtsvorm van hun initiatiefnemer (bijvoorbeeld een vzw). 

Boekhoudkundige documenten

Afhankelijk van wie de initiatiefnemer van de dienst voor logistieke hulp is (de aard van de rechtspersoon), bestaat het financiële verslag uit andere documenten.

Diensten voor logistieke hulp die opgericht zijn door een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) die een dubbele boekhouding voert:

  • de jaarrekening van de vzw (balans, globale resultatenrekening ...), zoals die is goedgekeurd door de algemene vergadering van de vzw en neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank;
  • de resultatenrekening van het activiteitencentrum logistieke hulp;
  • een verdeelsleutel of toelichting over de wijze waarop de gemeenschappelijke kosten en opbrengsten verdeeld zijn over de verschillende activiteitencentra van de vzw.

Diensten voor logistieke hulp die opgericht zijn door een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) die een vereenvoudigde boekhouding voert:

  • de jaarrekening van de vzw (staat van het vermogen, staat van ontvangsten en uitgaven), zoals die is goedgekeurd door de algemene vergadering van de vzw en neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel;
  • de staat van ontvangsten en uitgaven van het activiteitencentrum logistieke hulp;
  • een verdeelsleutel of toelichting over de wijze waarop de gemeenschappelijke ontvangsten en uitgaven verdeeld zijn over de verschillende activiteitencentra van de vzw.

Diensten voor logistieke hulp die opgericht zijn door een lokaal openbaar bestuur dat de nieuwe beheers- en beleidscyclus (BBC) toepast:

  • de jaarrekening van het lokale openbare bestuur;
  • de resultatenrekening van het beleidsitem logistieke hulp;
  • een verdeelsleutel of toelichting over de wijze waarop de gemeenschappelijke ontvangsten en uitgaven verdeeld zijn over de verschillende beleidsvelden en beleidsitems van het openbare bestuur.

Subsidielijst

Op de subsidielijst vermeldt u alle subsidies die in het werkjaar in kwestie aan de dienst voor logistieke hulp verstrekt zijn door een overheid, samen met de subsidieverleners en het doel van die subsidies.

Het is belangrijk dat op die lijst de volledige subsidiebedragen vermeld worden (zowel de al uitbetaalde voorschotten als het vermoedelijke saldo dat nog uitbetaald zal worden). Geef telkens aan of het om het correcte subsidiebedrag gaat, dan wel om het vermoedelijke bedrag of een raming van het bedrag.

Contact over thuiszorg