COVID-19: Financiële maatregelen ter ondersteuning van ouderenvoorzieningen

De Vlaamse regering heeft een aanzienlijk aantal financieel ondersteunende maatregelen uitgewerkt voor de woonzorgcentra, centra voor kortverblijf type 1 en centra voor dagverzorging en centra voor dagopvang.

Hieronder leest u een beknopte toelichting bij de belangrijkste maatregelen, telkens met de verwijzing naar het document/de webpagina waar u een meer gedetailleerde toelichting kan terugvinden.

Continuïteitsborg voor verminderde bezetting in woonzorgcentra, centra voor kortverblijf type 1, centra voor dagverzorging en centra voor dagopvang

Met deze compensatie beoogt de Vlaamse Regering de continuïteit te borgen in de voorzieningen geconfronteerd worden met een verminderde bezetting die ten gevolge van de COVID-19.

Voor woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en centra voor dagverzorging bestond de compensatie tot en met 30 juni 2021 uit enerzijds een compensatie van de basistegemoetkoming voor zorg en anderzijds een compensatie van de dagprijs. Sinds 1 juli 2021 bestaat de tegemoetkoming voor de verminderde bezetting enkel uit de compensatie van de basistegemoetkoming voor zorg. De basistegemoetkoming voor zorg is een tegemoetkoming van de Vlaamse overheid voor de zorg en dienstverlening aan bewoners en gebruikers die in een woonzorgcentrum of centrum voor kortverblijf of centrum voor dagverzorging verblijven. De dagprijs is de prijs die de bewoner of gebruiker betaalt.

Voor centra voor dagverzorging is er ook een compensatie voorzien voor de vergoeding van de extra kosten voor de organisatie van het vervoer van de gebruikers van en naar het centrum voor dagverzorging.

Voor centra voor dagopvang was er tot en met 30 juni 2021 voor de verminderde bezetting een compensatie van de dagprijs.

Meer informatie kan u terugvinden in de uitgebreide toelichting bij de brief TFO/2020/06 van 30 april 2020, TFO/2020/13 van 23 juli 2020 en TFO/2020/25 van 21 december 2020 TFO en TFO/2021/09 van 2 juli 2021.

Vergoeding voor extra personeelsinzet in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf

Woonzorgcentra en centra voor kortverblijf hebben enerzijds te maken met personeelsuitval en anderzijds zijn er extra taken ten gevolge van COVID-19. Om de continuïteit van de zorg en dienstverlening te garanderen, werd van 13 maart 2020 tot en met 30 september 2021 voorzien in een vergoeding voor zowel medewerkers die ter vervanging worden ingezet als medewerkers die extra ingezet worden.

De vergoeding van de extra personeelsinzet was zowel mogelijk voor zorgpersoneel als ondersteuningspersoneel.

De extra personeelsinzet kon door diverse types van tewerkstelling gerealiseerd worden: extra aanwerving, contractuitbreiding, interim, projectsourcing verpleegkundigen, inschakelen van zelfstandigen en detachering.

Meer informatie kan u terugvinden in de uitgebreide toelichting bij de brief TFO/2020/06 van 30 april 2020 (p. 8 t/m 12) , TFO/2020/13 van 23 juli 2020 (p. 7 t/m 11), TFO/2020/25 van 21 december 2020 (p. 11 t/m 17) en TFO/2021/09 van 2 juli 2021 (p. 14 t/m 21)).

Sinds 1 oktober 2021 is deze maatregel afgelopen. Merk evenwel op dat prestaties van verpleegkundigen, zorgkundigen en reactiveringspersoneel in loontrekkend of statutair dienstverband, interimverpleegkundigen en zelfstandig reactiveringspersoneel met een ondernemingscontract nog steeds in de Raas-webtoepassing kunenn worden meegedeeld zoals dit ook voor de COVID19-periode het geval was. Die prestaties komen dan in aanmerking voor de berekening van de basistegemoetkoming voor zorg. De basistegemoetkoming voor zorg is een tegemoetkoming van de Vlaamse overheid voor de zorg en dienstverlening aan bewoners die in een woonzorgcentrum of centrum voor kortverblijf type 1 verblijven.

Versterking van de rol van de coördinerend en raadgevend arts in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf

Tijdens de coronacrisis vervult een coördinerend en raadgevend arts (CRA) een belangrijke taak in de ondersteuning van de zorgteams en huisartsen wat betreft medische en hygiënische expertise.

Tot 30 juni 2020 was er voor zwaar zorgbehoevende bewoners die in een woongelegenheid woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning verblijven een vergoeding voor de CRA.

In de praktijk is het medisch beleid dat de CRA uitstippelt echter van toepassing voor het hele woonzorgcentrum en centrum voor kortverblijf.

Vanaf 1 juli 2020 is er een aanpassing van de financiering en wordt de vergoeding voor de CRA toegekend voor alle bewoners die verblijven in een woonzorgcentrum of centrum voor kortverblijf.

Meer informatie kan u terugvinden van p. 12 t.e.m.. 14 in de uitgebreide toelichting bij de brief TFO/2020/13 van 23 juli 2020. en van p. 2 t/m 4 in de brief TFO/2021/04 van 10 mei 2021.

Compensatie kosten voor residentiële WVG-voorzieningen

Het VIPA voorziet een subsidie ter compensatie van de kosten die residentiële WVG-voorzieningen hebben gemaakt in het kader van de civiele noodtoestand van COVID-19.

Crisismanagement voor woonzorgcentra

Woonzorgcentra die in een precaire situatie zitten wegens een uitbraak van COVID-19 kunnen een subsidie krijgen om een crisismanager aan te stellen die de voorziening bijstaat bij het beheer.