Erkenningsvoorwaarden mammografische eenheden

Voorwaarden om erkend te kunnen worden

 • meewerken aan een kwaliteitsvolle uitvoering van het bevolkingsonderzoek, conform de richtlijnen en procedures in het draaiboek;
 • voldoen aan algemene erkenningsnormen, zoals:
  • aanduiden van een eindverantwoordelijke die aanspreekpunt is voor de Vlaamse overheid, CvKO en de andere actoren binnen het bevolkingsonderzoek;
  • een lijst bezorgen met de namen en de RIZIV-nummers van de radiologen die screeningsmammografieën uitvoeren (zie bijlagen formulier erkenningsaanvraag);
  • aantonen dat de radiologen minstens zeven uur vorming hebben gevolgd over digitale mammografie en dat ze met vrucht een leestest hebben afgelegd van digitale mammografieën van honderd vrouwen;
  • toepassen van de derdebetalersregeling en de bepalingen volgen van de RIZIV-nomenclatuur die betrekking hebben op screeningsmammografieën;
  • bij onvoldoende fysisch-technische of medisch-radiologische kwaliteit, vastgesteld door de tweede of derde lezer, verbinden de radiologen er zich toe om een nieuwe screeningsmammografie uit te voeren. Die screeningsmammografie mag niet aan de vrouw en ook niet aan de ziekteverzekering aangerekend worden;
 • beschikken over een of meer radiografische toestellen die specifiek gebouwd zijn voor mammografie en die voldoen aan de Europese aanbevelingen. De digitale toestellen moeten daarenboven een typetoelating hebben;
 • voldoen aan fysisch-technische normen (zie bijlagen formulier erkenningsaanvraag);
 • voldoen aan medisch-radiologische normen (zie bijlagen formulier erkenningsaanvraag);
 • een samenwerkingsovereenkomst met het CvKO kunnen voorleggen (zie bijlagen formulier erkenningsaanvraag);
 • een samenwerkingsovereenkomst met een controleorganisatie kunnen voorleggen. 

Voorwaarden om erkend te blijven

 • blijven meewerken aan een kwaliteitsvolle uitvoering van het bevolkingsonderzoek, conform de richtlijnen en procedures in het draaiboek;
 • de radiologen voeren minstens volgende opdrachten uit:

  • een respectvolle en klantgerichte dienstverlening bieden;

  • de vrouwen aanmoedigen om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek en dat te blijven doen;

  • de deelnemers informeren over het verloop van en de risico’s verbonden aan het bevolkingsonderzoek en hierbij het toestemmingsformulier laten ondertekenen;

  • de screeningsmammografieën uitvoeren en beoordelen;

  • de screeningsmammografieën, de beoordeling ervan en eventueel andere gegevens over het dossier doorgeven aan het CvKO;

  • meewerken aan het toezicht op en de evaluatie van de mammografische eenheid door het CvKO, de controleorganisatie, Zorg en Gezondheid, Zorginspectie en andere instanties die daartoe gemachtigd zijn;

  • binnen twee jaar nadat ze op de lijst staan, en daarna minstens eenmaal om de drie jaar, deelnemen aan een intercollegiale toetsing die minstens jaarlijks wordt georganiseerd door het CvKO.

 • alle eventuele wijzigingen in de lijst (zie bijlagen formulier erkenningsaanvraag) per e-mail bezorgen op preventievegezondheidszorg@zorg-en-gezondheid.be, zoals:

  • naam, contact- of adresgegevens mammografische eenheid;

  • nieuwe eindverantwoordelijke;

  • toevoegen of verwijderen van radiologen;

  • e-mailadressen of telefoonnummers.

 • blijven voldoen aan de algemene erkenningsnormen, zoals:

  • toepassen van de derdebetalersregeling en de bepalingen volgen van de RIZIV-nomenclatuur die betrekking hebben op screeningsmammografieën;

  • bij onvoldoende fysisch-technische of medisch-radiologische kwaliteit, vastgesteld door de tweede of derde lezer, verbinden de radiologen er zich toe om een nieuwe screeningsmammografie uit te voeren. Die screeningsmammografie mag niet aan de vrouw en ook niet aan de ziekteverzekering aangerekend worden.

 • gebruiken van een of meer radiografische toestellen die specifiek gebouwd zijn voor mammografie en die voldoen aan de Europese aanbevelingen. De digitale toestellen moeten daarenboven een typetoelating hebben. Als een ander toestel in gebruik wordt genomen, moet de mammografische eenheid:

  • een acceptatietest laten uitvoeren door de controleorganisatie (zie bijlagen formulier erkenningsaanvraag);

  • een beoordeling van digitale mammografieën laten plaatsvinden door twee radiologen, aangeduid door het CvKO (zie bijlagen formulier erkenningsaanvraag) ;

  • het agentschap het attest en de beoordeling bezorgen, samen met de naam van het toestel voor beeldverwerving en –verwerking en deze voor beeldweergave.

 • blijven voldoen aan fysisch-technische normen, door het uitvoeren van dagelijkse, halfjaarlijkse en jaarlijkse testen (zie punt 2.2 tot 2.4 in bijlage 2 van het BVR van 16 maar 2012):

  • de resultaten van de dagelijkse testen worden aan de controleorganisatie bezorgd. De resultaten van de halfjaarlijkse en jaarlijkse testen worden door de controleorganisatie bezorgd aan de mammografische eenheid en het CvKO;

  • bij vaststelling van een fysisch-technisch kwaliteitsprobleem wordt de procedure gevolgd, vermeld in bijlage 4, punt 1 van het besluit.

 • blijven voldoen aan medisch-radiologische normen:

  Technische heroproepproportie

  = het percentage vrouwen dat om technische redenen terug opgeroepen wordt om de screeningsmammografie te herhalen
  wenselijk: ≤1%, aanvaardbaar: ≤3%

  Radiografische goede kwaliteitsproportie

  = het percentage vrouwen met een voor tweede lezing aangeboden screeningsmammografie van goede radiografische kwaliteit.
  ‘goed’ in minstens 85% van de mammografieën

  Oproep voor opvolgingproportie

  = percentage van de gescreende vrouwen dat door de radioloog van de ME zou opgeroepen wordt voor een opvolgingsonderzoek als er geen tweede of derde lezing zou gebeuren.

  eerste ronde: wenselijk: <5%, aanvaardbaar: <7%

  vervolgronde: wenselijk: <3, aanvaardbaar: <5%
  Aanlevertijd dossier ME aan het CvKO 90% ≤7 kalenderdagen
  Aanwezigheid vroegere screeningsmammografieën bij vervolgscreening in dezelfde ME wenselijk: 97%, aanvaardbaar: 90%

   

  • wekelijks bezorgt het CvKO een weekrapport per mammografische eenheid aan de eindverantwoordelijke van de ME. Drie maal per jaar bezorgt het CvKO een evaluatierapport per mammografische eenheid:

   • eind februari over de periode september tot december van het vorig kalenderjaar;

   • eind juni over de periode januari tot april;

   • eind oktober over de periode mei tot augustus. 

  • jaarlijks bezorgt het CvKO een evaluatierapport per radioloog. Men kan voor uitleg en advies altijd contact opnemen met het CvKO;

  • bij vaststelling van een medisch-radiologisch kwaliteitsprobleem wordt de procedure gevolgd, vermeld in bijlage 4, punt 2 van het besluit;

 • een samenwerkingsovereenkomst met het CvKO hebben (zie bijlagen formulier erkenningsaanvraag);

 • een samenwerkingsovereenkomst met een controleorganisatie hebben (zie bijlagen formulier erkenningsaanvraag).

Vorming digitale screening voor radiologen

Om een kwaliteitsvolle lezing te garanderen moet elke radioloog, die wenst deel te nemen aan de digitale screeningsmammografie, aantonen dat ze minstens 7 uur vorming (4 uur theorie en 3 uur praktische training) hebben gevolgd over digitalemammografie. Hieronder vindt u een overzicht van alle vormingsmomenten die in aanmerking komen.

De vorming wordt afgesloten met een leestest. De leestest omvat de beoordeling van mammografieën van 100 vrouwen. Deze selectie wordt door het centrum voor borstkankeropsporing samengesteld. Het screeningsresultaat van die mammografieën wordt al bepaald voor de aanvang van de leestest. De leestest wordt uitgevoerd door alle deelnemers op een of meer types van digitale toestellen met een typetoelating, die opgesteld worden in het kader van de praktische training. Tijdens de leestest komt tot uiting of de kennis, opgedaan tijdens de vier uur theorie en drie uur praktijk, voldoende groot is om digitale mammografieën te lezen in de mammografische eenheid. Die wordt onder meer afgelegd op een toestel dat in de eigen mammografische eenheid wordt of zal worden gebruikt. Zo zullen op de plaats van de leestest alle toestellen met een typetoelating opgesteld staan. Elke radioloog neemt de leestest door op elk opgesteld toestel. De organisator van de leestest beoordeelt de resultaten van de leestest en bezorgt elke deelnemende radioloog een attest bij voldoening.

Datum Plaats Onderwerp Omvang
7 februari 2012 Leuven Vergadering screeningsradiologen Vlaams-Brabant 1u praktijk
2-3 juni 2012 Oostduinkerke 5de Senologisch Symposium 4u theorie en 4u praktijk
7-9 juni 2012 Deauville Le sein aux frontières de nos connaissancesExterne link (nieuw venster) 4u theorie en 4u praktijk
1-3 juli 2012 Yorkshire Symposium MammograficumExterne link (nieuw venster) 4u theorie
17-21 september 2012 Nijmegen International Course on Digital Breast Cancer Screening for RadiologistsExterne link (nieuw venster) 4u theorie en 4u praktijk
12 oktober 2012 Antwerpen Borstkanker infovoormiddagExterne link (nieuw venster) 1u theorie
12-13 oktober 2012 Barcelona EUSOBI - congresExterne link (nieuw venster) 4u theorie
19-20 oktober 2012 Brussel Belgian Breast MeetingExterne link (nieuw venster) 1u theorie
19-23 oktober 2012 Parijs Journées Françaises de RadiologieExterne link (nieuw venster) 4u theorie
14-15 december 2012 München Senologie Update & Future: the OverviewExterne link (nieuw venster) 4u theorie
20 maart 2013 Gent Sectievergadering senologie KBVR 2u theorie en 2u praktijk
3-7 juni 2013 Nijmegen International Course on Digital Breast Cancer Screening for RadiologistsExterne link (nieuw venster) 4u theorie en 4u praktijk
5 oktober 2013 Vilvoorde "Breast Screening: shared controversies"Externe link (nieuw venster) 3u theorie
11-12 oktober 2013 Rome EUSOBI Annual Scientific Meeting 2013 Externe link (nieuw venster) 4u theorie en 2u praktijk
13-15 november 2013 Montpellier 35ième journées de la Soc. Franç. De SénologieExterne link (nieuw venster) 4u theorie en 1u praktijk
22-23 november 2013 Oostende Update in Breast ImagingExterne link (nieuw venster) 4u theorie en 1 of 2u praktijk (volgens attest)
6 december 2013 Antwerpen UZA: avondsessie digitale mammografie en intercollegiale toetsing 2u30 praktijk
27 februari 2014 Leuven Interuniversitair symposium Mammografie 1u theorie en 1u praktijk
29 maart 2014 Davos Breast Imaging Satellite Course '¨Pearl'Externe link (nieuw venster) 2u theorie en 2u praktijk
2-6 juni 2014 Nijmegen (NL) Digital Breast Cancer Screening for Radiologists 4u theorie en 4u praktijk
4-7 mei 2014 Madrid "The Breast Course"Externe link (nieuw venster) ntb
10-11 mei 2014 Oostduinkerke 6de senologische Symposium 4u theorie en 1u praktijk
13 mei 2013  Ede (NL) MammodagExterne link (nieuw venster) 3u theorie
22-24 mei 2014 Brussel SIFEM 13u theorie en 2u praktijk
13 juni 2014 Reims 3ième colloque francophone sur les cancers du sein in situ 1u theorie
30 juni - 1 juli 2014 Bournemouth (UK) ‘The 17th Symposium Mammographicum’ 4u theorie
26-27 sept. 2014 Amsterdam Annual Scientific Meeting 2014 (EUSOBI) 4u theorie
14-16 sept. 2014 Abu Dhabi - UAE The Breast Days 2014 4u theorie en 4u praktijk
18-19 sept. 2014 Parijs XVII journéees de sénologie interactive 4u theorie en 4u praktijk
17-20 okt. 2014 Parijs Journées Françaises de Radiologie 4u theorie en 4u praktijk
21-22 nov. 2014 Hasselt Prevention of Breast CancerExterne link (nieuw venster) 4u theorie
11-12 dec. 2014 Parijs Dépistage du cancer du sein: polémiques et perspectives 4u theorie en 4u praktijk
4-6 feb. 2015 Antwerpen 5th international congress of breast disease centers

8u theorie

 Wenst u een vorming te volgen, neem dan contact op met Prof. dr. Andre Van Steen van UZ Leuven via andre.vansteen@uz.kuleuven.ac.be.