Een zorgstrategisch plan indienen voor een algemeen ziekenhuis

Zorgstrategische planning

Algemene informatie over zorgstrategische planning vindt u via deze link.

Hieronder beschrijven we de procedures voor het opstellen, indienen en beoordelen van een regionaal, thematisch en individueel zorgstrategisch plan.

Regionaal en thematisch zorgstrategisch plan

Het individueel zorgstrategisch plan

Een regionaal zorgstrategisch plan opstellen en indienen

Een regionaal zorgstrategisch plan opstellen

In het regionale zorgstrategische plan beschrijft u de rol van het ziekenhuisnetwerk in het toekomstige zorgaanbod van uw regio. Baseer de opmaak van uw zorgstrategische plan op dit sjabloon.

Het zorgstrategische plan beschrijft op basis van data en indicatoren de volgende aspecten:

1. De populatie en de zorgbehoefte van de populatie, ingeschat op basis van:

 • de toegankelijkheid en de kwaliteit van de gezondheidszorg
 • het gezondheidsgedrag
 • de demografische en sociaal-economische factoren
 • de topografie en urbanistische ontwikkeling
 • de morbiditeit
 • de mortaliteit

2. De toekomstige zorgbehoefte die gebaseerd is op onder meer gezondheidsindicatoren die een maat zijn voor de gezondheid van een populatie.                                                                                       

3. De huidige situatie op het gebied van zorgaanbod, geografische spreiding en samenwerkingsverbanden.

4. Het gewenste zorgaanbod, afgestemd op de toekomstige zorgbehoeften van de bevolking en op de rol die de ziekenhuizen binnen het zorggebied daarin vervullen.

5. De kwaliteitsbewaking en de kwaliteitswinst op populatieniveau en op patiëntniveau.

6. Verantwoording van het voorgestelde zorgaanbod op basis van een sterkte-zwakteanalyse die minstens de volgende elementen identificeert:

 • de voordelen van samenwerking op het vlak van kwaliteit en financiën, inclusief de allocatie van middelen
 • de aandachtspunten en assumpties waaraan voldaan moet zijn opdat die voordelen gerealiseerd zouden kunnen worden
 • de externe factoren die de samenwerking kunnen bevorderen dan wel belemmeren

7. De huidige artsen- en personeelscapaciteit en competenties, alsook de planning voor de capaciteits- en competentieontwikkeling met het oog op het voorgestelde zorgstrategische plan.

8. De organisatiestructuur die op duurzame wijze zal instaan voor de ontwikkeling en uitvoering van het zorgstrategische plan.

Een regionaal zorgstrategisch plan indienen

Het ziekenhuisnetwerk dient de volgende documenten in bij het Zorg en Gezondheid om de goedkeuring van het regionale zorgstrategische plan te verkrijgen:

 1. een aanvraag tot goedkeuring van het regionale zorgstrategische plan
 2. het regionale zorgstrategische plan
 3. van elk ziekenhuis van het ziekenhuisnetwerk: het bewijs van goedkeuring van de aanvraag van het regionale zorgstrategische plan
 4. de bewijzen van afstemming met de relevante actoren over preventie, eerste lijn, revalidatie, palliatie en geestelijke gezondheid van het zorggebied in kwestie

Stuur 1 exemplaar van deze documenten aangetekend naar:

Zorg en Gezondheid
Afdeling Eerste lijn en Gespecialiseerde zorg
Koning Albert II-laan 35, bus 33
1030 Brussel

Stuur ook een elektronisch exemplaar naar: algemeneziekenhuizen@vlaanderen.be

Een thematisch zorgstrategisch plan opstellen in indienen

Een thematisch zorgstrategisch plan opstellen

De Vlaamse Regering kan de zorgopdrachten bepalen waarvoor een thematisch zorgstrategisch plan moet worden uitgewerkt. Er zijn op dit ogenblik nog geen zorgopdrachten bepaald waarvoor een thematisch zorgstrategisch plan kan worden uitgewerkt.

Het thematische zorgstrategische plan beschrijft ten minste de aspecten zoals omschreven bij 'Een regionaal zorgstrategisch plan opstellen' en:

 1. de samenwerking met een of meer ziekenhuizen binnen of buiten het ziekenhuisnetwerk voor een supraregionale zorgopdracht die een ziekenhuis uit het ziekenhuisnetwerk aanbiedt
 2. de samenwerking met een of meer ziekenhuizen buiten het ziekenhuisnetwerk voor een supraregionale zorgopdracht die een ziekenhuis uit het ziekenhuisnetwerk niet aanbiedt

Een thematisch zorgstrategisch plan indienen

Het samenwerkingsverband dient de volgende documenten in bij Zorg en Gezondheid om de goedkeuring van het thematische zorgstrategische plan te verkrijgen:

 1. een aanvraag tot goedkeuring van het thematische zorgstrategische plan
 2. het thematische zorgstrategische plan
 3. de goedkeuring van de aanvraag van het thematische zorgstrategische plan door elk deelnemend ziekenhuis
 4. de bewijzen van afstemming met de relevante actoren over de zorgopdracht

Stuur 1 exemplaar van deze documenten aangetekend naar:

Zorg en Gezondheid
Afdeling Eerste lijn en Gespecialiseerde zorg
Koning Albert II-laan 35, bus 33
1030 Brussel

Stuur ook een elektronisch exemplaar naar: algemeneziekenhuizen@vlaanderen.be

Regionaal of thematisch zorgstrategisch plan: behandeling van de aanvraag

Op dit ogenblik herziet Zorg en Gezondheid de procedure rond de behandeling van de aanvraag. De onderstaande procedure zal aangepast worden op basis van het toekomstige BVR over de procedure tot goedkeuring van zorgstrategische plannen.

 • Zorg en Gezondheid bevestigt binnen 15 dagen of uw zorgstrategische plan ontvankelijk is.
 • Zorg en Gezondheid kan bijkomende inlichtingen en stukken opvragen, indien dit nodig is voor de beoordeling van het zorgstrategische plan.
 • Binnen 4 maanden na het ontvankelijk verklaren ontvangt u een evaluatienota.
  • Voor het regionale zorgstrategische plan zal de evaluatie gebeuren op basis van het evaluatiekader.
  • Voor het thematische zorgstrategische plan zal de evaluatie gebeuren op basis van een afwegingskader dat opgesteld werd door een begeleidingscomité bestaande uit experten en stakeholders.
 • Zodra u de evaluatienota ontvangt, hebt u 40 kalenderdagen om daarop te reageren. U kunt:
  • een reactienota indienen
  • een grondige aanpassing van uw zorgstrategische plan doorvoeren
 • Ten laatste 15 dagen na de gestelde termijn bezorgt Zorg en Gezondheid uw dossier aan de Commissie Zorgstrategie. De Commissie hoort de indiener van het zorgstrategische plan en Zorg en Gezondheid. Zij adviseert de minister over het ingediende zorgstrategische plan.
 • Binnen 15 dagen na het advies van de Commissie Zorgstrategie bezorgt Zorg en Gezondheid uw dossier aan de minister. Die neemt binnen 30 dagen na ontvangst een beslissing tot gehele of gedeeltelijke goedkeuring of afkeuring.
  • Bij goedkeuring ontvangt u de beslissing per mail.
  • Bij een afkeuring of gedeeltelijke goedkeuring ontvangt u de beslissing per aangetekend schrijven.
 • Er is geen beroep mogelijk tegen een afgekeurd regionaal of thematisch zorgstrategisch plan.

Om een bouwdossier in te dienen moet men beschikken over een goedgekeurd individueel zorgstrategisch plan.

Een individueel zorgstrategisch plan opstellen en indienen

Een individueel zorgstrategisch plan opstellen

Het individuele zorgstrategische plan is een zorgstrategisch plan opgesteld door een individueel ziekenhuis en gebaseerd op een goedgekeurd regionaal zorgstrategisch plan en afgestemd met eventuele thematische zorgstrategische plannen.

Een ziekenhuis moet beschikken over een goedgekeurd individueel zorgstrategisch plan om een bouwdossier in te kunnen dienen. Indien u een bouwdossier wenst in te dienen, dan kunt u overgaan tot de technisch-financiële fase van uw aanvraag tot subsidies voor een infrastructuurproject. Dat doet u bij het VIPA.

Het individuele zorgstrategische plan beschrijft ten minste de aspecten zoals omschreven bij 'Een regionaal zorgstrategisch plan opstellen' en:

 1. de huidige situatie op het vlak van infrastructuur
 2. een beschrijving van alle investeringen die het ziekenhuis wil doen, met een omschrijving van de verschillende projecten die nodig zijn om die toekomstvisie te realiseren
 3. de argumenten die de wenselijkheid en haalbaarheid van die toekomstvisie en de infrastructuurwerken aantonen en die alternatieven in de eigen of een andere voorziening van het ziekenhuisnetwerk tegen elkaar afwegen.

Voor het zorgaanbod dat niet gedekt is door het regionale of thematische zorgstrategische plan, bestaat het individuele zorgstrategische plan van het ziekenhuis uit de aspecten zoals omschreven bij 'Een regionaal zorgstrategisch plan opstellen' en:

 1. de huidige situatie op het gebied van zorgaanbod, geografische spreiding en samenwerkingsverbanden voor dat zorgaanbod
 2. de toekomstvisie van het ziekenhuis voor dat zorgaanbod
 3. een beschrijving van alle investeringen die het wil doen voor dat zorgaanbod, met een omschrijving van de verschillende projecten die nodig zijn om die toekomstvisie te realiseren
 4. de argumenten die de wenselijkheid en haalbaarheid van die toekomstvisie en de infrastructuurwerken aantonen en die alternatieven in de eigen of een andere voorziening op Vlaams niveau voor dat zorgaanbod tegen elkaar afwegen

Een individueel zorgstrategisch plan indienen

Het ziekenhuis dient de volgende documenten in bij Zorg en Gezondheid om de goedkeuring van het individuele zorgstrategische plan te verkrijgen:

 1. een aanvraag tot goedkeuring van het individueel zorgstrategische plan
 2. het individueel zorgstrategische plan
 3. een advies van elk ziekenhuis van het ziekenhuisnetwerk

Stuur 1 exemplaar van deze documenten aangetekend naar:

Zorg en Gezondheid
Afdeling Eerste lijn en Gespecialiseerde zorg
Koning Albert II-laan 35, bus 33
1030 Brussel

Stuur ook een elektronisch exemplaar naar: algemeneziekenhuizen@vlaanderen.be

Individueel zorgstrategisch plan: behandeling van de aanvraag

Op dit ogenblik herziet Zorg en Gezondheid de procedure rond de behandeling van de aanvraag. De onderstaande procedure zal aangepast worden op basis van het toekomstige BVR over de procedure tot goedkeuring van zorgstrategische plannen.

 • Zorg en Gezondheid bevestigt binnen 15 dagen of uw zorgstrategische plan ontvankelijk is.
 • Zorg en Gezondheid kan bijkomende inlichtingen en stukken opvragen, indien dit nodig is voor de beoordeling van het zorgstrategische plan.
 • Binnen 4 maanden na het ontvankelijk verklaren ontvangt u ofwel een goedkeuring van het individuele zorgstrategisch plan, ofwel een voornemen tot weigering van goedkeuring van het individuele zorgstrategische plan. Een voornemen tot weigering van goedkeuring wordt via aangetekende brief verstuurd en vermeldt de mogelijkheid en modaliteiten om een bezwaarschrift in te dienen.

Tegen een voornemen tot weigering van goedkeuring is bezwaar mogelijk.

 • Het ziekenhuis kan binnen 30 dagen na ontvangst van het voornemen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen, met een aangetekende brief gericht aan de leidende ambtenaar van Zorg en Gezondheid. De aanvrager kan daarin vragen gehoord te worden door de Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat-)pleegzorgers.
 • Indien tegen het voornemen tot weigering geen bezwaarschift is ingediend, binnen de voorziene termijn, wordt binnen een maand na het verstrijken van deze termijn, de gemotiveerde beslissing van de leidende ambtenaar via aangetekende brief aan de aanvrager bezorgd.