Een (voorlopige) erkenning voor een algemeen ziekenhuis aanvragen

Als u een erkenning als algemeen ziekenhuis of ziekenhuisdienst aanvraagt, wordt u eerst voorlopig erkend. Een voorlopige erkenning is 6 maanden geldig en kan verlengd worden. Wanneer uw voorlopige erkenning afloopt, voert Zorginspectie een audit uit. Op basis daarvan kent Zorg en Gezondheid vervolgens de erkenning toe. De erkenning geldt voor onbepaalde duur, tenzij anders vermeld.

Een algemeen ziekenhuis wordt erkend in zijn geheel en voor het aantal bedden dat het heeft per dienst, bv. het aantal bedden materniteit, het aantal bedden intensieve zorg etc. Het ziekenhuis moet daarvoor voldoen aan de erkenningsnormen.

Een aanvraag indienen

Stuur uw aanvraag per mail naar de dossierbehandelaar van uw ziekenhuis of naar algemeneziekenhuizen@zorg-en-gezondheid.be. Uw dossier moet de volgende documenten bevatten om ontvankelijk te zijn:

 1. de planningsvergunning.
 2. een nota met de naam van de verantwoordelijke ziekenhuisbeheerder, die belast is met het dagelijkse beheer, en van de arts die verantwoordelijk is voor de medische organisatie van de dienst. De betrokkenen moeten dat document ondertekenen.
 3. de lijst van de artsen en van het verplegende en paramedische personeel met naam, kwalificatie, het nummer van het visum van hun diploma en hun arbeidsduur per week. Uit die lijst moet blijken dat het ziekenhuis of de ziekenhuisdienst aan de gestelde normen beantwoordt.
 4. een plan van de interne verbindingswegen van de instelling, de bestemming van de ruimten en het aantal bedden in de kamers voor de ziekenhuisverpleging.
 5. een beschrijving van hoe de normen voor de technische uitrusting worden nageleefd.
 6. een afschrift van de overeenkomst tussen het ziekenhuis waarvoor de erkenning wordt gevraagd en de instellingen waarmee een functionele binding tot stand moet worden gebracht. Dat hoeft uiteraard alleen als zo’n overeenkomst nodig is volgens de erkenningsnormen.
 7. een ondertekend en gedateerd attest van de burgemeester van de gemeente waarin uw ziekenhuis zich bevindt. Dat attest moet aangeven dat het ziekenhuis voldoet aan de normen voor brandveiligheid. Voor zo’n attest moet de brandweer eerst een verslag over de brandveiligheid opstellen. Het attest en het verslag mogen niet ouder zijn dan 1 jaar.

De behandeling van uw aanvraag

Voorlopige erkenning

 1. U krijgt een ontvangstbevestiging wanneer u uw dossier indient.
 2. Zorg en Gezondheid onderzoekt uw vraag binnen 4 maanden na ontvangst van uw dossier.
 3. U ontvangt per aangetekende brief een beslissing tot toekenning van de voorlopige erkenning of een voornemen tot weigering van de voorlopige erkenning.
  • Krijgt u een voorlopige erkenning, dan blijft die 6 maanden geldig. Tijdens de periode van de voorlopige erkenning of de verlenging daarvan, onderzoeken wij samen met Zorginspectie of het ziekenhuis of de ziekenhuisdienst de erkenningsnormen naleeft.
  • Krijgt u geen voorlopige erkenning, dan kunt u een bezwaar indienen tegen het voornemen tot weigering van de voorlopige erkenning. Als u geen bezwaar indient tegen het voornemen wordt dit van rechtswege gezien als een weigeringsbeslissing.

Erkenning

 1. Gedurende de periode waarvoor de voorlopige erkenning is gegeven, onderzoekt Zorg en Gezondheid of bij de exploitatie van het ziekenhuis of de ziekenhuisdienst de erkenningsnormen en -vereisten worden nageleefd.
 2. Zorg en Gezondheid kan aanvullende documenten of inlichtingen opvragen, een nader onderzoek doen instellen door Zorginspectie of een termijn bepalen om u de gelegenheid te geven te voldoen aan de gestelde vereisten en normen.
 3. Een paar weken nadat wij het inspectieverslag ontvangen hebben, sturen we u de bevindingen van het onderzoek met een voornemen tot erkenning of een voornemen tot weigering van erkenning.
 4. U heeft 15 dagen de tijd om schriftelijke opmerkingen te formuleren. Verstuur uw schriftelijke opmerkingen per mail aan de dossierbehandelaar van uw ziekenhuis. U krijgt hier een ontvangstbevestiging van.
 5. Een paar weken later sturen we u de bevindingen van ons onderzoek op basis van de schriftelijke opmerkingen met een ‘voornemen tot erkenning’ of een ‘voornemen tot weigering van erkenning’.
 6. U ontvangt per aangetekende brief een beslissing tot toekenning van de erkenning of een voornemen tot weigering van de erkenning.

Meer info

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 tot vaststelling van de procedures voor de gezondheidszorgvoorzieningen