Een subsidie voor een centraal oproepnummer voor een huisartsenkring aanvragen

Een huisartsenkring die voor de volledige huisartsenzone een centraal oproepnummer operationeel maakt, kan daarvoor een subsidie krijgen. Die subsidie bedraagt € 0,1868 per inwoner in de huisartsenzone.

Een centraal oproepnummer is een bemande telefooncentrale die de oproepen tijdens de wachtdienst centraliseert en behandelt volgens vastgelegde afspraken. De patiënt wordt doorverwezen naar de meest geschikte zorgverlener volgens overeengekomen procedures en er wordt een interne registratie opgezet om kwaliteitsopvolging te waarborgen.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een subsidie als u voldoet aan de volgende criteria:

  • De wachtzone is volledig gedekt door het centraal oproepnummer.
  • De oproepen van de patiënten tijdens de wachtdienst worden via het centraal oproepnummer gecentraliseerd.
  • De telefooncentrale is bemand.
  • De oproepen van de patiënten worden doorverwezen naar de meest adequate participerende zorgverstrekker, volgens vooraf overeengekomen procedures.
  • Er wordt een interne registratie van de oproepen van de patiënten bijgehouden.
  • Er wordt op contractuele basis een wederzijdse samenwerking opgezet met andere beroepsdisciplines van de eerste lijn.

Een aanvraag indienen

Stuur uiterlijk op 15 april het formulier voor de aanvraag van een subsidie voor een centraal oproepnummer van een huisartsenkring naar eerstelijn@vlaanderen.be.

De behandeling van uw aanvraag

  • Als uw aanvraag voldoet aan de criteria vermeld in het koninklijk besluit van 4 juni 2003 tot vaststelling van de voorwaarden overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent in de werking van de huisartsenkringen, dan wordt uw aanvraag aanvaard en volgt de betaling.
  • Wordt uw aanvraag geweigerd, dan ontvangt u een brief waarin die weigering gemotiveerd wordt.