Een financieel verslag indienen als partnerorganisatie of organisatie met terreinwerking

Een erkende partnerorganisatie of een organisatie met terreinwerking moet ieder jaar een financieel verslag indienen van het vorige werkingsjaar om in aanmerking te blijven komen voor subsidies.

Het financieel verslag bevat:

 • de staat van ontvangsten en uitgaven, gegroepeerd per kosten- en inkomstensoort, als een enkelvoudige boekhouding of kasboekhouding wordt gevoerd, of de resultatenrekening als een dubbele boekhouding wordt gevoerd, met inbegrip van de oorsprong, de omvang en de besteding van de eventuele middelen die verkregen worden buiten de beheersovereenkomst en die verband kunnen hebben met de beheersovereenkomst;
 • per medewerker de naam, de functie, de gemiddelde tewerkstellingstijd over heel het werkingsjaar en het bruto jaarloon;
 • een genummerde lijst van de kosten en opbrengsten, met een verwijzing naar de begunstigde, het bedrag en een omschrijving, gerangschikt per kosten- of opbrengstensoort. De begunstigde houdt de originele bewijsstukken bij;
 • indien van toepassing, een afschrijvingstabel met de lopende en de nieuwe afschrijvingen;
 • een toelichting bij de evolutie van de inkomsten en uitgaven en over de besteding van de reserve;
 • een rapportage over inkomsten en uitgaven met betrekking tot de resultaatgebieden, acties of groepering van acties waarover volgens het jaarplan afzonderlijk gerapporteerd moet worden in het financiële verslag;
 • voor vzw’s: de balans van activa en passiva.

Gebruik het formulier voor het indienen van een resultatenrekening voor de staat van ontvangsten en uitgaven.

Hoe indienen?

Stuur het financieel verslag vóór 31 maart naar preventievegezondheidszorg@zorg-en-gezondheid.be.

Hoe gaat het verder?

 • Zorg en Gezondheid maakt op basis het jaarverslag en het financieel verslag jaarlijks een verslag op van de voortgang van de beheersovereenkomst: de jaarafrekening;
 • Zorg en gezondheid bepaalt in de jaarafrekening ook de reserveopbouw;
 • u ontvangt een kopie van deze jaarafrekening;
 • nadat de jaarafrekening werd verstuurd, wordt in voorkomend geval het saldo uitbetaald of een deel van de subsidie teruggevorderd.