Een erkenning aanvragen voor een dienst voor thuisverpleging

Om een erkenning aan te vragen, stuurt u ons een aanvraagformulier met de nodige bijlagen. Doe dat met een aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs.

Hoe aanvragen?

Een erkenning aanvragen doet u met dit aanvraagformulier. Dat formulier bevat volgende gegevens:

 • de identiteitsgegevens van de initiatiefnemer en van de dienst voor thuisverpleging;
 • de omschrijving van het werkgebied of de regio van de dienst voor thuisverpleging;
 • een toelichting waarom de aanvrager een dienst voor thuisverpleging wenst uit te baten;
 • de naam en de kwalificatie van de directeur of de coördinator van de dienst voor thuisverpleging;
 • een lijst met de namen van al de medewerkers, met hun wekelijkse arbeidsduur en kwalificatie, geordend per functie. Duid ook aan welke medewerkers langdurig afwezig zijn;
 • een omschrijving hoe de dienst voor thuisverpleging aan de erkenningsvoorwaarden voldoet op het ogenblik van de aanvraag;
 • een beknopt en realistisch stappenplan, waaruit blijkt hoe, in welke fasen en met welke middelen de dienst voor thuisverpleging binnen een termijn van maximaal 1 jaar vanaf de datum van de erkenningsbeslissing aan alle erkenningsvoorwaarden zal voldoen;
 • een verbintenis om binnen die termijn aan alle erkenningsvoorwaarden te voldoen.

Bijlagen

Bij die erkenningsaanvraag voegt u de volgende bijlagen:

 • de rechtsgeldige beslissing om de erkenning aan te vragen en een dienst voor thuisverpleging uit te baten;
 • de statuten van de initiatiefnemer en eventuele wijzigingen ervan (dat is niet van toepassing voor openbare besturen);
 • de samenwerkingsovereenkomsten met relevante welzijns- en gezondheidsvoorzieningen uit de regio.

De behandeling van uw aanvraag

1. Ontvankelijkheid

Nadat wij uw aanvraag ontvangen hebben, gaan wij na of uw aanvraag ontvankelijk is. Een aanvraag is alleen ontvankelijk als zij al de hierboven vermelde gegevens en bijlagen bevat.

 • Is uw aanvraag niet ontvankelijk, dan zullen wij u dat melden binnen 30 dagen na ontvangst van uw erkenningsaanvraag.
 • Krijgt u binnen de 30 dagen geen bericht van ons, dan is uw aanvraag ontvankelijk.
 • Binnen die termijn van 30 dagen kunnen wij u ook om bijkomende inlichtingen vragen. U moet ons die bezorgen binnen 30 dagen nadat wij u die vraag verstuurd hebben. Zo niet, dan is uw aanvraag onontvankelijk. Wij kunnen die termijn van 30 dagen eventueel verlengen, als u daartoe een gemotiveerde aanvraag doet. Zodra wij van u de gevraagde inlichtingen ontvangen hebben, begint er opnieuw een termijn van 30 dagen te lopen waarbinnen wij u kunnen melden dat uw aanvraag onontvankelijk is. Na die termijn is uw aanvraag ontvankelijk.

2. Toekennen of weigeren van de erkenning

Is uw aanvraag ontvankelijk, dan gaat Zorg en Gezondheid na of de dienst voor thuisverpleging erkend kan worden. Daarvoor moet de dienst voldoen aan de erkenningsvoorwaarden op het ogenblik dat de erkenningsaanvraag wordt ingediend of binnen een termijn van 1 jaar vanaf de datum van de erkenningsbeslissing.

Binnen de 4 maanden nadat wij uw ontvankelijke erkenningsaanvraag gekregen hebben, sturen wij u:

 • de erkenningsbeslissing dat uw dienst erkend wordt;
 • of ons voornemen tot weigering van de erkenning. Wij leggen u dan ook uit hoe u een bezwaarschrift kunt indienen tegen dat voornemen.

Een dienst voor thuisverpleging wordt erkend voor onbepaalde duur.

Erkenningsvoorwaarden

Een dienst voor thuisverpleging kan alleen een erkenning krijgen en behouden als de dienst voldoet aan de algemene en de specifieke erkenningsvoorwaarden. De dienst moet ook voldoen aan de voorwaarden over de kwaliteit. Daarnaast moet de dienst het zelfzorgvermogen van de gebruiker evalueren en diens behoefte indiceren.

Al deze voorwaarden zijn opgenomen in de erkenningsaanvraag. U vindt ze ook terug in het Woonzorgdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten.

Er is geen programmatie voor diensten voor thuisverpleging.