Een erkenning aanvragen voor een dienst voor logistieke hulp

Een dienst voor logistieke hulp kon in het verleden erkend worden door Zorg en Gezondheid. Met de inwerkingtreding van het nieuwe woonzorgdecreet van 15 februari 2019 op 1 januari 2020, is het niet meer mogelijk om een erkenning als een dienst voor logistieke hulp aan te vragen. 

Een erkenning aanvragen

Om een erkenning aan te vragen, stuurt u ons een aanvraagformulier met de nodige bijlagen. Doe dat met een aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs.

Aanvraagformulier

Een erkenning aanvragen gebeurde aan de hand van een aanvraagformulier. Dat formulier bevatte volgende gegevens:

 • de identiteitsgegevens van de initiatiefnemer en van de dienst voor logistieke hulp;
 • de omschrijving van het werkgebied of de regio van de dienst voor logistieke hulp;
 • een toelichting waarom de aanvrager een dienst voor logistieke hulp wenst uit te baten;
 • de naam en de kwalificatie van de directeur of de coördinator van de dienst voor logistieke hulp;
 • een lijst met de namen van al de medewerkers, met hun wekelijkse arbeidsduur en kwalificatie, geordend per functie. Duid ook aan welke medewerkers langdurig afwezig zijn;
 • een omschrijving hoe de dienst voor logistieke hulp aan de erkenningsvoorwaarden voldoet op het ogenblik van de aanvraag;
 • een beknopt en realistisch stappenplan, waaruit blijkt hoe, in welke fasen en met welke middelen de dienst voor logistieke hulp binnen een termijn van maximaal 1 jaar vanaf de datum van de erkenningsbeslissing aan alle erkenningsvoorwaarden zal voldoen;
 • een verbintenis om binnen die termijn aan alle erkenningsvoorwaarden te voldoen.

Bijlagen

Bij die erkenningsaanvraag voegt u de volgende bijlagen:

 • de rechtsgeldige beslissing om de erkenning aan te vragen en een dienst voor logistieke hulp uit te baten;
 • de statuten van de initiatiefnemer en eventuele wijzigingen ervan (dat is niet van toepassing voor openbare besturen);
 • de samenwerkingsovereenkomsten met relevante welzijns- en gezondheidsvoorzieningen uit de regio.

Erkenningsvoorwaarden

Een dienst voor logistieke hulp kan alleen een erkenning krijgen en behouden als de dienst voldoet aan de algemene en de specifieke erkenningsvoorwaarden. De dienst moet ook voldoen aan de voorwaarden over de kwaliteit. Daarnaast moet de dienst het zelfzorgvermogen van de gebruiker evalueren en diens behoefte indiceren.

Al deze voorwaarden zijn opgenomen in de aanvraagformulier. U vindt ze ook terug in het Woonzorgdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten.

De behandeling van uw aanvraag

Ontvankelijkheid

Nadat wij uw aanvraag ontvangen hebben, gaat ons agentschap na of uw aanvraag ontvankelijk is. Een aanvraag is alleen ontvankelijk als zij al de hierboven vermelde gegevens en bijlagen bevat.

 • Is uw aanvraag niet ontvankelijk, dan zal ons agentschap u dat melden binnen 30 dagen na ontvangst van uw erkenningsaanvraag.
 • Krijgt u binnen de 30 dagen geen bericht van ons, dan is uw aanvraag ontvankelijk.
 • Binnen die termijn van 30 dagen kunnen wij u ook om bijkomende inlichtingen vragen. U moet ons die bezorgen binnen 30 dagen nadat ons agentschap u die vraag verstuurd heeft. Zo niet, dan is uw aanvraag onontvankelijk. Wij kunnen die termijn van 30 dagen eventueel verlengen, als u daartoe een gemotiveerde aanvraag doet. Zodra wij van u de gevraagde inlichtingen ontvangen hebben, begint er opnieuw een termijn van 30 dagen te lopen waarbinnen ons agentschap u kan melden dat uw aanvraag onontvankelijk is. Na die termijn is uw aanvraag ontvankelijk.

Toekennen of weigeren van de erkenning

Is uw aanvraag ontvankelijk, dan gaat ons agentschap na of de dienst voor logistieke hulp erkend kan worden. Daarvoor moet de dienst passen binnen de programmatie en voldoen aan de erkenningsvoorwaarden op het ogenblik dat de erkenningsaanvraag wordt ingediend of binnen een termijn van 1 jaar vanaf de datum van de erkenningsbeslissing.

Binnen de 4 maanden nadat wij uw ontvankelijke erkenningsaanvraag gekregen hebben, sturen wij u:

 • de erkenningsbeslissing dat uw dienst erkend wordt;
 • of ons voornemen tot weigering van de erkenning. Wij leggen u dan ook uit hoe u een bezwaarschrift kunt indienen tegen dat voornemen.

Een dienst voor logistieke hulp wordt erkend voor onbepaalde duur, met ingang van 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin de erkenningsaanvraag werd ingediend. Die aanvraag moet u wel indienen vóór 1 september.

Contact over diensten voor logistieke hulp