Een erkenning aanvragen voor een dagverzorgingscentrum

Voorwaarden

 • Vooraleer een erkenning aan te vragen, moet een dagverzorgingscentrum een voorafgaande vergunning hebben.
 • Om erkend te worden, moet het dagverzorgingscentrum ook voldoen aan de erkenningsvoorwaarden.

Om een bijzondere erkenning aan te vragen als centrum voor zorgafhankelijke ouderen, gelden bijkomende erkenningsvoorwaarden.

Erkenningsvoorwaarden

Dagverzorgingscentra moeten voldoen aan voorwaarden over:

 • De rechten en plichten van het centrum en de gebruikers.
 • De geleverde zorg en kwaliteit van die zorg.
 • Hoe de facturatie gebeurt.
 • Het personeel, personeelsaantallen en de omkadering.
 • Veiligheid van de infrastructuur.
 • Het gebouw waarin het centrum huist.

Deze erkenningsvoorwaarden staan in de "bijlage IX. Dagverzorgingscentra" van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 met de erkenningsvoorwaarden voor woonzorgvoorzieningen.

Interpretaties van de erkenningsvoorwaarden

Op basis van de regelgeving en de toepassing ervan in de praktijk, zijn er interpretaties van de geldende erkenningsvoorwaarden en -normen opgesteld.

Hoe aanvragen?

Stuur het aanvraagformulier naar Zorg en Gezondheid (ouderenzorg@zorg-en-gezondheid.be). Uw aanvraag moet de volgende elementen bevatten om ontvankelijk te zijn:

 • een plan dat, per bouwlaag, de verschillende lokalen aanduidt, alsook hun afmetingen en hun bestemming;
 • als de initiatiefnemer een rechtspersoon is, met uitzondering van openbare besturen: de statuten en eventuele wijzigingen ervan;
 • de rechtsgeldige beslissing om de erkenning aan te vragen en de voorziening uit te baten;
 • een nominatieve lijst van al de medewerkers, met vermelding van hun wekelijkse arbeidsduur en kwalificatie, geordend per functie, en met aanduiding van de medewerkers die langdurig afwezig zijn;
 • het bewijs dat de voorziening aan de toepasselijke brandveiligheidsreglementering voldoet;
 • een verbintenis om binnen een termijn van een jaar na de datum van de erkenningsbeslissing, te voldoen aan de bepalingen over de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen.

De behandeling van uw aanvraag

 1. Nadat wij uw aanvraag ontvangen hebben, gaat Zorg en Gezondheid na of uw aanvraag ontvankelijk is. Is uw aanvraag niet ontvankelijk, dan zullen wij u dat melden binnen 30 dagen na ontvangst van uw erkenningsaanvraag. Krijgt u binnen de 30 dagen geen bericht van ons, dan is uw aanvraag ontvankelijk.

 2. Binnen die termijn van 30 dagen kunnen wij u ook om bijkomende inlichtingen vragen. U moet ons die bezorgen binnen 30 dagen nadat wij u die vraag verstuurd hebben. Zo niet, dan is uw aanvraag onontvankelijk. Wij kunnen die termijn van 30 dagen eventueel verlengen, als u daartoe een gemotiveerde aanvraag doet. Zodra wij van u de gevraagde inlichtingen ontvangen hebben, begint er opnieuw een termijn van 30 dagen te lopen waarbinnen wij u kunnen melden dat uw aanvraag onontvankelijk is. Na die termijn is uw aanvraag ontvankelijk.

 3. Is uw aanvraag ontvankelijk, dan gaan wij na of u voldoet aan de erkenningsvoorwaarden.

 4. Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan krijgt u een voornemen tot weigering van de erkenning. U kan daartegen bezwaar indienen.

Meer info