Drinkwater

Drinkwater is niet alleen het water dat rechtstreeks aan de kraan gedronken kan worden, maar ook water dat gebruikt wordt als voedingsmiddel (bv. koffie of thee zetten, voedsel spoelen en koken etc.) of voor persoonlijke hygiëne (bv. tandenpoetsen, douchen, baden). De kwaliteit van ons drinkwater is van essentieel belang voor onze gezondheid. Het mag niet besmet zijn en mag geen verontreinigende stoffen bevatten. Door besmet drinkwater te gebruiken, kunnen immers ziekteverwekkende micro-organismen ingenomen worden. Die kunnen infecties veroorzaken, bv. van het maag-darmkanaal. Ook de chemische kwaliteit van drinkwater is belangrijk. Stoffen zoals lood kunnen op lange termijn de gezondheid schaden wanneer ze in te grote mate in het drinkwater aanwezig zijn. De bestaande Vlaamse drinkwaterwetgeving legt daarom wettelijke normen op voor stoffen die in het drinkwater kunnen voorkomen.

drinkwater op school
Leidingwater als drinkwater

De drinkwatermaatschappijen volgen de kwaliteit van het leidingwater op in het kader van de Vlaamse drinkwaterwetgeving. Zij voeren een groot aantal analyses op het water uit, zowel op plaatsen in de productie als aan kranen bij mensen thuis of in publieke gebouwen. Daaruit blijkt dat de kwaliteit van het Vlaamse kraanwater zeer goed is. Eventuele kwaliteitsproblemen die gezondheidsrisico’s kunnen inhouden, moeten de drinkwatermaatschappijen melden aan de Vlaamse Milieumaatschappij en Zorg en Gezondheid.

Lood in drinkwater

Loden leidingen, koppelstukken uit messing, loden soldeersels of galvanische corrosie in de binneninstallatie van de waterleiding kunnen zorgen voor lood in drinkwater. De wettelijke norm voor lood in drinkwater bedraagt 10 microgram per liter. Lood in drinkwater, zelfs in kleine hoeveelheden, kan immers negatieve effecten hebben op de gezondheid (bv. neurologische effecten, cardiovasculaire effecten, verminderde nierfunctie en verminderde vruchtbaarheid). Baby’s en kinderen jonger dan 6 jaar zijn het meest kwetsbaar.

Vervang loden leidingen 

Vervang loden waterleidingen door leidingen en verbindingen uit inert materiaal die geen stoffen afgeven aan het water. Vooral in oudere gebouwen is er een grotere kans dat er nog loden leidingen en/of onderdelen aanwezig zijn in de binneninstallatie. Deze folder toont hoe u loden leidingen kunt herkennen.

Putwater als drinkwater

Putwater (water dat niet afkomstig is uit het openbaar waterdistributienet met als bron ondiep of diep grondwater) is kwetsbaar voor verontreiniging: de kwaliteit van putwater is afhankelijk van de bodemgesteldheid, verontreinigingsbronnen in de omgeving en de putconstructie. Sommige verontreinigingen kunnen de gebruiker kort na consumptie ziek maken (bv. maagdarmproblemen bij besmetting met bacteriën); andere verontreinigingen kunnen op langere termijn de gezondheid beïnvloeden. Daarom geniet, indien mogelijk, leidingwater als drinkwater de voorkeur.

Controleer regelmatig de kwaliteit van putwater

Hoe vaak hangt af van het feit of dit water al dan niet aan derden geleverd wordt:

  • Eigen waterwinners (waterwinners die putwater gebruiken als drinkwater maar niet leveren aan derden) moeten bij ingebruikname en vervolgens om de 5 jaar het putwater laten controleren. Daarnaast is een jaarlijkse analyse op een beperkte set parameters aanbevolen. 
  • Private waterleveranciers (waterwinners die putwater gebruiken als drinkwater en/of dit als drinkwater leveren aan derden zonder openbaar waterleidingnet, bv. verhuurder woning of eigenaar openbaar gebouw) moeten jaarlijks een controleprogramma opmaken en over de uitvoering hiervan rapporteren bij de Vlaamse milieumaatschappij. 

Meer informatie over de kwaliteitseisen en de wettelijke verplichtingen bij het gebruik van putwater vind je op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij

Particulieren die niet kunnen aansluiten op het leidingwaternet, kunnen beroep doen op het gratis aanbod putwatercontrole. Wie wel kan aansluiten op het waterleidingnet, kan voor een putwateranalyse terecht bij een erkend laboratorium. Voor een gezondheidskundige interpretatie van de analyseresultaten kan u bij Zorg en Gezondheid terecht. U bezorgt ons dan best het analyseverslag per mail via drinkwater@vlaanderen.be 

Richtlijnen

Het water dat door de drinkwatermaatschappijen wordt aangeleverd is van zeer goede kwaliteit. Om deze goede waterkwaliteit tot aan de kraan te blijven garanderen, is een goede binneninstallatie belangrijk. 

De brochures 'veilig kraantjeswater op school' en 'veilig kraantjeswater in je gebouw' bevatten algemene richtlijnen en aandachtspunten in verband met kraanwater. 

De leidraad rond drinkwaterfonteinen geeft een aantal aanbevelingen voor verantwoordelijken én gebruikers over het onderhoud en het gebruik van drinkwaterfonteinen. Hierin wordt ook getracht om antwoorden te geven om mogelijke vragen in het kader van de corona-epidemie.