Digitalisering

In het kader van een gefaseerde integratie van de verschillende sectoren in de Vlaamse sociale bescherming, is digitalisering van de betrokken sectoren een absolute voorwaarde. Ook al vraagt deze digitale evolutie een inspanning van de sectoren, zijn we ervan overtuigd dat de digitalisering heel wat voordelen met zich meebrengt:

  • Aanvragen en goedkeuringen zullen digitaal gebeuren i.p.v. op papier wat de snelheid van beslissingen en communicatie bevordert, waardoor zorg efficiënter kan opstarten en minder mogelijke administratieve belemmeringen zal ondervinden.
  • De verzekerbaarheid van zorggebruikers wordt automatisch nagegaan waardoor problemen sneller gesignaleerd worden en – indien nodig - sneller actie kan worden ondernomen door de zorgkas en de voorziening.
  • Het facturatieproces wordt geautomatiseerd en versneld waardoor ruimte komt voor ander werk. Daarnaast krijgen de voorzieningen ook sneller hun financiering vermits het facturatieproces sneller en digitaal verloopt. Voor diegene waar nog een driemaandelijkse facturatie van toepassing is, zal er worden overgegaan naar een maandelijkse facturatie.

Consortium

De grootste uitdaging is de grote diversiteit tussen de verschillende voorzieningen. Voor een succesvolle uitrol is er nood aan professionele begeleiding en ondersteuning van de sector. De betrokken koepelorganisaties zullen gezamenlijk die taak op zich nemen en faciliterend optreden via een VSB-IT consortium, gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.

De inkanteling van alle voorzieningen naar VSB (in verschillende fasen), wordt opgevolgd door de stuurgroep van het consortium, met vertegenwoordiging van alle koepelorganisaties. Lauren Vanhouteghem (Lauren.Vanhouteghem@mobius.eu) werd aangesteld door de stuurgroep van het consortium om als IT-projectmanager dit proces te faciliteren. 

Circle-of-Trust

In het kader van de toenemende communicatie van gezondheidsgegevens van en naar een organisatie actief in het domein van gezondheid, zorg- en hulpverlening is er de noodzaak aan garanties met betrekking tot informatieveiligheid en wordt daarbij het principe van 'Circle-of-Trust (CoT)' voorzien. 

Subsidie digitaliseringstraject VSB

Op 26 november 2021 keurde de Vlaamse Regering het besluit goed om een eenmalige subsidie van 2.000.000 euro toe te kennen aan de revalidatieziekenhuizen, de revalidatievoorzieningen (met uitzondering van de RAT en de respijteenheden), de psychiatrische verzorgingstehuizen, de initiatieven van beschut wonen en de multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve zorg, voor de implementatie van het digitaliseringstraject in het kader van de integratie in de Vlaamse sociale bescherming (VSB).

De integratie in de VSB heeft tot gevolg dat aanvragen voor tegemoetkoming, facturatie en financiering niet langer via de verzekeringsinstellingen verlopen, maar via de zorgkassen.

Digitalisering is een voorwaarde voor de integratie in de VSB, en moet voorzieningen toelaten de link te leggen met de zorgkassen.

De subsidie is bedoeld voor de investeringen in de nodige software of voor de integratie van applicaties in de bestaande IT-systemen en wordt als volgt verdeeld:

  • Elke betrokken voorziening ontvangt een forfaitair bedrag van maximaal 5.586,60 euro;

  • Bijkomend ontvangt elke betrokken voorziening een bedrag van maximaal 190,85 euro per VTE (Aantal VTE per voorziening d.d. 15 oktober 2020, zoals bepaald door de betrokken koepelorganisaties en federaties)

De subsidie wordt in één keer uitbetaald aan de desbetreffende voorzieningen.

pdf bestandSubsidie digitaliseringstraject VSB.pdf (286 kB)