Decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen

Open dit decreet in de Vlaamse codex.

Dit kwaliteitsdecreet wil de kwaliteit van de hulp en de zorg in de verschillende Vlaamse gezondheids- en welzijnssectoren bevorderen door de voorzieningen ertoe aan te zetten die kwaliteit voortdurend te bewaken en te verbeteren.

Voor thuiszorg

Voor de thuiszorgvoorzieningen en de verenigingen van gebruikers en mantelzorgers is dat decreet van 17 oktober 2003 in werking getreden op 1 januari 2010. Het decreet bepaalt dat alle thuiszorgvoorzieningen en de verenigingen van gebruikers en mantelzorgers:

  • een kwaliteitsbeleid moeten voeren;  
  • een kwaliteitshandboek moeten opstellen en gebruiken;  
  • zichzelf periodiek moeten evalueren (zelfevaluatie);  
  • jaarlijks een kwaliteitsplanning moeten opstellen;  
  • jaarlijks ook een jaarverslag moeten maken, waarin ze onder meer het kwaliteitsbeleid beschrijven dat ze het voorbije jaar gevoerd hebben.

Voor ouderenzorg

Voor ouderenzorgvoorzieningen is er ook nog het ministerieel besluit van 10 december 2001 inzake kwaliteitszorg in de rusthuizen, centra voor dagverzorging, centra voor kortverblijf, serviceflats en woningcomplexen met dienstverlening.

Als bijlage bij het besluit zijn er: