COVID-19: Aanwezigheidsdagen & tijdelijke werkloosheid woonzorgcentra-centra voor kortverblijf

Aanwezigheidsdagen

Om de financiële compensatie voor de verminderde bezetting ten gevolge van COVID-19 in uw woonzorgcentrum en centrum voor kortverblijf te kunnen bepalen vragen we u tegen ten laatste 15 maart 2021 via het e-loket de aanwezigheidsdagen mee te delen voor de periode van 1 februari 2021 tot en met 28 februari 2021

U vindt in het e-loket, in het thema “subsidies”, het formulier “Aanmaken Aanwezigheidsdagen Covid-19 WZC/CVK: 01/02/2021-28/02/2021” onder het luik “nieuw dossier”:

Aanwezigheidsdagen & tijdelijke werkloosheid WZC CVK februari 2021

Welke gegevens? 

U deelt de volgende gegevens mee:

 • de som van aantal effectief aanwezige bewoners in de periode 01/02/2021 - 28/02/2021. 
 • de som van het aantal tijdelijk afwezige bewoners in de periode 01/02/2021 - 28/02/2021. 

U telt dus voor elke dag in de betreffende maand het aantal effectief aanwezige bewoners en het aantal tijdelijk afwezige bewoners in woonzorgcentrum en centrum voor kortverblijf). 

De gegevens van alle dagen in deze maand telt u voor elk van deze twee elementen afzonderlijk samen. Vervolgens dient u de gegevens in. 

Voorbeeld aantal opgenomen bewoners in de maand: 

Datum Effectief aanwezig Tijdelijk afwezig
01/02/2021 81 4
02/02/2021 82 3
... ... ...
28/02/2021 80 3
TOTAAL Som effectief aanwezigen Som tijdelijk afwezigen

 

U deelt in het formulier “Aanwezigheidsdagen Covid-19 WZC/CVK: 01/02/2021 – 28/02/2021" enkel de gegevens mee voor de periode van 1 februari 2021 tot en met 28 februari 2021.

Tijdelijke werkloosheid

In het luik “Tijdelijke werkloosheid” verklaart u op eer dat er in de maand februari 2021 geen tijdelijke werkloosheid werd toegestaan aan de medewerkers van het woonzorgcentrum, in voorkomend geval met bijbehorend centrum voor kortverblijf.
Hierop zijn volgende uitzonderingen van toepassing die wél zijn toegestaan:

a) tijdelijke werkloosheid in geval van een quarantaineattest;

b) tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de sluiting van een kinderdagverblijf, school of opvangcentrum voor gehandicapten;

c) als de voorziening om aantoonbare redenen buiten haar wil om tijdelijke werkloosheid heeft moeten toestaan, kan de voorziening aan het agentschap een uitzondering vragen vóór de vijftiende van de maand die volgt op de maand in kwestie. Het agentschap kan de uitzondering toestaan of gemotiveerd weigeren. U stelt deze vraag via financieringouderenzorg@vlaanderen.be met als onderwerp “aanvraag uitzondering tijdelijke werkloosheid wzc/cvk"

Als u aan de voorwaarde voldoet, vinkt u het aanvinkvakje "Ja, er was geen tijdelijke werkloosheid, behoudens de vermelde uitzonderingen" aan. Daarmee verklaart u op erewoord dat er geen tijdelijke werkloosheid werd toegestaan in de maand februari, met uitzondering van tijdelijke werkloosheid om de redenen, hierboven vermeld.

Meer informatie over deze voorwaarde kan u vinden in punt 1.6.1 van onze uitgebreide toelichting (pagina 6).  
Merk op dat de hierboven vermelde uitzondering b) niet vermeld werd in punt 1.6.1 van onze uitgebreide toelichting. Deze federale maatregel werd echter intussen verlengd tot en met 31 maart 2021 en is bijgevolg ook een toegestane uitzondering.

Aandachtspunten 

 • Alle woonzorgcentra (al dan niet met centrum voor kortverblijf) worden verzocht dit formulier in te vullen, ook indien er geen verminderde bezetting was in de betreffende voorziening. Dit is het enige indieningsmoment voor de periode van 1/02/2021 tot en met 28/02/2021. Er worden na 15 maart 2021 geen bijkomende aanvullingen meer verwerkt.  
 • U geeft voor zowel het aantal effectief aanwezige bewoners als het aantal tijdelijk afwezige bewoners de cijfers voor het woonzorgcentrum en die voor het centrum voor kortverblijf samengeteld door in het e-loketformulier voor het woonzorgcentrum. Er is geen apart formulier beschikbaar voor de aanwezigheidsdagen in centra voor kortverblijf. 
 • Let erop dat u het dossier niet enkel heeft bewaard maar ook effectief heeft ingediend.  

Hoe de gegevens opsturen (e-loket)?

 • U bezorgt ons deze gegevens ten laatste op 15 maart 2021
 • Dien de gegevens in via het e-loket voor zorgvoorzieningen
 • Open het e-loket en: 
  • klik op het thema 'Subsidies'; 
  • klik op de link “Aanmaken Aanwezigheidsdagen Covid-19 WZC/CVK: 01/02/2021 – 28/02/2021” 
 • Vul de gevraagde gegevens in, kijk ze na en klik op indienen. Als de gegevens succesvol zijn ingediend, krijgt u een bevestigingspagina te zien. 
 • Elk personeelslid met toegang tot het e-loket kan de gegevens er invullen. 

Toegang krijgen tot het e-loket stelt u in via het toegangsbeheer in e-health

Wat doen we met deze gegevens?

Vanaf 16 maart 2021 wordt dit formulier afgesloten en worden de meegedeelde gegevens verwerkt voor betaling.  

Het agentschap zal de effectieve bezetting in de betreffende periode vergelijken met de bezetting van de voorziening in de referentieperiodes 2017/2018, 2018/2019 en Q3/Q4/2019 op basis van de ingave in RaaS. 

Bij een verminderde bezetting in vergelijking met deze referentieperiode zal uw woonzorgcentrum, al dan niet met bijkomend centrum voor kortverblijf, een compensatie ontvangen voor zowel de basistegemoetkoming voor zorg als de dagprijs. De compensaties voor de maanden januari tot en met maart 2021 zullen worden uitbetaald voor midden mei 2021. 

Dit formulier zal maandelijks opnieuw worden opengesteld vanaf de 1e tot en met de 15e van de maand volgend op de maand waarvoor de effectieve bezetting moet worden doorgegeven.

Vragen over deze registratie?

Een uitgebreide toelichting van de compensatiemaatregelen naar aanleiding van COVID-19 vindt u in de bijlagen bij onze brief met referentie TFO/2020/25 - zie deze pagina. Concrete vragen worden beantwoord in onze veelgestelde vragen.

Contact team financiering ouderenzorg: financieringouderenzorg@vlaanderen.be

Contact technische helpdesk e-loket: 
•    Bij problemen bij het gebruikers- en toegangsbeheer: contacteer het eHealth contactcenter. 
•    Bij technische vragen: stuur een e-mail naar eloket.zg@vlaanderen.be.