Contactonderzoek in cijfers

 • 15 januari 2021

Elke week vindt u hier een aantal kerncijfers over de resultaten en het bereik van de contactopvolging in Vlaanderen.

De onderstaande cijfers over het bereik en de doorlooptijd van de contactopvolging in Vlaanderen gaan over de periode van vrijdag 1 januari tot donderdag 7 januari 2021. Deze kunnen we niet voor de meest recente week geven, aangezien het soms een aantal dagen duurt om iemand te bereiken.

Daarnaast geven we een aantal cijfers over het werkvolume van de contactopvolging. Deze kunnen we geven voor de meest recente week, en gaan dus over de periode van vrijdag 8 januari tot donderdag 14 januari. 

Bereik (1 jan - 7  jan)

Bereik bij patiënten en contactpersonen

De Vlaamse contactopvolging kan starten nadat de huisarts en het labo de patiëntgegevens en het testresultaat hebben doorgestuurd naar de databank van het federale kenniscentrum Sciensano en er daar een werkopdracht of dossier is gemaakt.

De contactopvolging slaagde erin om 93% effectief te bereiken voor een vraaggesprek naar de contactpersonen, waarvan

 • 74% binnen de 24 uur
 • 84% binnen de 48 uur

De overige 7% zijn mensen die meestal ook wel bereikt worden, maar die weigeren om mee te werken, of een verkeerde persoon zijn (verkeerd nummer), negatief geteste personen zijn die niet gebeld moesten worden (verkeerde melding door de huisarts) of nog een aantal personen die al eerder gebeld werden of andere redenen waarom een vraaggesprek niet mogelijk of nuttig was

Ook de contactpersonen worden nog altijd goed en snel bereikt.

92% van te contacteren contcatpersonen werd bereikt, waarvan:

 • 80% binnen de 24u
 • 87% binnen de 48 uur

Doorlooptijd (1 jan - 7 jan)

De contactopvolging vanuit Vlaanderen kan starten zodra onze contactonderzoekers de patiëntgegevens doorgestuurd krijgen vanuit de Sciensano-databank.

 • de doorlooptijd (mediaan) van de afname van het staal tot het afronden van het contact met de patiënt bedraagt 24,1 uur.
 • de tijd om de contactpersonen te bellen en te informeren is 2,4 uur;
 • de hele doorlooptijd (mediaan), vanaf het moment dat een test wordt afgenomen tot dat de Vlaamse contactopvolging de contactpersonen van de patiënt kan bereiken of het dossier kan afronden, bedraagt momenteel 27,3 uur.

Volumes (8 - 14 jan)

contactonderzoek - contacten 8-14 jan

Aantal telefoons

 • Het contactonderzoek deed de voorbije week 149.667 telefoons. Dit zijn alle uitgevoerde telefoons, dus ook terugbellen naar een persoon, verkeerde nummers etc.
 • Per dag belde het contactonderzoek gemiddeld naar 38.191 personen, waarvan 10.201 besmette personen
 • Per dag werden gemiddeld 198 huisbezoeken gedaan bij mensen bij wie het contactonderzoek telefonisch niet lukte.

Contactpersonen

In totaal werden de voorbije week 16.042 contacten verzameld. Dit zijn zowel hoog- als laagrisicocontacten. 

78,8% van de gesproken patiënten deelde contcaten

De patiënten die contactpersonen doorgaven, gaven gemiddeld 2,97 contactpersonen door. Contacten die zich bevinden in zogeheten "collectiviteiten" zie hier niet inbegrepen. 

contactonderzoek - contacten 8-14 jan
Vermoedelijke bron van besmetting

Waar denken COVID 19-patiënten zelf dat ze de besmettingen hebben opgelopen? De contactonderzoekers stellen ook deze vraag wanneer ze een besmette persoon opbellen of bezoeken om diens contactpersonen te bevragen. De resulaten van deze vraag vindt u hier maandelijks terug.

In de maand november kregen we antwoorden van 66.255 besmette personen op de vraag waar ze zelf denken besmet te zijn geraakt. De meeste mensen geven aan niet te weten waar ze besmet zij geraakt

 • 11.840 besmette personen geven aan thuis besmet te zijn geraakt. Dat komt neer op 17,87%.
 • 7.643   besmette personen geven aan op het werk besmet te zijn geraakt. Dat komt neer op 11,54%
 • 5.125 besmette personen geven aan bij familie of vrienden thuis besmet te zijn geraakt. Dat komt neer op 7,74%
 • 3.023 besmette personen geven aan in een woonzorgcentrum besmet te zijn geraakt. Dat komt neer op 4,56%
 • 1.356 besmette personen geven aan "op een andere locatie" besmet te zijn geraakt. Dat komt neer op 2,05%
 • 1.255 besmette personen geven aan  in het ziekenhuis besmet te zijn geraakt. Dat komt neer op 1,89%
 • 842 besmette personen geven aan  op school besmet te zijn geraakt. Dat komt neer op  1,27%
 • 574 besmette personen geven aan in een winkel besmet te zijn geraakt. Dat komt neer op 0,87%

Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere categoriën die genoemd worden, zoals in een winkel en op reis, die in minder dan 1% van de gesprekken genmeod worden als bron van besmetting

Waar zeggen besmette personen zelf dat ze besmet zijn geraakt (vermoedelijke bron van besmetting?

Gegevens 1 - 30 november

besmettingbron november
Evolutie van het volume, bereik en snelheid
 • 397.103  telefoons waren succesvol: ze leidden tot een gesprek met een besmet persoon of contactpersonen
evolutie aantal telefoons

Aantal huisbezoeken

Wie telefonisch niet bereikt kan worden, krijgt een bezoek op zijn thuisadres van een contactonderzoeker ("field agent"). Zo werden er 44.778 huisbezoeken gepland bij besmette personen of contactpersonen. 

evolutie aantal huisbezoeken

Aantal verzamelde contactpersonen

Bij een gesprek met een besmet persoon, vraagt het contactonderzoek met wie de besmette persoon contact had tot twee dagen voor de start van zijn symptomen. Zo verzamelde het contactonderzoek 516.207 hoog en laagrisicocontactpersonen. Sommige huisgenoten, die al door de huisarts van de besmette persoon in quarantaine geplaatst zijn, hoeven niet meer opgebeld te worden door het contactonderzoek. 

Bereik

Door technische verbeteringen in het dataplatform waar het contactonderzoek mee werkt, kon het bereik bij zowel besmette personen (indexpatiënten) als contactpersonen systematisch verbeterd worden.

 • Afgerond betekent in onderstaande grafiek dat het dossier van de patiënt wordt afgesloten met een resultaat. Dit kan ook inhouden dat de patiënt niet bereikt werd, bijvoorbeeld bij een verkeerd nummer en adres. 
 • Succesvol bereikt betekent dat een contactonderzoeker met de persoon kon spreken om hem/haar te bevragen naar contactpersonen of in te lichten over quarantaine en testen. 
evolutie bereik indexpatiënten

 

evolutie bereik contactpersonen

 

Snelheid

De snelheid van het contactonderzoek wordt slechts gedeeltelijk bepaald door de snelheid waarmee de contactonderzoekers een persoon opbellen of bezoeken. De meeste tijd gaat naar stappen die daaraan vooraf gaan: het testen van de besmette persoon en het analyseren van het testresultaat door een labo, het doorsturen van die resultaten naar de federale databank (Sciensano) en het doorsturen van de patiëntgegevens van die federale databank naar de contactonderzoekers. Door verbeteringen in de doorlooptijden bij de labo's en technische verbeteringen in het dataplatform is de snelheid van het contactonderzoek gaandeweg aanzienlijk verbeterd:, waardoor een groter aandeel besmette personen en contactpersonen binnen de 24 uur en binnen de 48 uur bereikt kan worden. 

De "mediane doorlooptijd" in onderstaande grafieken tonen het aandeel in de snelheid van het contactonderzoek zelf: de tijd die zij nodig hebben om telefonisch of met huisbezoek een indexpersoon of contactpersoon te bereiken, vanaf het moment dat zij over de gegevens van die persoon beschikken. 

evolutie snelheid indexpatiënten evolutie snelheid contactpersonen